Nieprawidłowa implantoprotetyka – odszkodowanie za błąd lekarza

Nieprawidłowa implantoprotetyka – zadośćuczynienie i odszkodowanie za błąd stomatologa 

Czym jest błąd medyczny? 

W polskim prawie nie ma legalnej definicji błędu medycznego. Znaczenie pojęcia „błąd medyczny” zostało wypracowane przez orzecznictwo sądowe. „Błąd medyczny” – inaczej także „błąd w sztuce lekarskiej”, to czynność (zaniechanie) lekarza, w tym także lekarza dentysty, niezgodna z wymogami staranności i nauką medyczną. Może to być błąd popełniony w zakresie diagnozy, jak również błąd w zakresie prowadzonej terapii. 

Czym jest implantoprotetyka? 

Implantoprotetyka jest to dziedzina stomatologii łącząca implantologię i protetykę.
To rodzaj leczenia, który składa się z dwóch głównych etapów:

 1. części chirurgicznej, która polega na wszczepieniu implantu oraz
 2. części protetycznej, która polega na odbudowie zęba na implancie – korona, most, proteza.

Ten rodzaj leczenia polega więc na tym, że dentysta dokonuje odbudowy braków zębowych pacjenta, opierając ją na implantach.

Cel leczenia implanto-protetycznego:

Leczenie to ma na celu poprawę mechaniki narządu żucia i mowy. Leczenie protetyczne zawsze ma za zadanie bezwzględnie przywrócić właściwą wysokość zwarciową. Powinno też przywrócić prawidłową relację przestrzenną żuchwy do szczęki. Bez znaczenia pozostaje w tym przypadku to, jaka ona była przed podjęciem leczenia. Dla każdego pacjenta jest tylko jeden wymiar prawidłowej wysokości zwarciowej. Wymiar ten nie zależy od planowanych uzupełnień protetycznych.

Jeśli powyższy cel nie został osiągnięty, prawdopodobnie lekarz stomatolog podczas leczenia popełnił błąd medyczny. To z kolei może uzasadniać dochodzenie zadośćuczynienia i odszkodowania.

Kiedy można zastosować protezę opartą na implantach zębów?

Implanty są rozwiązaniem trwałym i bezpiecznym. Leczenie implanto-protetyczne jest więc stosowane przy braku części zębów, jak i w przypadkach całkowitego braku zębów. 

Najczęstsze błędy popełniane przez lekarza dentystę w leczeniu implanto-protetycznym.

Najczęstszy błąd popełniany przez lekarza stomatologa w leczeniu implanto-protetycznym to: 

 • błąd podczas diagnostyki pacjenta — niepełna diagnostyka lub jej brak;
 • nieprzeprowadzenie przez lekarza dokładnego wywiadu z pacjentem;
 • brak znajomości chorób pacjenta stanowiących przeciwwskazanie do wszczepienia implantów;
 • błąd przy ustalaniu wysokości zwarcia zgryzu pacjenta;
 • brak zdjęcia tomograficznego;
 • brak badania pantomograficznego; 
 • brak zdjęcia RTG.;
 • brak planu leczenia;
 • brak objaśnionej i pisemnej zgody pacjenta na przeprowadzenie leczenia;
 • błąd podczas ustalania kontaktów zwarciowych łuków zębowych;
 • brak korekcyjnego wyrównania przez lekarza dentystę płaszczyzny zwarcia zębów przeciwstawnych pacjenta;
 • osadzenie konstrukcji protetycznej jednocześnie na implancie i zębie stałym pacjenta;
 • nieprawidłowe założenie przez stomatologa implantu protetycznego;
 • nieprawidłowe założenie przez stomatologa korony, mostu lub protezy;
 • niepełne wyleczenie chorób zębów;
 • niewłaściwe przeprowadzenie zabiegów stomatologicznych, w tym doprowadzenie przez lekarza stomatologa do powstania przetoki zębowej.

Wadliwa implantoprotetyka kiedy za błąd lekarza dentysty przysługuje odszkodowanie i zadośćuczynienie?

Błąd w leczeniu pacjenta przez lekarza stomatologa może prowadzić do powstania szkody na zdrowiu pacjenta.
Prowadzone przez lekarza leczenie pacjenta często jest niezgodne z wymogami staranności i nauką medyczną.
Pacjent może wtedy dochodzić odszkodowania i zadośćuczynienia za błąd medyczny.

Błąd stomatologa odszkodowanie:

Aby odszkodowanie za błąd medyczny dentysty mogło zostać przyznane, muszą pojawić się łącznie następujące przesłanki:

 1. działanie lub zaniechanie lekarza dentysty jest niezgodne z aktualną wiedzą medyczną;
 2. skutkiem działania dentysty jest szkoda na zdrowiu pacjenta;
 3. pomiędzy powstałą szkodą a działaniem lekarza istnieje związek przyczynowo-skutkowy;
 4. lekarz ponosi winę umyślną lub winę nieumyślną.

Błąd medyczny lekarza stomatologa w toku implantoprotetyki uzasadnia dochodzenie przez pacjenta:

 • odszkodowania z tytułu poniesionych kosztów nieprawidłowo przeprowadzonego leczenia;
 • zadośćuczynienia za doznaną krzywdę;
 • odszkodowania z tytułu zwrotu kosztów leczenia naprawczego; 
 • zadośćuczynienie za naruszenie praw pacjenta. 

Zadośćuczynienie za naruszenie praw pacjenta:

Podczas leczenia implantologiczno-protetycznego dochodzi najczęściej do naruszenia prawa pacjenta do:

 • świadczeń zdrowotnych udzielanych z należytą starannością;
 • świadczeń zdrowotnych odpowiadających wymaganiom aktualnej wiedzy medycznej; 
 • prawa pacjenta do wyrażenia zgody na udzielenie określonych świadczeń zdrowotnych lub odmowy takiej zgody; 
 • dostępu do dokumentacji medycznej.

Zadośćuczynienie za naruszenie praw pacjenta ma charakter samodzielny i jest odrębnym roszczeniem. W celu jego przyznania nie musi powstać szkoda na pacjencie. Jest ono przyznawane za sam fakt naruszenia praw pacjenta. 

W jaki sposób można uzyskać zadośćuczynienie i odszkodowanie za błąd medyczny dentysty? 

Zadośćuczynienie i odszkodowanie za błąd dentysty można uzyskać: 

 1. na drodze pozasądowej lub
 2. w postępowaniu sądowym. 

Roszczenia dotyczące danej sprawy można zgłosić do samego lekarza dentysty, który popełnił błąd medyczny. Można je również zgłosić do ubezpieczyciela lekarza. Obowiązkiem lekarza dentysty jest bowiem posiadanie ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej.

Konieczne dla rozstrzygnięcia sprawy o odszkodowanie i zadośćuczynienie za błąd medyczny jest zebranie dokumentacji medycznej pacjenta. Lekarz ma obowiązek udostępnić ją na wniosek pacjenta.

Jeśli odpowiedź dentysty i decyzja ubezpieczyciela dotycząca odszkodowania nie jest dla pacjenta satysfakcjonująca, można dochodzić rozpoznania sprawy przez sąd.

Sprawy o zadośćuczynienie i odszkodowanie za błąd medyczny podczas leczenia impalnto-protetycznego – orzecznictwo sądów powszechnych

Wyrok Sądu Okręgowego Warszawa-Praga w Warszawie sygn. akt I C 251/13

Stan faktyczny sprawy:

Powódka zgłosiła się do lekarza dentysty w celu uzupełnienia protetycznego. Uzupełnienie miało zostać poprzedzone wszczepieniem implantów. Lekarz po przeprowadzeniu wstępnego wywiadu zakwalifikowała pacjentkę do leczenia. Niedbale i nieczytelnie wypełniła jednak kartę wywiadu zdrowotnego.

W stanie faktycznym sprawy przede wszystkim:

 • nie ustalono planu leczenia;
 • nie poinformowano pacjentki o zwiększonym ryzyku powikłań pozabiegowych;
 • nie uzyskano od pacjentki odrębnej zgody na dalsze leczenie;
 • nie zlecono dodatkowych badań na poziom magnezu, potasu, wapnia;
 • nie rozważono możliwości uzupełnienia ubytków w kośćcu.

Powódka odbyła liczne wizyty kontrolne, sprawiające jej ból i mające na celu ustalenie, czy implanty zostały „przyjęte”. Podczas tych wizyt doszło do rozerwania dziąseł, a rany w jamie ustnej z trudem się goiły. Wizyty u lekarza stomatologa często wynikały z potrzeby dokonania nieplanowanych poprawek pracy protetycznej.

Efekty pracy nie satysfakcjonowały powódki, implanty chwiały się, sprawiając ból przy jedzeniu i piciu. W przestrzeniach kostnych powstał stan zapalny, skutkujący bólem szczęki. Pacjentka bała się, że implant wypadnie przy spożywaniu posiłku, dlatego ograniczyła kontakty towarzyskie. Pacjentka nosiła nawet ze sobą środki klejące. 

Skutki leczenia:

Po zakończeniu leczenia pacjentka miała most na dwóch prawidłowo wszczepionych implantach znajdujących się w górnej szczęce. Jeden implant w trakcie wydalania, kolejny na dolnej lewej czwórce z ruszającą się koroną oraz miejsce po implancie w lewej górnej dwójce, który wydzielił się wraz z pracą protetyczną.

Wysokość przyznanego zadośćuczynienia:

Wskazane okoliczności skłoniły sąd do uznania roszczenia o zadośćuczynienie. Sąd uznał, że żądana przez pacjentkę kwota 35 000 zł jest adekwatna do rozmiaru doznanej krzywdy.

Wyrok Sądu Okręgowego w Szczecinie z dnia 12 czerwca 2012 roku, 
sygn. akt I C 574/10

W stanie faktycznym niniejszej sprawy sąd dostrzegł błąd medyczny lekarza polegający przede wszystkim na: 

 • nieprzeprowadzeniu pełnej diagnostyki;
 • braku skutecznego wykonania niezbędnych zabiegów o charakterze higienicznym;
 • niekontrolowaniu poziomu higieny w trakcie kolejnych wizyt;
 • braku oceny stanu przyzębia – brak pomiaru głębokości kieszonek przyzębnych;
 • braku dokładnego wywiadu podmiotowego i określenia stanu przedmiotowego;
 • błąd w wykonaniu zabiegów implantacyjnych;
 • wprowadzeniu korony pod dziąsło zbyt głęboko;
 • wykonaniu koron na podbudowie tlenku glinu, a nie na tlenku cyrkonu;
 • nieprawidłowym sposobie wprowadzenia implantów – wszczepienie za blisko zęba i zbyt płytko.

Tak liczne błędy stanowiły podstawę do przyznania pacjentce przez sąd: 

 • 200 000 złotych tytułem zadośćuczynienia za doznaną krzywdę;
 • 120 720 złotych odszkodowania tytułem zwrotu kosztów przyszłego leczenia implantologicznego i protetycznego; 
 • 5 720 złotych odszkodowania z tytułu poniesionych kosztów zakupu leków.

Jeżeli potrzebują Państwo wsparcia prawnego w związku z błędem lekarza, nasza Kancelaria pomoże Państwu uzyskać odszkodowanie oraz zadośćuczynienie.

Zapraszamy do kontaktu pod numerem telefonu: +48 794 670 078 lub 726 003 505. 

Avatar photo

Kancelaria TZLAW

Skontaktuj się z nami!

Zostaw swój telefon, a oddzwonimy do Ciebie, by udzielić pomocy Tobie lub Twoim bliskim.

Kontakt