Zadośćuczynienie i odszkodowanie od kosmetyczki za nieudany zabieg kosmetyczny

W razie odpowiedzialności prawnej za nieudany zabieg, można żądać zadośćuczynienia.

Odszkodowanie i zadośćuczynienie za nieudany zabieg kosmetyczny w gabinecie kosmetycznym

Odszkodowanie od kosmetyczki za szkodę wyrządzoną podczas zabiegu jest tematem, który może wydawać się specyficzny. Jest jednak doskonale osadzony w ramach ogólnych zasad odpowiedzialności cywilnej. Polskie prawo przewiduje szereg regulacji, które umożliwiają dochodzenie roszczeń o odszkodowanie w przypadku doznania szkody na skutek niewłaściwych działań kosmetyczki.

Odszkodowanie i zadośćuczynienie za błąd kosmetyczki podczas zabiegu kosmetycznego

Zasadniczo, odpowiedzialność za szkody wyrządzone podczas wykonywania zabiegów kosmetycznych opiera się na przepisach dotyczących odpowiedzialności deliktowej. Są one zawarte w kodeksie cywilnym (Dz.U. 2014 poz. 121). Szczególnie istotne są tu artykuły od 415 do 449 kodeksu cywilnego. Zgodnie z jego art. 415, „kto z winy swej wyrządził drugiemu szkodę, obowiązany jest do jej naprawienia”. Jeśli kosmetyczka podczas wykonywania zabiegu postąpi nienależycie, wskutek czego klient dozna szkody na swoim ciele lub zdrowiu, może być zobowiązana do naprawienia tej szkody.

Jak uzyskać odszkodowanie za źle wykonany zabieg kosmetyczny? Możliwe roszczenia

W pierwszej kolejności musi zostać wykazane, że między działaniem (lub zaniechaniem) kosmetyczki a szkodą, którą poniósł klient, istnieje związek przyczynowy. Oznacza to, że szkoda musi być bezpośrednim skutkiem działania kosmetyczki. Ponadto często kluczowym elementem jest udowodnienie winy kosmetyczki. Może ona polegać na:

  • nieprzestrzeganiu odpowiednich standardów higieny,
  • użyciu nieodpowiednich środków,
  • przeprowadzeniu zabiegu w sposób niewłaściwy.

Jeżeli chodzi o rodzaj szkody, może ona mieć charakter:

  • majątkowy (np. zwrot kosztów leczenia, utracone zarobki),
  • niemajątkowy (np. ból, cierpienie, pogorszenie jakości życia, krzywda).

Odszkodowanie za szkodę niemajątkową jest regulowane przez art. 448 kodeksu cywilnego. Stanowi on, że w przypadku naruszenia zdrowia, poszkodowany może żądać odpowiedniej sumy pieniężnej jako zadośćuczynienie za doznane cierpienie.

Ubezpieczenie od odpowiedzialności prawnej za nieudany zabieg kosmetyczny

Warto też pamiętać, że w niektórych przypadkach odpowiedzialność za szkody wyrządzone podczas zabiegów kosmetycznych może być ubezpieczona. Wiele salonów kosmetycznych posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej. Może ono pokrywać roszczenia o odszkodowanie. W takiej sytuacji proces dochodzenia roszczeń może być uproszczony, jednakże wartość odszkodowania nadal będzie musiała być adekwatna do poniesionej szkody.

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Krakowie w sprawie I ACa 137/17​ dotyczył sprawy powództwa przeciwko gabinetowi kosmetycznemu i jego ubezpieczycielowi. W sprawie chodziło o odpowiedzialność za szkody wyrządzone w wyniku zabiegu kosmetycznego. Sąd uznał, że fakt poinformowania przez pracownika salonu kosmetycznego pacjenta o możliwym ryzyku nie zwalnia z odpowiedzialności za niedochowanie należytej staranności. Wskutek apelacji zasądzono odszkodowanie w wysokości 46.600 zł.

W orzeczeniu podkreślono, że salon kosmetyczny nie zapewnił należytego wykonania zabiegu:

  • nie przestrzegano procedur określonych w instrukcji obsługi sprzętu,
  • nie reagowano na zgłaszane przez pacjentkę nieprawidłowości.

Zwrócono uwagę na brak należytej staranności ze strony salonu oraz na konsekwencje zdrowotne dla powódki. Obejmowały one trwałe zeszpecenie i uszczerbek na zdrowiu​

Odszkodowanie za błąd i zadośćuczynienie za nieudany zabieg kosmetyczny w salonie kosmetycznym — podsumowanie

Podsumowując, osoba poszkodowana podczas zabiegu kosmetycznego ma prawo dochodzić odszkodowania na podstawie przepisów kodeksu cywilnego dotyczących odpowiedzialności deliktowej. Kluczowe w takim przypadku jest udowodnienie, że do szkody doszło w związku z niewłaściwym działaniem lub zaniedbaniem kosmetyczki. Proces ten może wymagać zebrania odpowiednich dowodów oraz, w niektórych przypadkach, korzystania z pomocy prawnej. Odszkodowanie powinno odpowiadać faktycznemu uszczerbkowi na zdrowiu oraz poniesionym stratom finansowym. Może ono także obejmować prawo do zadośćuczynienia za doznane cierpienie psychiczne i fizyczne.

Niezależnie od ścieżki postępowania, dla uzyskania odszkodowania za naruszenia praw pacjenta i błąd medyczny kluczowa jest współpraca z kompetentnym prawnikiem.

Nasza kancelaria pomoże w dochodzeniu Państwa praw w związku z błędami medycznymi.

Zapraszamy do kontaktu pod numerem telefonu 726 003 505

Tymoteusz Zych

Tymoteusz Zych

Radca prawny, doktor nauk prawnych.

Przemysław Pietrzak

Prawnik

Skontaktuj się z nami!

Zostaw swój telefon, a oddzwonimy do Ciebie, by udzielić pomocy Tobie lub Twoim bliskim.

Kontakt