Wypadek w rolnictwie – odszkodowanie z polisy OC rolnika

Wypadki i inne nieprzewidziane zdarzenia losowe to chleb powszedni w pracy rolnika. Wypadki w gospodarstwie rolnym, uszkodzenia maszyn, szkody w mieniu – to sytuacje na wypadek których rolnika powinno chronić ubezpieczenie OC. W Kancelarii TZLAW wiemy jak uratować Twoje gospodarstwo i zadbać o wypłatę należytego odszkodowania za straty!

Ubezpieczenie OC dla rolników – za co przysługuje odszkodowanie?

Przede wszystkim warto mieć świadomość, że ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej (OC) rolników z tytułu posiadania gospodarstwa rolnego jest obowiązkowe. Zgodnie z ustawą z dnia 22 maja 2003r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Gwarancyjnych (Dz. U. nr 76, poz. 1152 z późn. zm.) każda osoba fizyczna zajmująca się działalnością rolniczą, posiadająca grunty rolne o powierzchni przekraczającej łącznie 1 hektar i podlegająca opodatkowaniu podatkiem rolnym, ma obowiązek zawarcia umowy ubezpieczenia OC rolnika. Jeżeli jednak rolnik prowadzi gospodarstwo w ramach działów specjalnych produkcji rolnej, musi zawrzeć umowę ubezpieczenia OC niezależnie od obszaru posiadanych gruntów rolnych.

Ubezpieczeniem tym objęty jest rolnik oraz wszystkie osoby pozostające z nim w gospodarstwie domowym, a także osoby pracujące w gospodarstwie. Zakres ubezpieczenia, które obejmuje domowników i pracowników jest bardzo istotny, bowiem większość wypadków w rolnictwie dotyczy właśnie ich.

Odszkodowanie z ubezpieczenia OC rolnika pokrywa szkody powstałe w wyniku wypadku w gospodarstwie. Gdy ktoś ucierpi w gospodarstwie rolnika, ubezpieczenie OC pokrywa szkody, których następstwem jest śmierć, uszkodzenie ciała lub rozstrój zdrowia. Ponadto, z ubezpieczenie OC chroni przez odpowiedzialnością za uszkodzenia własności innych osób, których następstwem jest utrata, zniszczenie lub uszkodzenie mienia. Wreszcie, gdy np. kombajn należący do rolnika i użytkowany w związku z prowadzeniem gospodarstwa uszkodzi własność kogoś innego – szkodę również pokryje ubezpieczenie OC.

Za co nie przysługuje odszkodowanie z OC rolnika?

Ubezpieczenie OC rolnika zabezpiecza przed wieloma finansowymi stratami, jednak są sytuacji w których ubezpieczyciel wprost zastrzega, że nie pokryje wynikających z nich szkód.

Rolnik nie może liczyć na odszkodowanie m.in. w przypadku nałożenia na niego kary pieniężnej, grzywny sądowej lub administracyjnej. Kary wynikające z zaległych należności wobec budżetu państwa również trzeba pokryć z własnej kieszeni. Gdy szkoda dotyczy uszkodzenia, zniszczenia, utraty lub zaginięcia rzeczy wypożyczonych przez rolnika lub przyjętych do użytkowania, przechowania lub napraw – również nie można liczyć na wypłatę odszkodowania.

Wypadek w gospodarstwie rolnym – czy potrzebuję prawnika?

Posiadanie ubezpieczenia OC przez rolnika to jednak nie wszystko. Aby mieć pewność, że ubezpieczyciel należycie oceni szkodę i wypłaci adekwatne odszkodowanie konieczne jest zaangażowanie prawnika, który zadba o prawidłowy przebieg całego procesu. Prawnicy Kancelarii TZLAW wielokrotnie występowali w sporach z ubezpieczycielami, doprowadzając do korzystnego dla swoich klientów zwieńczenia sprawy i wypłaty należnych środków. 

Choć na pierwszy rzut oka może się wydawać, że wypłata środków z polisy OC jest prostą formalnością, to w rzeczywistości często jest to proces trudny i skomplikowany. Skuteczne dochodzenie odszkodowania z OC rolnika wymaga przede wszystkim zaangażowania. Osoba poszkodowana w wypadku rolniczym często ma znaczne problemy ze zdrowiem i ograniczone możliwości samodzielnego prowadzenia swojej sprawy. Do uzyskania odszkodowania konieczne jest też wykazanie winy rolnika lub osoby pracującej w gospodarstwie rolnym za spowodowanie wypadku. W przypadku wypadku z udziałem pojazdu rolniczego (np. ciągnik czy kombajn) konieczne jest wykazanie związku przyczynowo-skutkowego między wypadkiem a ruchem danego pojazdu. 

Możliwe roszczenia osoby poszkodowanej w wypadku rolniczym

Polisa OC obejmuje wypłatę zadośćuczynienia za doznaną krzywdę, a także odszkodowanie za poniesione w związku z wypadkiem koszty leczenia, czyli tzw. szkodę na osobie. Art. 361 k.c. przewiduje pełne odszkodowanie za szkody poniesione w wypadku rolniczym. W przypadku osób trzecich (pracowników gospodarstwa rolnego) dotyczy to zarówno szkód na osobie, jak i na mieniu.  

Odszkodowanie za koszty leczenia oraz zadośćuczynienie za krzywdę może otrzymać domownik rolnika, pod warunkiem, że jego wypadek miał miejsce w trakcie wykonywania obowiązków związanych z prowadzeniem gospodarstwa rolnego i z winy osoby pracującej w gospodarstwie rolnym należącym do ubezpieczonego rolnika (winny może być zatem sam rolnik lub jego pracownik).

Odszkodowanie za szkodę na osobie przysługuje również samemu rolnikowi, jeżeli zostanie poszkodowany przez osobę zajmującą wspólnie z nim gospodarstwo rolne, a także przez pracownika tego gospodarstwa. Również w tym wypadku konieczne jest wykazanie winy, co jednak ważne, ustawa nie wymaga by była to wina umyślna. Jedynym ograniczeniem jest sytuacja, kiedy rolnik wyrządzi szkodę sam sobie, bowiem OC działa tylko w sytuacji, gdy to inna osoba spowoduje szkodę. 

Należy jednak pamiętać, że zgodnie z art. 362 k. c., w sytuacjach, gdy poszkodowany sam przyczynił się do zaistnienia wypadku rolniczego lub do zwiększenia rozmiarów szkody, przyznane odszkodowanie za wypadek w gospodarstwie rolnym będzie pomniejszone o ustalony wskaźnik procentowy, zależny od oceny stanu faktycznego dokonanej przez sąd w toku postępowania cywilnego.

Wypadek w gospodarstwie rolnym – co robić?

Aby skutecznie dochodzić wypłaty odszkodowania za tragiczny wypadek w gospodarstwie rolnym, zanim podejmiemy jakiekolwiek kroki – zasięgnijmy informacji u prawnika. Specjaliści z Kancelarii TZLAW pokierują naszymi działaniami krok po kroku. Dzięki temu sprawa o odszkodowania i zadośćuczynienie ma szansę przebiec możliwie szybko, skutecznie i korzystnie zarówno dla ofiary wypadku jak i ubezpieczonego.

Wypadki, które zdarzają się w gospodarstwach rolnych często są bardzo poważne, proces leczenia jest kosztowny i długotrwały, a koszty naprawy uszkodzonych lub zniszczonych maszyn rolniczych bardzo wysokie. Dlatego tak ważne jest skorzystanie z pomocy prawnej kancelarii specjalizujących w się w odszkodowaniach za wypadki rolnicze. W Kancelarii TZLAW mamy doświadczenie, które pozwoli zadbać o wypłatę z polisy należnych środków!

Tymoteusz Zych

Tymoteusz Zych

Radca prawny, doktor nauk prawnych.

Skontaktuj się z nami!

Zostaw swój telefon, a oddzwonimy do Ciebie, by udzielić pomocy Tobie lub Twoim bliskim.

Kontakt