Zakażenie szpitalne Pseudomonas Aeruginosa (pałeczką ropy błękitnej)

Spis treści:

 1. Charakterystyka bakterii Pseudomonas Aeruginosa. 
 2. Objawy zakażenia. 
 3. Jakie choroby wywołuje pałeczka Pseudomonas Aeruginosa? 
 4. Czym jest zakażenie szpitalne? 
 5. Pomoc w dochodzeniu praw przez pacjentów zakażonych pałeczką Pseudomonas Aeruginosa. 
 6. Odszkodowanie i zadośćuczynienie 

Pałeczka ropy błękitnej to bakteria niezwykle odporna na antybiotyki, atakująca głównie osoby o obniżonej odporności. Zakażenia wywołuje głównie w środowisku szpitalnym. Najlepszą metodą profilaktyki są szczepienia. Pseudomonas Aeruginosa to bakteria, która w największym stopniu odpowiada za zakażenia szpitalne.

Charakterystyka bakterii Pseudomonas Aeuruginosa

Pałeczka należy do rodzaju bakterii Gram-ujemnych. Bakteria ma kształt pałeczki. Dobrze rozwija się w miejscach wilgotnych i ciepłych. Bakteria bytuje na skórze zwierząt, a nawet na liściach roślin. Idealna temperatura dla bakterii to 37 – 40 stopni. Oznacza to, że organizm człowieka jest idealnym miejscem do życia dla tego patogenu.

Ciekawostka

,,W przeszłości, zakażenie ran tą bakterią poznawano po tym, że bandaże miały turkusowy kolor”. [1]

Pseudomonas aeruginosa — kto jest narażony na zakażenie?

W pierwszej kolejności znajdują się pacjenci:

 1. po przeszczepach; 
 2. chorzy na AIDS; 
 3. z mukowiscydozą; 
 4. z neutropenią; 
 5. z niekontrolowaną cukrzycą; 
 6. z chorobą hematologiczną; 
 7. z nowotworem; 
 8. z oparzeniami; 
 9. uzależnieni od narkotyków; 
 10. przebywający przez długi czas na Oddziale Intensywnej Terapii

Objawy zakażenia pałeczką ropy błękitnej:

 • drogi moczowe — pacjent czuje uporczywe parcie na pęcherz. Oddawanie moczu jest częste i bolesne. [2]
 • płuca — pacjent kaszle i odczuwa ból w klatce piersiowej,
 • ucho — pacjent odczuwa nieprzyjemny ból
 • kości/szpik — pacjent jest tkliwy w miejscu zranienia, wydostaje się stamtąd ropna wydzielina; do zakażenia dochodzi w wyniku infekcji rany
 • skóra i paznokcie — paznokcie mają zielonożółty odcień, często bolą, odklejają się od palca,
 • Przy zakażeniu występuje też wysoka gorączka, bóle mięśni, stawów

Jakie choroby wywołuje P. Aeroginosa?

Głównie są to infekcje skóry i tkanek miękkich, wszelkiego rodzaju zakażenia dróg i układów w organizmie oraz zapalenia (m.in: opon mózgowo- rdzeniowych czy również kości). 

Należy zwrócić uwagę na dwie główne cechy bakterii Pseudomonas Aeruginosa:

1/ Pseudomonas Aeruginosa to patogen alarmowy. Bakteria wytworzyła mechanizmy oporności na antybiotyki oraz chemioterapeutyki. Patogeny alarmowe są szczególnie niebezpieczne w szpitalach.

Ważnym obowiązkiem szpitali jest zatem odpowiednia profilaktyka zakażeń. Polega przede wszystkim na zachowaniu rygorystycznych zasad higieny m.in. częstej dezynfekcji.

Konieczne jest stosowanie przez personel rękawic, fartuchów i obuwia ochronnego podczas każdego wykonywanego badania, czy zabiegu!

Leczenie zakażenia wywołanego przez patogen alarmowy zależy od zidentyfikowanego szczepu. Lekarze powinni z najwyższą starannością zadbać o to żeby odizolować zarażonego pacjenta od innych. Niezbędne jest również stosowanie leków, na które poszczególne szczepy alarmowe wykazują wrażliwość.

2/ Okres inkubacji patogenu powinien być nie dłuższy niż okres od rozpoczęcia hospitalizacji.

Choroby infekcyjne mają pewien okres wylęgania, zwany także okresem inkubacji. To czas upływający od momentu kontaktu z patogenem (i jego wniknięciem do organizmu gospodarza) do momentu wystąpienia pierwszych objawów chorobowych.

Czym jest zakażenie szpitalne? 

Zakażenie szpitalne to zgodnie z ustawą z dnia 5 grudnia 2008 roku o zwalczaniu oraz zapobieganiu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi zakażenie, które nastąpiło w związku z pobytem w szpitalu lub w wyniku przebytego leczenia.

Zakażenie szpitalne musi nastąpić w związku z pobytem w placówce medycznej, czyli do zakażenia musi dojść w tej placówce. Najczęściej za zakażenie szpitalne uznaje się chorobę, która wystąpiła w okresie 48-72 godzin od udzielenia świadczenia zdrowotnego.

Zakażenie szpitalne – odszkodowanie

Pacjent, który został zakażony w szpitalu lub przychodni patogenem antybiotykoodpornym powinien dochodzić swoich praw przed sądem, ponieważ każde tego typu zakażenie jest narażeniem zdrowia, a nawet życia.

Pozywając szpital o odszkodowanie za szkodę powstałą w wyniku zakażenia patogenem alarmowym, należy wykazać łącznie kilka przesłanek takich jak:

 • zakażenie pacjenta w szpitalu, jako następstwo niedbalstwa personelu, 
 • odczuwane przez pacjenta negatywne następstwa zakażenia, 
 • związek przyczynowy pomiędzy niedbalstwem personelu, zakażeniem i jego następstwami. 

Wojewódzkie komisje ds. orzekania o błędach medycznych

Warto dodać, że na podstawie ustawy o prawach pacjenta, istnieje możliwość pozasądowego dochodzenia odszkodowania za wyrządzone błędy medyczne. Warunkiem jest złożenie wniosku o ustalenie zdarzenia medycznego (zakażenia szpitalnego) do wojewódzkiej komisji do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych. Składając wniosek, warto zasięgnąć pomocy prawnika, który podpowie, co w nim zawrzeć.

Pomoc w dochodzeniu praw przez pacjentów zakażonych pałeczką Pseudomonas Aeruginosa

Przyznanie i wysokość odszkodowania, zadośćuczynienia i renty zależą od orzeczenia sądu lub decyzji komisji. Z kolei orzeczenia i decyzje wydawane są na podstawie zgromadzony materiał dowodowy. Pomoc adwokata lub radcy prawnego w negocjacjach, lub procesie sądowym jest nieoceniona i poprawia sytuację poszkodowanego. 

Procedura uzyskania odszkodowania i zadośćuczynienia za zakażenie szpitalne Pseudomonas Aeruginosa:

 • Składamy pismo do placówki medycznej (np. szpitala). w której doszło do zakażenia, z żądaniem wypłaty odszkodowania, zadośćuczynienia, a w niektórych wypadkach nawet renty. Należy wtedy wykazać, że do zakażenia doszło w szpitalu. 
 • Do pisma załączamy opis leczenia oraz wskazujemy jakie nieprawidłowości naszym zdaniem doprowadziły do zakażenia szpitalnego. Należy dokładnie określić wysokość odszkodowania, zadośćuczynienia czy renty, których się domagamy, oraz wyjaśnić, dlaczego właśnie takie, a nie inne kwoty. 
 • Duże znaczenie, w procesie walki o odszkodowanie mają również oceny sanitarne szpitali dokonywane przez Główną Inspekcję Sanitarną lub Najwyższą Izbę Kontroli. 

Przykładowy wyrok Sądu Apelacyjnego w Krakowie Sygn. akt I ACa 1520/16 w sprawie zakażenia szpitalnego bakterią ropy błękitnej

Sąd zasądza na rzecz powódki Z. M. od pozwanych […] S.A. w Ł. kwotę 232.841,19 zł (dwieście trzydzieści dwa tysiące osiemset czterdzieści jeden złotych i dziewiętnaście groszy) z ustawowymi odsetkami.

Powódka domagała się ustalenia odpowiedzialności pozwanych za wszelkie szkody związane z nieprawidłowościami, jakich dopuścił się szpital prowadząc leczenie powódki, o ile szkody takie się ujawnią. Powódka wnosiła także o zasądzenie od pozwanych na jej rzecz kosztów procesu.

Powódka wskazywała na błąd diagnostyczny, opóźnienie w przeprowadzeniu operacji ucha, która winna być przeprowadzona już podczas jej pierwszego pobytu w szpitalu w kwietniu 2006 r., stosowanie niewłaściwej antybiotykoterapii, błędu w sztuce lekarskiej polegającego na uszkodzeniu nerwu twarzowego, a także zaniedbania personelu w zakresie zasad aseptyki, dezynfekcji pomieszczeń i sterylizacji, które spowodowały zakażenie powódki pałeczką ropy błękitnej. Powódka odwoływała się do długotrwałego leczenia będącego wynikiem doznanych uszkodzenia nerwu i zakażenia, cierpień z tym związanych oraz trwałych następstw tych schorzeń, tak w zakresie zdrowotnym, jak i cierpień moralnych. Powódka twierdziła, że utraciła zdolność zarobkowania, pogorszyły się jej widoki na przyszłości i zwiększyły potrzeby.

Zakażenie bakterią Pseudomonas Aeruginosa – pałeczką ropy błękitnej

Odpowiedzialność szpitala

Bezzasadnym jest natomiast przyjęcie, że strona pozwana nie ponosi za skutki tego zakażenia odpowiedzialności. Podstawę odpowiedzialności za szkodę będącą następstwem takiego zakażenia stanowi przepis art. 430 k.c., a zatem o odpowiedzialności tej decyduje wina osoby wykonującej powierzoną czynność i podlegającej kierownictwu oraz mającej obowiązek stosowania się do wskazówek powierzającego czynność. 

W sytuacji, gdy chodzi o odpowiedzialność szpitala, a zakażenie może być wynikiem zaniedbań różnych osób, wykonujących różnorodne czynności, których suma może prowadzić do wyeliminowania, czy też znaczącego zmniejszenia prawdopodobieństwa zakażenia lub prawdopodobieństwo takie zwiększać, nie jest konieczne ustalenie konkretnej osoby i konkretnej nieprawidłowej czynności stanowiącej źródło powstania szkody. 

Zaniedbania szpitala

Wystarczające jest, że zaniedbania takie niewątpliwie występowały. W rozpoznawanej sprawie niewątpliwie występowały zaniedbania dotyczące stanu sanitarnego Szpitala, w szczególności związane ze stanem pomieszczeń, w których sterylizowano narzędzia służące do wykonywania zabiegów lub w których następnie te się znajdowały. W takiej sytuacji, przy ustaleniu, że zakażenie miało miejsce w pozwanym szpitalu, nie sposób uznać, że personel Szpitala nie ponosi za nie winy. Stąd, na podstawie art. 430 k.c., należało przypisać pozwanemu Szpitalowi, a w konsekwencji pozwanemu Województwu i Towarzystwu […], odpowiedzialność za skutki zakażenia powódki pałeczką ropy błękitnej.

Ostatecznie zatem sąd I instancji uznał, że do zakażenia pałeczką ropy błękitnej doszło w pozwanym Szpitalu podczas wykonywanego tam zabiegu chirurgicznego.

Ważne!

Aby móc dochodzić odszkodowania, niezbędne będzie zgromadzenie pełnej dokumentacji medycznej, w tym karty leczenia. Ważne są również wszelkie uzyskane recepty, czy otrzymane rachunki za świadczone usługi lecznicze.

Uzyskanie odszkodowania za zaniedbanie medyczne, możliwe jest na drodze cywilnoprawnej. W pierwszej kolejności warto skierować wezwanie przedsądowe do zapłaty tj. próba polubownego rozwiązania sporu. Jeżeli ta nie odniesie skutku, pozostaje wniesienie powództwa cywilnego o zapłatę odszkodowania.

W przypadku jakichkolwiek pytań zapraszamy państwa do kontaktu z Kancelarią radcy prawnego dr. Tymoteusza Zycha. Doświadczeni prawnicy w zakresie spraw medycznych udzielą Państwu rzetelnego wsparcia.

[1] Artykuł ze strony ,,Pseudomonas aeruginosa” https://zwalcz-pasozyty.pl/pseudomonas-aeruginosa-paleczka-ropy-blekitnej/ ,,Jak zwalczyć bakterię”?

[2] Artykuł podmiotu leczniczego grupy Tropical MED na temat objawów gronkowca złocistego

Tymoteusz Zych

Tymoteusz Zych

Radca prawny, doktor nauk prawnych.

Skontaktuj się z nami!

Zostaw swój telefon, a oddzwonimy do Ciebie, by udzielić pomocy Tobie lub Twoim bliskim.

Kontakt