Odszkodowanie za błąd stomatologa przy zakładaniu mostu protetycznego

Jak uzyskać odszkodowanie za błąd stomatologa (lekarza dentysty)? Waga problemu

Błąd przy zakładaniu mostu protetycznego jest poważnym problemem, który może prowadzić do licznych komplikacji zdrowotnych oraz kosztownych napraw stomatologicznych. Szczególnie niebezpieczne jest oparcie mostu protetycznego równocześnie na zębach własnych oraz implantach. Taka konstrukcja jest przeciwwskazana z kilku powodów, zarówno biomechanicznych, jak i prawnych, co zostanie omówione poniżej.

Medyczny błąd dentysty 

W aspekcie biomechanicznym, zęby naturalne i implanty zachowują się inaczej pod wpływem obciążeń. Zęby własne mają pewną elastyczność, dzięki amortyzacji wywołanej przez więzadła przyzębia, które otaczają korzeń zęba. Natomiast implanty są sztywnie osadzone w kości. Sprawia to, że nie mają zdolności do amortyzacji i poddają się obciążeniom w sposób bezpośredni. W wyniku tego, mosty oparte jednocześnie na zębach naturalnych i implantach mogą ulec uszkodzeniu z powodu różnicy w ich ruchomości. Może to prowadzić do obluzowania się mostu, pęknięć materiału protetycznego, a nawet uszkodzeń samego implantu czy zębów nośnych.

Odszkodowanie za wadliwe usługi dentysty na rzecz pacjenta

W zakresie prawnym wykonywanie mostów protetycznych niezgodnych z zasadami sztuki lekarskiej może skutkować odpowiedzialnością prawną. Zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy o działalności leczniczej (Dz.U. 2011 Nr 112 poz. 654 z późn. zm.), świadczenia zdrowotne powinny być udzielane z należytą starannością, zgodnie z aktualną wiedzą medyczną oraz standardami postępowania. Błędne wykonanie mostu protetycznego, szczególnie opartego jednocześnie na zębach naturalnych i implantach, narusza te standardy. Może to być podstawą do roszczeń pacjenta wobec lekarza stomatologa, w tym roszczeń o odszkodowanie za poniesione szkody.

Odpowiedzialność za błąd — regulacje Kodeksu Etyki Lekarskiej

Ponadto Kodeks Etyki Lekarskiej w art. 4 nakłada na lekarzy obowiązek postępowania zgodnie z aktualną wiedzą medyczną oraz przepisami prawa. Oznacza to, że stomatolog, który wykonuje most protetyczny niezgodnie z zasadami sztuki lekarskiej, naraża się na odpowiedzialność zawodową. Może to prowadzić do postępowań dyscyplinarnych przez odpowiednie organy, takie jak Okręgowe Izby Lekarskie.

Błąd stomatologa i jego konsekwencje

Z punktu widzenia pacjenta, błędna konstrukcja mostu protetycznego może prowadzić do licznych problemów zdrowotnych. Mogą one obejmować:

 • zapalenie przyzębia,
 • utratę zębów,
 • uszkodzenie kości wokół implantu,
 • a nawet konieczność przeprowadzenia kosztownych zabiegów naprawczych lub wymiany całego mostu.

W skrajnych przypadkach może dojść do utraty implantu, co wiąże się z dodatkowym obciążeniem finansowym oraz psychologicznym dla pacjenta.

Zakładanie mostu protetycznego z oparciem na zębach własnych i implantach jest błędem. Może on mieć poważne konsekwencje zarówno zdrowotne, jak i prawne. Stomatolog wykonujący takie prace powinien:

 • być świadomy różnic biomechanicznych między zębami naturalnymi a implantami

oraz

 • przestrzegać obowiązujących standardów i przepisów prawa.

Zadośćuczynienie i odszkodowanie za błąd lekarza dentysty — orzecznictwo

Wyrok Sądu Okręgowego we Wrocławiu — I Wydział Cywilny z dnia 4 czerwca 2014 r. (sygn. akt I C 447/13) rozstrzygał sprawę z powództwa M. C. przeciwko Towarzystwu (…) S.A. w W. o zapłatę i ustalenie. Sąd zasądził od strony pozwanej Towarzystwa (…) S.A. w W. na rzecz powódki M. C. kwotę 59.000 zł wraz z ustawowymi odsetkami od 15 września 2012 r. do dnia zapłaty. Ponadto sąd:

 • ustalił odpowiedzialność strony pozwanej na przyszłość za skutki niezgodnego ze sztuką lekarską zabiegu dokonanego 29 czerwca 2011 r. przez ortodontę,
 • zasądził od strony pozwanej na rzecz powódki kwotę 9267,80 zł tytułem zwrotu kosztów procesu.

Powódka wniosła o zasądzenie od pozwanego kwoty 95.000 zł, w tym:

 • 45.000 zł tytułem zadośćuczynienia za doznaną krzywdę,
 • 50.000 zł tytułem odszkodowania na podstawie art. 444 § 1 KC,

wraz z ustawowymi odsetkami od dnia 15 września 2012 r. do dnia zapłaty. Powódka domagała się także ustalenia odpowiedzialności pozwanego za skutki wypadku na przyszłość oraz zasądzenia kosztów procesu. Powódka doznała mechanicznego uszkodzenia ośmiu zębów podczas zabiegu usunięcia retainera w gabinecie ortodontycznym M. Ł. we Wrocławiu, co spowodowało poważne uszkodzenia zębów i konieczność długotrwałego leczenia. Powódka wskazała na:

 • konieczność spożywania miękkich pokarmów,
 • liczne wizyty w gabinetach stomatologicznych,
 • a także na konieczność przyjazdów do Polski z Wielkiej Brytanii, gdzie zamieszkuje.

Skarżyła się również na stres i depresję wywołane powstałymi komplikacjami zdrowotnymi.

Pozwane Towarzystwo wniosło o oddalenie powództwa w całości, uzasadniając, że:

 • dotychczas wypłacone zadośćuczynienie w wysokości 15.000 zł jest adekwatne do doznanej krzywdy,
 • powódka nie przedstawiła dowodów na wysokość żądanej kwoty odszkodowania.

Sąd stwierdził, że przeprowadzony zabieg ortodontyczny był niezgodny z zasadami sztuki lekarskiej, co stanowiło błąd medyczny. Dokumentacja medyczna i opinia biegłego stomatologa potwierdziły, że doszło do trwałego uszkodzenia zębów powódki. Sąd uznał, że zasądzona kwota 59.000 zł, w tym:

 • 45.000 zł zadośćuczynienia,
 • 14.000 zł odszkodowania,

jest odpowiednia w kontekście doznanej krzywdy i poniesionych kosztów leczenia.

Sąd zasądził również zwrot kosztów procesu od strony pozwanej na rzecz powódki w wysokości 9267,80 zł. Obejmują one opłatę od pozwu, koszty zastępstwa procesowego oraz wydatki na wynagrodzenie biegłego.

Podsumowanie

Pacjenci natomiast powinni być informowani o ryzykach związanych z tego typu konstrukcjami protetycznymi. Zaleca się im też, by zawsze konsultować wszelkie wątpliwości z wykwalifikowanym specjalistą. Działanie zgodnie z:

 • aktualną wiedzą medyczną,
 • przepisami prawa,

jest kluczowe dla zapewnienia bezpieczeństwa i zdrowia pacjentów oraz uniknięcia potencjalnych roszczeń prawnych.

Niezależnie od ścieżki postępowania, by uzyskać odszkodowanie za błąd medyczny, kluczowa jest współpraca z kompetentnym prawnikiem.

Kancelaria radcy prawnego dr Tymoteusz Zych w ramach świadczonych usług pomoże w dochodzeniu Państwa praw w związku z błędami medycznymi.

Zapraszamy do kontaktu pod numerem telefonu 726 003 505

Tymoteusz Zych

Tymoteusz Zych

Radca prawny, doktor nauk prawnych.

Przemysław Pietrzak

Prawnik

Skontaktuj się z nami!

Zostaw swój telefon, a oddzwonimy do Ciebie, by udzielić pomocy Tobie lub Twoim bliskim.

Kontakt