Nasz zespół

Zespół Kancelarii ma unikalne doświadczenie w zakresie prawa medycznego.

Specjalizujemy się w ochronie praw pacjentów, w tym osób pokrzywdzonych na skutek błędów medycznych.

Dochodzimy odszkodowań i zadośćuczynień za błędy medyczne i działamy na rzecz rzeczywistej reformy systemu ochrony zdrowia. Osoby współtworzące kancelarię są od wielu lat aktywne zarówno na polu procesowym, w dziedzinie doradztwa, jak i w międzynarodowych instytucjach zajmujących się problematyką ochrony zdrowia.

Swoimi opiniami i projektami wspieramy też organy władzy publicznej, zarówno w kraju (Sejm RP, Senat RP, Prezydenta RP i Ministerstwo Zdrowia), jak i zagranicą (Parlament Europejski, Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny).

Radca prawny dr Tymoteusz Zych

Radca prawny, doktor nauk prawnych, prezes Fundacji Pomocy Ofiarom Błędów Medycznych. Członek Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego, gdzie pracuje w Sekcji Konkurencji i Wspólnego Rynku zajmującej się tematyką ochrony zdrowia.

Autor szeregu publikacji z zakresu prawa medycznego oraz praw człowieka, w tym praw pacjentów. Przygotowywał ekspertyzy prawne m.in. dla polskiego Ministerstwa Zdrowia oraz Światowej Organizacji Zdrowia.

Doktorat oraz pracę magisterską obronił na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Jego rozprawa doktorska uzyskała nagrodę w konkursie „Monografie” Fundacji na rzecz Nauki Polskiej. Wykładał m.in. na Uniwersytecie Warszawskim i Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Przez szereg lat współpracował z czołowymi polskimi kancelariami prawnymi i organizacjami pozarządowymi podejmującymi tematykę prawną.

Jego doświadczenie obejmuje opracowywanie opinii prawnych i prawno-medycznych oraz obsługę sporów sądowych i sądowo-administracyjnych. Jako ekspert ds. prawnych był zapraszany do udziału w pracach m.in. Komisji Weneckiej Rady Europy, Biura Instytucji Demokratycznych i Praw Człowieka OBWE, komisji LIBE i AFCO Parlamentu Europejskiego, Komitetu Monitorującego Rady Europy, Departamentu Stanu USA, Kancelarii Prezesa Rady Ministrów i Senatu RP. Opinie prawne jego autorstwa były wielokrotnie przytaczane przez Europejski Trybunał Praw Człowieka.

Dwukrotnie wyróżniony przez „Dziennik Gazetę Prawną” w rankingu wpływowych prawników, w którym zajmował 37. miejsce (2017) i 35. miejsce (2019).

Wpis na listę radców prawnych: Okręgowa Izba Radców Prawnych w Warszawie: WA-15081.

Józef Zych

Radca prawny, doktor nauk prawnych, specjalista w dziedzinie odszkodowań komunikacyjnych, człowiek ubezpieczeń roku 2013.

W latach 1983-1991 prezes Krajowej Rady Radców Prawnych. Marszałek Sejmu II kadencji, przewodniczący Zgromadzenia Narodowego, które uchwaliło Konstytucję Rzeczypospolitej Polskiej z 1997 r.

Najważniejsze publikacje :

 • Dochodzenie zadośćuczynienia w polskim systemie prawnym – doktryna i orzecznictwo, Polska Izba Ubezpieczeń, Warszawa 2016, s. 639;
 • Rozbieżności w ustalaniu zadośćuczynień, Wydawnictwo Apostolicum, Ząbki 2016, s. 308;
 • Zadośćuczynienie: komu, kiedy, ile?, Wydawnictwo Apostolicum, Ząbki 2017, s. 470;
 • Orzecznictwo Sadu Najwyższego, Trybunału Konstytucyjnego, Sądów Apelacyjnych, Okręgowych i Rejonowych, II tomy, Wydawnictwo Apostolicum, Ząbki 2020, s. 968;
 • Leczyć i rehabilitować po wypadkach, “Magazyn Dolnośląski Zdrowie”, nr 58;
 • Ustalanie odszkodowania ( w tym zadośćuczynienia ) na rzecz najbliższych członków rodziny, TNOiK Zielona Góra 1981;
 • Świadczenie w razie wypadku przy pracy i chorób zawodowych, TNOiK Zielona Góra 1976;
 • Zawał serca jako wypadek przy pracy, TNOiK Zielona Góra 1985;
 • Glosa do Wyroku SN Izba Pracy i Ubezpieczeń Społecznych z dnia 8 XI 1978r, III PR 103/78, “Orzecznictwo Sadów Polskich i Komisji Arbitrażowych” 1/1980;
  Ustalanie Zadośćuczynienia w Praktyce PZU, w Doktrynie oraz w Orzecznictwie SN, “Nowe Prawo” nr 7-8 1979 r.;
 • Wypadkowość dzieci i młodzieży szkolnej , aspekt cywilno-prawny i ubezpieczeniowy,
 • Wydawnictwo Związków Zawodowych, Warszawa 1984.

Karolina Dobrowolska

Prawnik, doktorantka na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, wykładowczyni na warszawskich uczelniach wyższych. Studia na WPiA UW ukończyła z wyróżnieniem. Swoje doświadczenie zawodowe zdobywała pełniąc stanowiska kierownicze w polskich organizacjach pozarządowych zajmujących się tematyką prawną i akademicką. Brała udział w pracach Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego, konsultacjach Komisji Europejskiej i spotkaniach z jej przedstawicielami, pełniła także funkcję członka Rady Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej.

Autorka ekspertyz i konsultantka w zakresie prawa medycznego i praw pacjentów dla Ministerstwa Zdrowia i WHO. Tematyka jej doktoratu dotyczy ewolucji podejścia do praw człowieka związanych z prokreacją i zdrowiem okołoporodowym z perspektywy krajowej i międzynarodowej.

Patryk Miernowski

Analityk prawny o doświadczeniu zdobytym podczas współpracy z czołowymi polskimi organizacjami pozarządowymi oraz warszawskimi kancelariami prawnymi. Autor publikacji naukowych i publicystyczno-naukowych na tematy prawne i społeczne, a także licznych opinii prawnych, w tym dla międzynarodowego koncernu farmaceutycznego. Również absolwent studiów z zakresu finansów i rachunkowości w Akademii Leona Koźmińskiego.

Przemysław Pietrzak

Prawnik, członek Rady Dialogu z Młodym Pokoleniem II i III kadencji. Poprzednio także członek Komitetu Monitorującego Program Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki 2021-2027, kierował pracami wydawnictwa naukowego oraz redakcji czasopisma naukowego wpisanymi do wykazów Ministra Edukacji i Nauki.

Absolwent programu „Professional Certificate in World Politics & International Negotiation” w Nowym Jorku, a także szkoły letniej „The legal system and justice system of the U.S. in the global context” zorganizowanej przez Centrum Prawa Amerykańskiego przy Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Doświadczenie zdobywał pracując m.in. w warszawskich kancelariach prawnych, Ministerstwie Sprawiedliwości, Stałym Przedstawicielstwie Rzeczypospolitej Polskiej przy Unii Europejskiej w Brukseli, Szkole Wyższej Wymiaru Sprawiedliwości (obecna Akademia Wymiaru Sprawiedliwości) oraz Instytucie Wymiaru Sprawiedliwości w Warszawie.

Autor publikacji i analiz z zakresu różnych dziedzin prawa, w szczególności prawa finansowego, praw człowieka.