Błąd medyczny: do czego mam prawo?

Dochodzenie roszczeń za błędy medyczne to często jedyna szansa uzyskania środków finansowych na pokrycie kosztów leczenia wynikających z błędu medycznego.

Ofiary błędów medycznych nie zawsze mają świadomość, że przysługuje im odszkodowanie za wszelkie poniesione koszty leczenia i rehabilitacji. Wielu poszkodowanych może uzyskać także rentę oraz zadośćuczynienie za doznaną krzywdę.

Błąd medyczny — jak pociągnąć sprawcę do odpowiedzialności?

Ofiary błędów medycznych to najczęściej osoby, które już przed zdarzeniem miały problemy zdrowotne, a błąd lekarza spotęgował dolegliwości lub nawet spowodował powstanie nowych.

Dlatego też często w pierwszej kolejności ofiary skupiają się na ratowaniu zdrowia, uznając, że nie mają czasu ani pieniędzy na długie i kosztowne batalie sądowe.

Tymczasem sprawa powierzona profesjonalnemu pełnomocnikowi z kancelarii specjalizującej się w błędach medycznych może okazać się dla nas zupełnie nieobciążająca. Dotyczy to zarówno czasu, jak i kosztów. Sprawa powierzona kancelarii „prowadzi się sama”, a wysokość zasądzonych finalnie kwot zazwyczaj znacznie przekracza poniesione wydatki.

Kancelaria TZLAW świadczy kompleksowe usługi związane z analizą przypadków błędów medycznych oraz pomocą w uzyskaniu odszkodowania za błędy medyczne. Skontaktuj się z nami!

Dochodzenie roszczeń za błędy medyczne to sposób nie tylko na uzyskanie sprawiedliwości za doznane krzywdy w postaci wyroku. Jest to możliwość odzyskania należnych nam środków finansowych, które z winy pracownika medycznego zmuszeni byliśmy przeznaczyć na leczenie i rehabilitację. Za niesprawiedliwość, jaka nas spotkała, winny odpowie, pokrywając zasądzone zadośćuczynienie. 

Partnerzy Kancelarii TZLAW to doświadczeni prawnicy, specjalizujący się w obsłudze prawnej na najwyższym poziomie spraw dotyczących błędów medycznych. Powierzając nam swoją sprawę, możesz być pewny najlepszych efektów!

Odszkodowanie za błąd medyczny — kiedy?

Zawsze, kiedy powstaje szkoda finansowa, powstaje podstawa do dochodzenia odszkodowania. Zasada ta działa także w przypadku błędów medycznych. 

Jeżeli w wyniku błędu medycznego musieliśmy ponieść koszty leczenia lub rehabilitacji, jest to podstawa do roszczenia o odszkodowanie. Roszczenie to powstaje wobec podmiotu odpowiedzialnego za błąd medyczny. Może to być konkretna osoba lub placówka (np. szpital), która ją zatrudnia. 

Idąc do kancelarii, której chcemy powierzyć naszą sprawę, powinniśmy zabrać ze sobą wszelką dokumentację medyczną oraz inne dokumenty, które pozwolą wykazać, że doszło do błędu medycznego. Posiadane rachunki, faktury i inne dowody wskazujące na koszty poniesione na rehabilitację i leczenie związane z błędem medycznym również będą istotne dla sądu. Warto także udać się do lekarza specjalisty, który wyda nam zaświadczenie wskazujące, że nasze schorzenie i konieczność jego leczenia jest efektem błędu medycznego.

Wysokość odszkodowania za błąd medyczny jest zależna od wysokości kosztów leczenia i rehabilitacji, jakie już ponieśliśmy. Im większy dotychczas poniesiony koszt jesteśmy w stanie wykazać, tym większą sumę uzyskamy w sądzie. 

Błąd medyczny a renta

Niestety pomimo leczenia i intensywnej rehabilitacji, zdarza się, że skutki błędów medycznych zostają z nami na zawsze. W takich przypadkach oprócz odszkodowania za już poniesione szkody finansowe możemy ubiegać się o stałą rentę. Roszczenie takie zostanie uwzględnione przez sąd, jeśli wykażemy, że przez określony czas lub na stałe będziemy ponosić dalsze koszty leczenia, lub rehabilitacji. Wówczas sąd zobowiąże podmiot odpowiedzialny za błąd medyczny, którym zostaliśmy dotknięci, do pokrywania tych kosztów w przyszłości. 

Renta jest narzędziem, które pozwala uwolnić ofiarę błędu medycznego od przyszłych konsekwencji finansowych zdarzenia. Stanowi swoiste zabezpieczenie, dzięki któremu niezależnie od naszej sytuacji materialnej, zawsze powinniśmy mieć środki na kontynuację leczenia lub rehabilitacji schorzeń powstałych w wyniku błędu (zaniedbania) lekarza.

Prawnicy Kancelarii TZLAW analizują wszystkie zgłoszone do Kancelarii sprawy pod kątem dochodzenia każdego z możliwych roszczeń pieniężnych. Dbamy o to, by nasi klienci zawsze otrzymali od nas propozycję optymalnej w ich przypadku ścieżki prawnej.

Wysokość przyznanej przez sąd renty również jest ściśle związana z wyliczonymi przez sąd kosztami leczenia lub rehabilitacji. Podobnie jak przy odszkodowaniu, renta ma na celu pokrycie jedynie rzeczywistych, wymiernych kosztów. 

Zadośćuczynienie za ból i cierpienie

Obok odszkodowania i renty, trzecim możliwym roszczeniem finansowym za błąd medyczny jest zadośćuczynienie. Zadośćuczynienie jest formą rekompensaty finansowej za doznaną krzywdę.

To właśnie roszczenie o zadośćuczynienie jest „kluczem” do głośnych spraw, w których sąd przyznał kilkaset tysięcy złotych ofierze błędu medycznego. Wysokość zadośćuczynienia jest bowiem ustalana co od zasady uznaniowo, w zależności od tego, jak sąd oceni krzywdę, która spotkała ofiarę błędy medycznego. 

Ból i cierpienie rodziców, którzy stracili dziecko w wyniku błędu lekarza, z pewnością pozwoli na uzyskanie wyższego zadośćuczynienia niż oszpecenie w wyniku nieudanego z winy pracownika medycznego zabiegu medycyny estetycznej. W jednej i drugiej sytuacji mamy jednak do czynienia z niematerialną krzywdą. Naprawienie jej jest niemożliwe i jedyną formą rekompensaty, jaką może nam przyznać sąd, jest zadośćuczynienie finansowe

W zależności od rodzaju sprawy kwoty zadośćuczynienia bardzo się wahają. Może to być od kilku tysięcy złotych (w sprawach stosunkowo drobnych) do nawet kilku milionów (w skrajnych przypadkach). W sprawach dotyczących trwałego uszczerbku na zdrowiu dziecka, niepożądanych odczynów poszczepiennych (NOP) czy zgonu, kwoty zadośćuczynienia wahają się średnio od 300 tys. zł do około 1 miliona zł

Roszczenia za błędy medyczne — czy warto?

W każdym przypadku błędu medycznego lub jego podejrzenia warto skonsultować się z profesjonalnym prawnikiem.

Specjaliści z Kancelarii TZLAW na podstawie przedstawionej dokumentacji medycznej mogą ocenić możliwe kroki prawne. Już na wstępnym etapie współpracy możemy ocenić szanse powodzenia dochodzenia roszczeń na drodze sądowej. 

Warto pamiętać, że dochodzenie roszczeń za szkody i krzywdę doznane w wyniku błędu medycznego jest prawem każdej poszkodowanej w ten sposób osoby. Prawo daje nam możliwość uzyskania sprawiedliwości na drodze sądowej i, jak dalece jest to możliwe, przynajmniej częściowego naprawienia wyrządzonych szkód. Warto z tych rozwiązań korzystać.

Jednakże, aby nie zaprzepaścić szansy na uzyskanie odszkodowania, renty czy zadośćuczynienia warto też już na samym początku powierzyć prowadzenia sprawy profesjonaliście. Dzięki temu unikniemy potknięć w gąszczu procedur i pism procesowych, przez które możemy nieświadomie przegrać sprawę lub znacząco obniżyć uzyskaną od sprawcy błędu kwotę. Korzystający z usług Kancelarii TZLAW klienci mogą być pewni, że ich sprawa jest prowadzona z największym profesjonalizmem

Kancelaria TZLAW

Skontaktuj się z nami!

Zostaw swój telefon, a oddzwonimy do Ciebie, by udzielić pomocy Tobie lub Twoim bliskim.

Kontakt