Błąd medyczny przy porodzie (błąd okołoporodowy) 

Życie i zdrowie każdego z nas podlega prawnej ochronie. Polski system prawny roztacza jednak dodatkową ochronę nad matkami – zarówno przed jak i po urodzeniu dziecka, i ich dziećmi. Ochrona ta wynika już z samej Konstytucji, która m.in. w art. 71 ust. 2 za szczególną wartość uznaje dobro rodziny. Dlatego też to właśnie błędy medyczne do których dochodzi przy porodzie należy w sposób szczególnie wyczerpujący badać i dochodzić sprawiedliwości od podmiotów odpowiedzialnych za szkody i cierpienia rodziny.

Błąd okołoporodowy – prawo jest po Twojej stronie!

Obok zwykłych gwarancji ochrony życia i zdrowia oraz obowiązku lekarzy do wykonywania swych czynności w sposób profesjonalny, mamy i dzieci w trakcie oraz po porodzie posiadają dodatkowe, szczególne standardy. Tzw. standardy opieki okołoporodowej to szereg rozwiązań mających służyć umocnieniu gwarancji właściwej opieki nad rodzącymi kobietami oraz ich dziećmi w okresie okołoporodowym.

Choć standardy obowiązują od przeszło dekady, nadal istotna część rodzących kobiet ocenia swój poród negatywnie, często ze względu na niewłaściwą opiekę medyczną, lub nawet jej całkowity brak. Niestety nadal zjawisko zaniedbań okołoporodowych, błędów medycznych położnych oraz błędów lekarskich jest w Polsce znaczące.

Tego rodzaju błędy, wynikające z wadliwego sprawowania opieki nad matką i dzieckiem, mogą prowadzić do negatywnych skutków zdrowotnych każdego z nich. Zarówno matka jak i dziecko mogą w wyniku okołoporodowego błędu medycznego doznać uszkodzenie ciała (różnego stopnia), trwałej niepełnosprawność. W niektórych przypadkach błąd okołoporodowy może stać się przyczyną zgonu jednego lub nawet obojga pacjentów. 

Okołoporodowy błąd medyczny: odpowiedzialność za błędy

Dlatego tak istotne jest, aby każdy przypadek błędu okołoporodowego spotykał się z reakcją prawną. Pozwoli to z jednej strony, poprzez konieczność poniesienia odpowiedzialności za błąd medyczny i zaniedbania, ograniczyć poczucie bezkarności personelu medycznego, z drugiej zwiększy świadomość rodziców, co do ich praw.

Kancelaria TZLAW, specjalizując się w walce o sprawiedliwe zadośćuczynienie i odszkodowanie za szkody i krzywdy wynikające z błędów okołoporodowych. Jednocześnie aktywnie działa na rzecz lepszego wdrażania wysokich standardów opieki okołoporodowej oraz godnego traktowania kobiet na salach porodowych. Wierzymy, że nasza walka o zadośćuczynienie dla każdej skrzywdzonej matki, dziecka i rodziny, wpływa też na poprawę jakości świadczonych w polskich szpitalach usług.

Profesjonalna pomoc prawna przy okołoporodowym błędzie medycznym – jaka kancelaria?

W tak poważnych okolicznościach jak błąd okołoporodowy, kluczowe jest zasięgnięcie profesjonalnej pomocy prawnej.

Materia ta nabiera szczególnego znaczenia, gdy w wyniku zaistniałego błędu medycznego istotnie utrudnione może stać się materialne i zdrowotne zabezpieczenie przyszłości dziecka, w tymzapewnienie mu środków na leczenie. Kancelaria TZLAW specjalizuje się w pomocy w diagnozie przyczyn popełnionych błędów związanych z porodem, ustaleniu przesłanek odpowiedzialności lekarza za ewentualne uszkodzenie ciała i rozstrój zdrowia, a także wskazaniu, wycenie i dochodzeniu roszczeń przysługujących matce i dziecku z tytułu błędów medycznych popełnionych przy porodzie. Prowadzimy sprawy o uzyskanie odszkodowań i sprawy karne w pełnym zakresie. 

Nasi kliencie mogą liczyć na kompleksowe poprowadzenie ich sprawy i wykorzystanie wszystkich możliwości prawnych, w celu osiągnięcia efektów pozwalających nie tylko na zabezpieczenie kosztów leczenia (renta), naprawienie powstałych szkód, ale także wynagrodzenia za krzywdy i cierpienie, jakiego doświadczyli. 

Odpowiedzialność za błąd medyczny – jak wysokie odszkodowanie?

Uszkodzenia ciała poniesione przez matkę lub dziecko stanowią podstawę do uzyskania nawet bardzo wysokich odszkodowań, jak również wypłat świadczeń płaconych przez całe życie w równych ratach miesięcznych w formie renty.

Warto wspomnieć, iż odszkodowania z tytułu szkód wynikających z wadliwej opieki okołoporodowej osiągają bardzo wysoki poziom, przekraczając nawet kwotę 1 miliona złotych. Z drugiej strony, samo dochodzenie roszczeń, wbrew często pokutującemu przeświadczeniu, nie musi być kosztowne. Koszty po stronie powoda zależne są w dużej mierze od stopnia skomplikowania sprawy. 

Dlatego zawsze warto przedstawić naszą sprawę, wraz z pełną dokumentacją w Kancelarii TZLAW w celu zapoznania prawników ze stanem faktycznym. Pozwoli to wstępnie ocenić szanse powodzenia różnych strategii procesowych oraz zarysować koszty prowadzenia sprawy.

Pozew o odszkodowanie – kogo pozwać?

Z tytułu błędów medycznych doznanych przy porodzie, można dochodzić odpowiedzialności zarówno wobec szpitala, ubezpieczyciela szpitala, konkretnego lekarza, pielęgniarki jak i położnej. Sprawa, której przedmiotem jest odszkodowanie, jest sprawą cywilną i procedowana jest właśnie w sądzie cywilnym. Dodatkowo, niezależnie błąd związany z porodem zgłosić można do Rzecznika Praw Pacjenta, Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej (w przypadku lekarzy), Rzecznika Odpowiedzialności Dyscyplinarnej (w przypadku pielęgniarek i położnych), a także – do Prokuratury. Formami rekompensaty, które są najczęściej dochodzone w takich sytuacjach są:

  • Odszkodowanie za błędy przy porodzie – dotyczące szkód majątkowych wynikających z wydatków poniesionych przez rodziców w rezultacie zaniedbania ze strony personelu medycznego;
  • Zadośćuczynienie – w przeciwieństwie do odszkodowania, przyznawane za poniesione straty niematerialne (poczucie bólu, stresu, obciążenie psychiczne). Kwota przyznawana z tytułu zadośćuczynienia jest zwykle większa niż w przypadku odszkodowania;
  • Renta cywilna – cykliczne (comiesięczne) świadczenie pieniężne wypłacane przez osobę lub instytucję, która przyczyniła się do błędu dotyczącego rozwodu/opieki w okresie okołoporodowym.

Ponadto, obok powyższych, „tradycyjnych” form rekompensaty, często przedmiotem roszczeń są również przeprosiny odpowiedniej osoby lub instytucji, chęć uzyskania których wypływa z uzasadnionych i głęboko ugruntowanych przesłanek honorowych, wizerunkowych i sprawiedliwościowych.

Błąd przy porodzie? Podejmij działania już teraz!

Zespół Kancelarii TZLAW, to prawnicy, którzy pomogli już wielu ofiarom błędów medycznych. Naszą szczególną uwagę poświęcamy ofiarom błędów przy porodzie. Nasze działania prowadzą do uzyskania środków na leczenie, wypłaty zadośćuczynienia, uzyskania szeroko pojętej sprawiedliwości. 

Sprawy z zakresu błędów medycznych, szczególnie, gdy dotyczą krzywdy mamy lub dziecka, powinny być prowadzone z najwyższą starannością i profesjonalizmem. To właśnie oferuje Kancelaria TZLAW.

Tymoteusz Zych

Tymoteusz Zych

Radca prawny, doktor nauk prawnych.

Skontaktuj się z nami!

Zostaw swój telefon, a oddzwonimy do Ciebie, by udzielić pomocy Tobie lub Twoim bliskim.

Kontakt