Wypadek przy pracy na roli

Wypadek przy pracy rolniczej spowodowany przyczyną zewnętrzną. Wypadek zawiniony przez rolnika. Nieszczęśliwy wypadek i jego następstwa. Każde z tych zdarzeń łączy się z inną formą ubezpieczenia rolnika i inną procedurą postępowania. W każdym przypadku warto mieć jednak ze sobą prawnika, który pomoże nam odnaleźć się w gąszczu przepisów. Kancelaria TZLAW to kompleksowe usługi prawne dla rolników – dzięki nam możesz mieć pewność, że Twoje sprawy prowadzone są profesjonalnie i ku najkorzystniejszemu dla Ciebie zakończeniu!

Wypadek przy pracy na roli – definicja

Rożne polisy i typu ubezpieczenia zabezpieczają przed odmiennymi zdarzeniami.

Obowiązkowa polisa OC dla rolnika ma na celu zabezpieczenie zarówno poszkodowanego jak i samego ponoszącego odpowiedzialność gospodarza przed koniecznością pokrycia znacznych sum pieniężnych tytułem odszkodowania i zadośćuczynienia.

Kwestia wypadku przy pracy na roli należy jednak do zakresu ubezpieczenia w ramach Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (KRUS). Kasa, w ramach zadań wynikających z  ustawy z 20 grudnia 1990 roku o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz.U. 2022 poz. 933), prowadzi postępowania powypadkowe i wypłaca jednorazowe odszkodowania z tytułu uszczerbku na zdrowiu lub śmierci wskutek wypadku przy pracy rolniczej lub rolniczej choroby zawodowej, a także zajmuje się działaniami prewencyjnymi na rzecz zmniejszenia liczby wypadków przy pracy i chorób zawodowych rolników.

W myśl definicji zawartej we wskazanej ustawie w art. 11 ust. 1 za wypadek przy pracy rolniczej uważa się nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną, które nastąpiło podczas wykonywania czynności związanych z prowadzeniem działalności rolniczej albo pozostających w związku z wykonywaniem tych czynności:

  1. na terenie gospodarstwa rolnego, które ubezpieczony prowadzi lub w którym stale pracuje, albo na terenie gospodarstwa domowego bezpośrednio związanego z tym gospodarstwem rolnym, lub
  2. w drodze ubezpieczonego z mieszkania do gospodarstwa rolnego, albo w drodze powrotnej, lub
  3. podczas wykonywania poza terenem gospodarstwa rolnego zwykłych czynności związanych z prowadzeniem działalności rolniczej lub w związku z wykonywaniem tych czynności, lub
  4. w drodze do miejsca wykonywania czynności, o których mowa w pkt. 3 albo w drodze powrotnej.

Kiedy zgłosić wypadek przy pracy na roli do KRUS?

Częstym błędem popełnianym przez rolników jest zwlekanie ze zgłoszeniem zdarzenia do KRUS. W rzeczywistości wypadek przy pracy rolniczej należy zgłosić do placówki KRUS jak najwcześniej po zdarzeniu – bez zbędnej zwłoki. Choć prawo pozwala na zgłoszenie wypadku w terminie 6 miesięcy od zdarzenia, to należy mieć na uwadze, że wszelkie kwestie dowodowe można przeprowadzić tym łatwiej i skuteczniej im mniej czasu upłynęło od zgłaszanego wypadku. 

Co będzie potrzebne do zgłoszenia wypadku przy pracy na roli?

Wypadek przy pracy na roli może zgłosić do KRUS rolnik samodzielnie lub inna osoba. Niezależnie od tego, kto będzie dokonywał zgłoszenia, konieczne będzie wykonanie kilku czynności

Przede wszystkim jak najszybciej po wypadku należy zabezpieczyć (w miarę możliwości) miejsce i przedmioty związane z wypadkiem, a następnie udostępnić miejsce wypadku i przedmioty związane z wypadkiem odpowiednim przedstawicielom KRUS. Jest to jeden z powodów dla których nie warto zwlekać ze zgłoszeniem zdarzenia pół roku, lecz lepiej przeprowadzić tę procedurę krótko po wypadku.

Osoba dokonująca zgłoszenia powinna także wskazać świadków wypadku (jeżeli tacy byli) oraz dostarczyć pełną dokumentację leczenia (kompletną na dzień zgłoszenia).

Dokonujący zgłoszenia winien też udzielić informacji i wszechstronnej pomocy pracownikowi KRUS upoważnionemu przez Prezesa Kasy do prowadzenia postępowania dowodowego w sprawie ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku.

Zgłoszenia wypadku może nastąpić osobiście – bezpośrednio w siedzibie KRUS lub za pośrednictwem poczty, pocztą elektroniczną, poprzez platformę ePUAP, a nawet telefonicznie.

Odszkodowanie dla rolnika – uszczerbek na zdrowiu

Osoba uprawniona do ubiegania się o odszkodowanie z tytułu stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu albo śmierci wskutek wypadku przy pracy rolniczej powinna złożyć wniosek o jednorazowe odszkodowanie na formularzu KRUS SR-23.

Zasady przyjmowania w Kasie zgłoszenia wypadku przy pracy rolniczej, ustalania jego okoliczności i przyczyn oraz rozpatrywania wniosku o jednorazowe odszkodowanie z tytułu stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu albo śmierci wskutek wypadku przy pracy rolniczej lub rolniczej choroby zawodowej, określa Zarządzenie nr 40 Prezesa KRUS z dnia 6 lipca 2017 r. 

Pierwszą czynnością wykonywaną przez KRUS po zgłoszeniu wypadku przy pracy rolnika jest weryfikacja, czy poszkodowany podlegał ubezpieczeniu wypadkowemu, chorobowemu i macierzyńskiemu w dniu wypadku. Jeżeli weryfikacja przebiegnie pozytywnie, niezwłocznie wszczynane jest postępowanie dowodowe w celu wyjaśnienia okoliczności i przyczyn wypadku.

Następnie po wyjaśnieniu okoliczności niezbędnych do ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku, sporządza się w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach protokół powypadkowy. Protokół ten doręcza się poszkodowanemu, a jeśli poszkodowany zmarł wskutek wypadku – uprawnionemu członkowi rodziny poszkodowanego ubiegającemu się o jednorazowe odszkodowanie.

Poszkodowany lub uprawniony członek rodziny ubiegający się o jednorazowe odszkodowanie może następnie zgłosić na piśmie uwagi i zastrzeżenia do ustaleń zawartych w protokole. Bardzo ważny jest jednak czas – uprawniony ma na zgłoszenie uwag jedynie 7 dni (licząc od dnia otrzymania protokołu).

Protokół powypadkowy stanowi podstawę do uznania bądź nie uznania wypadku za wypadek przy pracy rolniczej w świetle art. 11 ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników, dlatego jeżeli mamy jakiekolwiek zastrzeżenia, uwagi bądź wątpliwości co do treści protokołu – nie należy ich pomijać. Na tym etapie postępowania najczęściej zasięga się pomocy profesjonalnego prawnika. Warto jednak pomyśleć o tym wcześniej i już na etapie zgłaszania wypadku skonsultować się z Kancelarią TZLAW.

Jeżeli w wyniku wypadku doszło do stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu lub choroby zawodowej rolnik może liczyć na jednorazowe odszkodowanie powypadkowe. Co ważne, dotyczy to nie tylko samego rolnika ale także osób prowadzących z nim wspólne gospodarstwo domowe (tzw. domowników). Jeżeli w wyniku wypadku przy pracy poszkodowany rolnik zmarł, jednorazowe odszkodowanie powypadkowe przysługuje też członkom jego rodziny.

Profesjonalna pomoc prawna a odszkodowanie

Sytuacje w których ubiegamy się o wypłatę odszkodowania to najczęściej trudne zdarzenia życiowe, wypadki znacząco wpływające na nasze dalsze funkcjonowanie fizyczne, psychiczne i zawodowe. Również koszty leczenia, a co za tym idzie sumy o jakich wypłatę się ubiegamy są często bardzo wysokie. Dlatego warto skorzystać z pomocy Kancelarii TZLAW, której zespół ma bogate doświadczenie w sprawach z zakresu roszczeń odszkodowawczych i ubezpieczeń.

Jesteśmy świadomi, że w przypadku tego typu postępowań jeden błąd może oznaczać utratę odszkodowania lub znaczne jego ograniczenie, dlatego naszym klientom oferujemy pełen profesjonalizm i zaangażowanie. Kancelaria służy zarówno pojedynczymi poradami prawnymi, prowadzi konkretne sprawy, jak i oferuje kompleksową obsługę prawną dla przedsiębiorców, także rolników.

Skontaktuj się z nami już dziś!

Tymoteusz Zych

Tymoteusz Zych

Radca prawny, doktor nauk prawnych.

Skontaktuj się z nami!

Zostaw swój telefon, a oddzwonimy do Ciebie, by udzielić pomocy Tobie lub Twoim bliskim.

Kontakt