Ryzyko zwiększonej śmiertelności podczas błędnego podawania produktu leczniczego – producent bendamustyny przypomina o ważnych aspektach profilu bezpieczeństwa

Firma Accord, producent produktu leczniczego „Levact”, opublikował ważny komunikat bezpieczeństwa skierowany do fachowych pracowników ochrony zdrowia. Komunikat dostępny jest na stronie Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych.

Komunikat bezpieczeństwa 

Zamieszczona na stronie Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych notatka bezpieczeństwa firmy farmaceutycznej Accord z 2 stycznia 2023 r. wskazuje, że „w ostatnich badaniach klinicznych zaobserwowano zwiększoną śmiertelność podczas stosowania produktu Levact® (bendamustyna) w niezatwierdzonych terapiach skojarzonych lub poza zatwierdzonymi wskazaniami. Działanie toksyczne prowadzące do zgonu było spowodowane głównie zakażeniami (oportunistycznymi), ale zgłoszono również śmiertelne przypadki związane z toksycznym wpływem na serce, układ nerwowy i oddechowy. Istnieje możliwość wystąpienia błędnego podania produktu leczniczego, biorąc pod uwagę wyższe stężenie w ml w porównaniu z innymi dopuszczonymi produktami bendamustyny (10 razy wyższe stężenie na ml) w poszczególnych krajach”. 

Pełna treść komunikatu dostępna jest TUTAJ.

Ważne aspekty profilu bezpieczeństwa

Firma Accord przypomina lekarzom przepisującym „Levact” o ważnych aspektach profilu bezpieczeństwa wynikających z danych uzyskanych już po wprowadzeniu produktu do obrotu

W komunikacie wskazano m.in., że podczas stosowania produktu leczniczego „Levact” (bendamustyna) „wystąpiły poważne i prowadzące do śmierci zakażenia, w tym zakażenia bakteryjne (posocznica, zapalenie płuc) i zakażenia oportunistyczne, takie jak zapalenie płuc wywołane przez Pneumocystis jirovecii (PJP), wirus ospy wietrznej i półpaśca (VZV – łac. Varicella zoster virus) oraz wirus cytomegalii (CMV – łac. Cytomegalovirus)”. 

Co więcej, „[n]astąpiła również reaktywacja zapalenia wątroby typu B u pacjentów będących przewlekłymi nosicielami tego wirusa. W niektórych przypadkach doszło do ostrej niewydolności wątroby lub zgonu”. 

Wreszcie, producent przypomina, że „[l]eczenie bendamustyną może powodować przedłużoną limfocytopenię (<600 komórek/µl) i niską liczbę limfocytów T CD4+ (limfocyty T pomocnicze) (<200 komórek/µl), która może utrzymywać się przez co najmniej 7-9 miesięcy po zakończeniu leczenia, zwłaszcza gdy bendamustyna jest łączona z rytuksymabem. Pacjenci z limfopenią i niską liczbą limfocytów T CD4+ po leczeniu bendamustyną są bardziej podatni na zakażenia (oportunistyczne)”.

Bendamustyna – co to jest?

Bendamustyna została zsyntetyzowana w latach 60. XX w ówczesnej Niemieckiej Republice Demokratycznej (NRD). Tam też podjęto pierwsze próby jej zastosowania w onkologii, jednakże dopiero od lat 90. rozpowszechniono jej użycie terapeutyczne. Dziś bendamustyna jest stosowana w leczeniu przewlekłej białaczki limfocytowej. 

Kiedy stosuje się produkt Bendamustine Accord?

Produkt Bendamustine Accord jest zalecany w trzech sytuacjach:

  1. Leczenie pierwszego rzutu przewlekłej białaczki limfocytowej (stadium choroby B lub C wg klasyfikacji Bineta) u pacjentów, u których nie jest zalecane stosowanie schematów chemioterapii zawierających fludarabinę. 
  2. Leczenie chłoniaków nieziarniczych o powolnym przebiegu w monoterapii u pacjentów z progresją w trakcie lub przed upływem 6 miesięcy od zakończeniu leczenia rytuksymabem lub schematami zawierającymi rytuksymab. 
  3. Leczenie pierwszego rzutu szpiczaka mnogiego (stadium II z progresją lub stadium III wg Durie-Salmon) w skojarzeniu z prednizonem, u pacjentów w wieku powyżej 65 lat, nie kwalifikujących się do zabiegu autologicznego przeszczepiania komórek macierzystych szpiku, u których obecność istotnej klinicznie neuropatii w czasie rozpoznania uniemożliwia leczenie schematami zawierającymi talidomid lub bortezomib.

Jak firma Accord wskazała w swoim komunikacie „[w] ostatnich badaniach klinicznych z produktem Levact® (bendamustyna) zaobserwowano zwiększoną śmiertelność, gdy bendamustyna była stosowana w niezatwierdzonym leczeniu skojarzonym lub poza zatwierdzonymi wskazaniami”. 

Jak podkreśla producent „[d]ziałanie toksyczne prowadzące do zgonu było spowodowane głównie zakażeniami, ale zgłoszono również śmiertelne przypadki związane z toksycznym wpływem na serce, układ nerwowy i oddechowy. W badaniu BRIGHT produkt Levact® (bendamustyna) był związany ze zwiększoną śmiertelnością i niekorzystnym profilem bezpieczeństwa, gdy był stosowany w połączeniu z rytuksymabem – w porównaniu ze standardowym schematem chemioterapii rytuksymabem (rytuksymab plus cyklofosfamid, doksorubicyna, winkrystyna i prednizon [R-CHOP] lub rytuksymab plus cyklofosfamid, winkrystyna i prednizon [R-CVP]) – w leczeniu pierwszego rzutu chłoniaka nieziarniczego (NHL – ang. non-Hodgkin lymphoma) o powolnym przebiegu lub chłoniaka z komórek płaszcza (MCL – ang. mantle cell lymphoma)”. 

Badania kliniczne

Dalej w komunikacie czytamy, że „[p]odobnie w niedawnym badaniu klinicznym oceniającym skuteczność i bezpieczeństwo terapii wcześniej nieleczonego chłoniaka grudkowego, skojarzenie bendamustyny z obinutuzumabem lub rytuksymabem wiązało się z wysokim odsetkiem zgonów: 5,6% (19 pacjentów) dla obinutuzumabu z bendamustyną i 4,4% (15 pacjentów) dla rytuksymabu z bendamustyną w porównaniu z 1,6-2% dla połączenia cyklofosfamid-doksorubicynawinkrystyna-prednizon (CHOP)-rytuksymab, CHOP-obinutuzumab, cyklofosfamid-winkrystynaprednizon (CVP)-rytuksymab i CVP-obinutuzumab (badanie GALLIUM). Ponadto w ubiegłym roku w badaniach klinicznych dotyczących leczenia przewlekłej białaczki limfatycznej (CLL – ang. chronic lymphatic leukemia) i NHL o powolnym przebiegu zgłoszono zwiększoną śmiertelność w przypadku stosowania połączenia bendamustyna-rytuksymab-idelalizyb w niezarejestrowanych wskazaniach. Ponadto niedawna analiza bezpieczeństwa danych po wprowadzeniu do obrotu produktu Levact® (bendamustyna) wykazała zwiększoną częstość zakażeń oportunistycznych po leczeniu bendamustyną. W przeglądzie podkreślono również możliwość wystąpienia limfocytopenii (wystąpienia limfocytopenii (<600 komórek/μl)) i niskiej liczby limfocytów T CD4+ (limfocyty T pomocnicze) (<200 komórek/μl)), w szczególności w przypadku połączenia bendamustyny z rytuksymabem”.

Jak wskazuje Accord, w tym badaniu z produktem Levact® (bendamustyna) podczas przeglądu bezpieczeństwa stwierdzono łącznie 245 przypadków zakażenia wirusem cytomegalii (CMV) (5% śmiertelnych), 206 przypadków zakażenia wirusem ospy wietrznej i półpaśca (VZV) (1% śmiertelnych), 79 przypadków zapalenia płuc wywołanego przez Pneumocystis jirovecii (PJP) (42% śmiertelnych) i 42 przypadki reaktywacji wirusa zapalenia wątroby typu B (HBV) (18% śmiertelnych). 

Większość przypadków została oceniona jako przyczynowo związane z leczeniem bendamustyną, a znaczna liczba pacjentów wyzdrowiała po odstawieniu bendamustyny i (lub) wdrożeniu leczenia naprawczego. Ponadto najnowsze dane sugerują częstsze występowanie zakażeń oportunistycznych w porównaniu z poprzednimi danymi oraz znacznie wyższe wskaźniki w porównaniu z podstawową zachorowalnością w tej populacji.

CHPL – Charakterystyka Produktu Leczniczego

Zarówno częstotliwość, jak i skutki zakażeń wydają się być bardzo zmienne i zależne od warunków klinicznych. Wysoka częstotliwość zakażeń (oportunistycznych) może być związana z limfocytopenią i niską liczbą limfocytów T CD4+ (limfocyty T pomocnicze). U znacznej części pacjentów zgłaszano limfocytopenię (< 600 komórek/μl) i niską liczbę limfocytów T CD4+ (limfocyty T pomocnicze) (U znacznej części pacjentów zgłaszano limfocytopenię FG (< 600 komórek/μl) i niską liczbę limfocytów T CD4+ (limfocyty T pomocnicze) (<200 komórek/μl) przez co najmniej 7-9 miesięcy po zakończeniu leczenia produktem Levact® (bendamustyna), zwłaszcza gdy bendamustyna była łączona z rytuksymabem.

W związku z tym Charakterystyka produktu leczniczego została poprawiona, a ostrzeżenia dotyczące zakażeń (oportunistycznych) są aktualizowane.

Pomoc prawna – Kancelaria TZLAW

Osoby poszkodowane w wyniku błędów medycznych, w tym wiążących się z działaniem substancji leczniczych, zachęcamy do kontaktu z Kancelarią TZLAW.

Nasz profesjonalny zespół prawny podda analizie Państwa dokumentację prawną i medyczną oraz zaproponuje optymalną ścieżkę prawną w każdej sprawie w której możliwe będzie dochodzenie stosownych roszczeń.

Nasze bogate doświadczenie w sprawach z zakresu prawa medycznego i farmaceutycznego to gwarancja, że Państwa sprawa zostanie poprowadzona z pełnym zaangażowaniem i profesjonalizmem.

Tymoteusz Zych

Tymoteusz Zych

Radca prawny, doktor nauk prawnych.

Skontaktuj się z nami!

Zostaw swój telefon, a oddzwonimy do Ciebie, by udzielić pomocy Tobie lub Twoim bliskim.

Kontakt