Odszkodowanie za operację kolana

Odszkodowanie za operację kolana

Odszkodowanie za operację kolana to temat, który budzi wiele pytań i wątpliwości, szczególnie w kontekście prawa medycznego i ubezpieczeniowego. W Polsce prawo przewiduje możliwość uzyskania odszkodowania zarówno z tytułu błędów medycznych, jak i z ubezpieczenia zdrowotnego. Aby móc skutecznie dochodzić swoich praw, konieczne jest zrozumienie podstawowych przepisów i procedur z tym związanych. Najczęstsze rodzaje operacji kolana to:

 • artroskopia kolana,
 • rekonstrukcja więzadła krzyżowego przedniego (ACL),
 • endoprotezoplastyka kolana (całkowita lub częściowa),
 • osteotomia kolana,
 • naprawa lub przeszczep łąkotki,
 • debridement kolana,
 • synowektomia kolana.

Podstawą prawną dla dochodzenia odszkodowania za błędy medyczne jest przede wszystkim kodeks cywilny. Zgodnie z art. 415 kodeksu cywilnego, „kto z winy swej wyrządził drugiemu szkodę, obowiązany jest do jej naprawienia”. W kontekście medycznym oznacza to, że pacjent, który doznał szkody w wyniku niewłaściwie przeprowadzonej operacji kolana, może dochodzić roszczeń od szpitala lub lekarza. Ma jednak udowodnić, że doszło do zaniedbania lub błędu medycznego.

Odszkodowanie za operację kolana — kwestie medyczne

Operacja kolana, choć zazwyczaj wykonywana przez doświadczonych chirurgów, niesie ze sobą pewne ryzyko komplikacji i powikłań. Niektóre z nich mogą wynikać z samego charakteru operacji, inne mogą być efektem błędów medycznych. Poniżej przedstawiamy najczęstsze problemy, które mogą wystąpić podczas lub po operacji kolana.

Po pierwsze, mogą pojawić się komplikacje związane z samą techniką operacyjną. Niewłaściwe ustawienie implantów, niedokładne zszycie tkanek czy błędne wykonanie nacięć mogą prowadzić do trwałych uszkodzeń struktury kolana. Na przykład, źle umieszczona proteza kolanowa może powodować niestabilność stawu, ból i ograniczenie ruchomości. W skrajnych przypadkach konieczna jest ponowna operacja korygująca.

Kolejną poważną komplikacją może być infekcja. Choć środki antyseptyczne i antybiotyki stosowane podczas operacji znacznie zmniejszają ryzyko infekcji, to jednak nie eliminują go całkowicie. Infekcja w miejscu operacji może prowadzić do poważnych powikłań, takich jak sepsa, która jest stanem zagrożenia życia. Infekcje mogą również wymagać długotrwałego leczenia antybiotykami, a czasami nawet usunięcia założonych implantów.

Uszkodzenia nerwów i naczyń krwionośnych to kolejne ryzyko związane z operacją kolana. Podczas operacji istnieje ryzyko przypadkowego uszkodzenia nerwów, co może prowadzić do trwałej utraty czucia lub ruchomości w operowanej kończynie. Uszkodzenie naczyń krwionośnych może prowadzić do krwawienia wewnętrznego, co może wymagać natychmiastowej interwencji chirurgicznej.

Zrosty i bliznowacenie są naturalnym procesem gojenia się tkanek, ale w niektórych przypadkach mogą prowadzić do problemów z ruchomością stawu. Nadmierne tworzenie się zrostów może:

 • ograniczać zakres ruchu kolana,
 • powodować ból i wymagać dodatkowych zabiegów, takich jak:
  • manipulacja stawu w znieczuleniu,
  • artroskopia w celu usunięcia zrostów.

Problemy z gojeniem się ran to kolejny potencjalny problem. U pacjentów z chorobami przewlekłymi, takimi jak cukrzyca, lub u osób palących, proces gojenia się może być spowolniony. Zwiększa to ryzyko powikłań. Otwarta rana lub rozejście się szwów może prowadzić do dodatkowych infekcji i konieczności dalszych interwencji medycznych.

Zakrzepy krwi są poważnym zagrożeniem po operacji kolana. Zakrzepica żył głębokich (DVT) może wystąpić, gdy skrzepy krwi tworzą się w głębokich żyłach nóg. Jeśli skrzep przemieści się do płuc, może spowodować zatorowość płucną, stan zagrażający życiu. Dlatego po operacji często stosuje się leki przeciwzakrzepowe oraz zaleca się wczesne uruchamianie pacjenta, aby zminimalizować ryzyko zakrzepów.

Alergie i reakcje na materiały używane podczas operacji, takie jak:

 • cement kostny,
 • metale używane w implantach,
 • leki,

również mogą stanowić problem. Reakcje alergiczne mogą prowadzić do zapaleń i komplikacji, które mogą wymagać usunięcia implantów i zastąpienia ich innymi materiałami.

Wreszcie, nieudane operacje mogą prowadzić do tzw. zespołu nieudanego stawu kolanowego (failed knee syndrome). Pacjent doświadcza w nim ciągłego bólu, niestabilności i dysfunkcji pomimo operacji. Takie sytuacje mogą wymagać dalszych interwencji, w tym rewizyjnych operacji kolana, które są bardziej skomplikowane i obarczone wyższym ryzykiem powikłań.

Podsumowując, operacja kolana, choć często konieczna i skuteczna, wiąże się z szeregiem potencjalnych komplikacji. Ważne jest, aby pacjenci byli świadomi tych ryzyk i skonsultowali się ze swoim lekarzem w celu:

 • dokładnego omówienia procedury,
 • potencjalnych komplikacji,
 • środków zapobiegawczych, które mogą zostać podjęte w celu minimalizacji ryzyka.

Procedura

Procedura dochodzenia odszkodowania zazwyczaj rozpoczyna się od zgłoszenia szkody do placówki medycznej, w której doszło do operacji. Pacjent powinien zebrać wszelkie dokumenty medyczne, które potwierdzają przebieg operacji oraz wystąpienie komplikacji. Jeśli placówka medyczna nie uzna roszczeń pacjenta, następnym krokiem jest wniesienie powództwa bezpośrednio do sądu. Co więcej, na wstępie lub równolegle warto złożyć wniosek o wszczęcie postępowania wyjaśniającego przez Rzecznika Praw Pacjenta.

Odpowiedzialni za szkodę

Warto również zwrócić uwagę na przepisy ustawy o działalności leczniczej, która reguluje kwestie odpowiedzialności placówek medycznych. Zgodnie z art. 67a tej ustawy, pacjent ma prawo do odszkodowania za szkody wyrządzone przez personel medyczny w związku z udzielaniem świadczeń zdrowotnych. Oznacza to, że odpowiedzialność za ewentualne błędy ponosi nie tylko lekarz, ale również cała placówka medyczna.

Odszkodowanie przyznawane np. z polisy na życie

Jeśli chodzi o ubezpieczenia na życie, pacjent, który uległ wypadkowi lub doznał urazu kolana, może ubiegać się o odszkodowanie z tytułu takiego ubezpieczenia. W przypadku, gdy pacjent posiada polisę ubezpieczeniową obejmującą przypadki zdarzeń szpitalnych, powinien zgłosić szkodę do swojego ubezpieczyciela. Ubezpieczyciel może pokryć koszty leczenia, rehabilitacji, a także wypłacić odszkodowanie za utracone zarobki w okresie rekonwalescencji.

Należy jednak pamiętać, że uzyskanie odszkodowania z tytułu ubezpieczenia na życie wymaga spełnienia określonych warunków w polisie ubezpieczeniowej. Ubezpieczyciel może wymagać dostarczenia dokumentacji medycznej, zaświadczeń lekarskich oraz innych dowodów potwierdzających wystąpienie szkody.

W praktyce dochodzenie odszkodowania za operację kolana może być skomplikowanym i długotrwałym procesem. Warto w takiej sytuacji skorzystać z pomocy prawnika specjalizującego się w prawie medycznym i ubezpieczeniowym. Prawnik pomoże w zgromadzeniu niezbędnych dokumentów, ocenie szans na powodzenie sprawy oraz reprezentowaniu pacjenta przed sądem.

Orzecznictwo

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Krakowie, I Wydział Cywilny, z dnia 27 lutego 2019 roku (sygn. I ACa 809/18) dotyczył apelacji złożonej przez pozwanych od wyroku Sądu Okręgowego w Kielcach. Wyrok ten zasądził na rzecz powódki I.W. odszkodowanie i zadośćuczynienie za błędy w leczeniu lewego stawu kolanowego. Powódka przeszła dwie operacje:

 • artroskopię kolana w lutym 2010 roku w Szpitalu w K.,
 • endoprotezoplastykę totalną stawu kolanowego w październiku 2010 roku w Szpitalu w S.

Błędy medyczne popełnione podczas tych operacji, w tymL

 • niewłaściwe leczenie zakażenia,
 • niewłaściwa profilaktyka antybiotykowa,

spowodowały przewlekłe dolegliwości bólowe i inne komplikacje zdrowotne u powódki. Dopiero wizyta u dr. S.P. w lutym 2013 roku ujawniła, że przyczyną dolegliwości były błędy popełnione przez lekarzy podczas operacji. Wyniki badań scyntygraficznych w marcu 2013 roku i sierpniu 2014 roku potwierdziły obluzowanie protezy stawu kolanowego oraz przewlekłe zapalenie. Sąd uznał, że szkoda powódki była wynikiem nieprawidłowego leczenia w obu szpitalach. Doprowadziło to do zasądzenia zadośćuczynienia i odszkodowania na jej rzecz. Sąd Apelacyjny utrzymał w mocy wyrok sądu niższej instancji, oddalając apelacje pozwanych i zasądzając na rzecz powódki kwoty tytułem kosztów postępowania apelacyjnego.

W pierwszej instancji Sąd Okręgowy w Kielcach orzekł, że pozwani, tj. Szpital w K. i Zakład Opieki Zdrowotnej w S., są odpowiedzialni za szkody powódki I.W. wynikające z błędów w leczeniu jej lewego stawu kolanowego. Wyrok z dnia 12 kwietnia 2018 r., sygn. akt I C 1959/15, zasądził od pozwanych na rzecz powódki kwotę 53,281.99 zł z ustawowymi odsetkami w stosunku do Szpitala w K. od dnia 10 września 2015 r. oraz w stosunku do Zakładu Opieki Zdrowotnej w S. od dnia 11 września 2015 r. Spełnienie świadczenia przez jednego z pozwanych zwalniało drugiego od odpowiedzialności do wysokości spełnionego świadczenia. Sąd oddalił powództwa w pozostałych częściach jako zbyt wygórowane w zakresie zadośćuczynienia i niezasadne w zakresie odszkodowania. Zasądził także od pozwanych na rzecz powódki koszty postępowania, w tym koszty zastępstwa procesowego. Przyznał adwokatom reprezentującym powódkę wynagrodzenie od Skarbu Państwa w kwotach po 1,416.96 zł tytułem części kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu. Sąd nakazał ściągnąć od pozwanych na rzecz Skarbu Państwa kwoty 3,753.79 zł i 2,953.79 zł tytułem nieuiszczonych kosztów sądowych. Spełnienie świadczenia przez jednego z pozwanych zwalniało drugiego od odpowiedzialności do wysokości spełnionego świadczenia. Sąd odstąpił od obciążania powódki nieuiszczonymi kosztami sądowymi od oddalonych części powództw oraz kosztami procesu od oddalonych części powództw. Uwzględnił przy tym jej sytuację materialną i osobistą oraz charakter sprawy.

Odszkodowanie za operację kolana 

Podsumowując, odszkodowanie za operację kolana może być dochodzone na podstawie:

 • przepisów kodeksu cywilnego oraz ustawy o działalności leczniczej,
 • jak również z tytułu ubezpieczenia zdrowotnego.

Kluczowe jest zgromadzenie odpowiednich dowodów oraz skorzystanie z profesjonalnej pomocy prawnej, aby zwiększyć szanse na uzyskanie satysfakcjonującego odszkodowania.

Tymoteusz Zych

Tymoteusz Zych

Radca prawny, doktor nauk prawnych.

Przemysław Pietrzak

Prawnik

Skontaktuj się z nami!

Zostaw swój telefon, a oddzwonimy do Ciebie, by udzielić pomocy Tobie lub Twoim bliskim.

Kontakt