Ile trwa proces o odszkodowanie od dentysty za błąd medyczny?

Ile trwa proces o odszkodowanie od dentysty za błąd medyczny?

Proces o odszkodowanie od dentysty może trwać od kilku miesięcy do kilku lat, w zależności od wielu czynników. Przede wszystkim, kluczowe jest ustalenie, czy rzeczywiście doszło do błędu medycznego, który spowodował szkodę pacjentowi. Proces ten jest skomplikowany i wymaga zgromadzenia licznych dowodów oraz opinii biegłych, co wpływa na jego długość.

Pierwszym etapem jest zgłoszenie roszczenia ubezpieczycielowi dentysty. Zgodnie z art. 4 ustawy z dnia 15 grudnia 2017 r. o działalności leczniczej (Dz.U. 2018 poz. 2190), każdy lekarz, w tym dentysta, musi posiadać ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej. Ubezpieczyciel ma obowiązek rozpatrzyć roszczenie i wydać decyzję, czy uznaje odpowiedzialność dentysty i w jakiej wysokości przekaże odszkodowanie. Na tym etapie sprawa może zakończyć się w ciągu kilku miesięcy, jeżeli ubezpieczyciel uzna roszczenie pacjenta.

Postępowanie likwidacyjne

Postępowanie likwidacyjne przed ubezpieczycielem jest procesem, w którym ubezpieczyciel bada i ocenia zasadność roszczenia odszkodowawczego zgłoszonego przez poszkodowanego. Procedura ta jest kluczowa dla ustalenia, czy oraz w jakiej wysokości wypłacić odszkodowanie. W przypadku odszkodowań za błędy medyczne postępowanie likwidacyjne ma szczególne znaczenie ze względu na specyfikę tych spraw. Dotyczy to także spraw za błędy dentysty.

Na początek, poszkodowany pacjent musi zgłosić roszczenie ubezpieczycielowi dentysty. Zgodnie z art. 818 § 1 kodeksu cywilnego, ubezpieczony (dentysta) jest zobowiązany do niezwłocznego zawiadomienia ubezpieczyciela o zdarzeniu, które może rodzić odpowiedzialność odszkodowawczą. Pacjent powinien dostarczyć wszelkie niezbędne dokumenty, takie jak:

 • kopie dokumentacji medycznej,
 • opinie lekarskie,
 • rachunki za leczenie,
 • opis przebiegu leczenia, które doprowadziło do powstania szkody.

Ubezpieczyciel po otrzymaniu zgłoszenia roszczenia rozpoczyna proces likwidacyjny, który składa się z kilku etapów:

 1. Weryfikacja Zgłoszenia: Ubezpieczyciel analizuje zgłoszenie pod kątem formalnym, sprawdzając, czy zawiera wszystkie niezbędne informacje i dokumenty. W przypadku braków może poprosić o ich uzupełnienie.
 2. Ocena Stanu Faktycznego: Ubezpieczyciel ocenia stan faktyczny zdarzenia. W tym celu może zlecić wykonanie opinii medycznej przez niezależnych ekspertów. Zgodnie z art. 15 ust. 1 pkt 2 ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Dz.U. 2015 poz. 1844), ubezpieczyciel ma prawo zasięgnąć opinii specjalistów, w tym biegłych sądowych.
 3. Ustalanie Odpowiedzialności: Ważne jest, aby wykazać, że szkoda była wynikiem działania lub zaniechania dentysty. Nie powinna ona wynikać z naturalnego przebiegu choroby lub innych niezależnych przyczyn. Na podstawie zgromadzonej dokumentacji oraz opinii ekspertów, ubezpieczyciel ustala, czy:
  • doszło do błędu medycznego,
  • istnieje związek przyczynowy między działaniem dentysty a powstałą szkodą.
 4. Decyzja o Wypłacie Odszkodowania: Po zakończeniu analizy, ubezpieczyciel podejmuje decyzję o uznaniu roszczenia i wysokości odszkodowania. Zgodnie z art. 817 § 1 kodeksu cywilnego, ubezpieczyciel powinien wypłacić odszkodowanie w terminie 30 dni od dnia zawiadomienia o szkodzie. Czasami wyjaśnienie okoliczności koniecznych do ustalenia odpowiedzialności ubezpieczyciela lub wysokości odszkodowania w tym terminie nie jest możliwe. Wtedy odszkodowanie powinno być wypłacone w terminie 14 dni. Liczy się go od dnia, w którym przy zachowaniu należytej staranności wyjaśnienie tych okoliczności było możliwe. Nie powinno to nastąpić jednak później niż w terminie 90 dni od dnia zgłoszenia szkody.
 5. Możliwość Odwołania: Jeśli pacjent nie zgadza się z decyzją ubezpieczyciela, ma prawo do odwołania. W tym celu powinien przedstawić dodatkowe dowody lub argumenty uzasadniające swoje roszczenie. Jeśli odwołanie nie przyniesie oczekiwanych rezultatów, pacjent może skierować sprawę do sądu cywilnego.

Warto również zwrócić uwagę na fakt, że ubezpieczyciel ma obowiązek informować poszkodowanego o przebiegu postępowania likwidacyjnego. Zgodnie z art. 16 ust. 1 ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej, ubezpieczyciel ma obowiązek:

 • udzielania informacji o stanie postępowania likwidacyjnego,
 • wyjaśnienia przyczyn opóźnień w jego przebiegu.

Podsumowując, postępowanie likwidacyjne przed ubezpieczycielem jest procesem wieloetapowym, którego celem jest ustalenie zasadności roszczenia odszkodowawczego oraz wysokości należnego odszkodowania. Jego długość i przebieg zależą od wielu czynników, w tym skomplikowania sprawy oraz dostępności niezbędnych opinii ekspertów. Pacjent ma prawo do pełnej informacji o przebiegu postępowania oraz możliwość odwołania się od decyzji ubezpieczyciela.

Postępowanie sądowe o odszkodowanie za błąd medyczny dentysty

Jeżeli jednak ubezpieczyciel odmówi wypłaty odszkodowania, pacjent może skierować sprawę do sądu cywilnego. W Polsce procesy sądowe w sprawach o odszkodowania za błędy medyczne regulowane są przepisami Kodeksu cywilnego, w szczególności art. 415 i następne, które dotyczą odpowiedzialności deliktowej. Pacjent musi udowodnić trzy elementy, że:

 • doszło do błędu medycznego,
 • błąd ten spowodował szkodę,
 • istnieje związek przyczynowy między błędem a szkodą.

W praktyce proces sądowy o odszkodowanie od dentysty może trwać od dwóch do pięciu lat. Istotnym elementem jest konieczność powołania biegłych sądowych, którzy ocenią, czy rzeczywiście doszło do błędu medycznego. Często zdarza się, że biegli sądowi są obciążeni pracą, co wydłuża czas oczekiwania na ich opinie. Ponadto strony mogą wnosić odwołania od wyroków sądów pierwszej instancji, co dodatkowo przedłuża cały proces.

Przedawnienie roszczeń

Warto również zwrócić uwagę na przepisy dotyczące przedawnienia roszczeń. Zgodnie z art. 4421 kodeksu cywilnego, roszczenia z tytułu szkód na osobie przedawniają się z upływem trzech lat od dnia, w którym poszkodowany dowiedział się o szkodzie i osobie zobowiązanej do jej naprawienia. W każdym jednak przypadku roszczenia te przedawniają się z upływem dziesięciu lat od dnia, w którym nastąpiło zdarzenie wywołujące szkodę.

Postępowanie przed Rzecznikiem Praw Pacjenta

Oprócz procesu cywilnego pacjent może również złożyć skargę do Rzecznika Praw Pacjenta. Może on podjąć działania mające na celu ochronę praw pacjenta, w tym mediacje między pacjentem a lekarzem. Zgodnie z art. 50 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz.U. 2020 poz. 849), Rzecznik ma prawo do interwencji w przypadkach naruszenia praw pacjentów.

Ile trwa proces o odszkodowanie od dentysty?

Podsumowując, proces o odszkodowanie od dentysty jest skomplikowany i czasochłonny. Jego długość zależy od wielu czynników, w tym od szybkości działania ubezpieczyciela, konieczności prowadzenia postępowania sądowego oraz dostępności biegłych sądowych. Ważne jest, aby pacjent był świadomy swoich praw i korzystał z dostępnych środków prawnych, aby uzyskać należne mu odszkodowanie.

Niezależnie od ścieżki postępowania, by uzyskać odszkodowanie za błąd medyczny, kluczowa jest współpraca z kompetentnym prawnikiem.

Kancelaria radcy prawnego dr Tymoteusz Zych w ramach świadczonych usług pomoże w dochodzeniu Państwa praw w związku z błędami medycznymi.

Zapraszamy do kontaktu pod numerem telefonu 726 003 505

Tymoteusz Zych

Tymoteusz Zych

Radca prawny, doktor nauk prawnych.

Przemysław Pietrzak

Prawnik

Skontaktuj się z nami!

Zostaw swój telefon, a oddzwonimy do Ciebie, by udzielić pomocy Tobie lub Twoim bliskim.

Kontakt