Błąd medyczny i odszkodowanie za uszkodzenie strun głosowych

Odszkodowanie za uszkodzenie strun głosowych — błąd medyczny podczas operacji

Odszkodowanie za uszkodzenie strun głosowych to temat, który obejmuje różnorodne aspekty prawne, medyczne i finansowe. Struny głosowe są kluczowym elementem aparatu mowy. Ich uszkodzenie może prowadzić do poważnych problemów zdrowotnych oraz utraty zdolności do wykonywania zawodu. Dzieje się tak szczególnie w przypadkach, gdy głos stanowi podstawowe narzędzie pracy, jak u nauczycieli, aktorów, czy piosenkarzy.

Mechaniczne uszkodzenie nerwów krtaniowych wstecznych, odpowiedzialnych za unerwienie strun głosowych, może prowadzić do ich paraliżu. Może to nastąpić np. w wyniku traumy mechanicznej spowodowanej błędami podczas operacji całkowitej resekcji tarczycy. Brak identyfikacji nerwów krtaniowych przez chirurgów jest klasycznym przykładem niedołożenia należytej staranności, co może wynikać zarówno z niedostatecznej wiedzy, jak i z pośpiechu operacyjnego.

Odszkodowanie za uszkodzenie strun głosowych — zasady ogólne

Podstawy prawne dochodzenia odszkodowania za uszkodzenie strun głosowych w Polsce można znaleźć w różnych przepisach. Należą do nich przepisy kodeksu cywilnego oraz dotyczące ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych. Na podstawie art. 415 k.c., osoba, która wyrządziła drugiej szkodę, zobowiązana jest do jej naprawienia. Jeśli uszkodzenie strun głosowych jest wynikiem działania lub zaniechania innej osoby, lub instytucji, poszkodowany ma prawo dochodzić odszkodowania.

W przypadku uszkodzeń powstałych w wyniku wypadków przy pracy poszkodowany może ubiegać się o świadczenia z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS). Zgodnie z ustawą z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych, osoby, które doznały trwałego uszczerbku na zdrowiu, mają prawo do:

  • jednorazowego odszkodowania,
  • renty wypadkowej,
  • a także zwrotu kosztów leczenia i rehabilitacji.

Poszkodowany może ubiegać się o odszkodowanie na podstawie przepisów dotyczących odpowiedzialności cywilnej lekarzy i placówek medycznych. Dzieje się tak, jeżeli uszkodzenie strun głosowych nastąpiło w wyniku błędu medycznego. Na podstawie art. 430 k.c., za szkodę wyrządzoną przez podwładnego podczas wykonywania powierzonej mu czynności odpowiada ten, kto powierzył wykonywanie tej czynności. W praktyce oznacza to, że szpital lub klinika, w której doszło do błędu, może być zobowiązana do wypłaty odszkodowania.

Warto również wspomnieć o roli opinii biegłych sądowych w procesach dotyczących odszkodowań za uszkodzenie strun głosowych. Opinia biegłego, najczęściej foniatry lub laryngologa, jest kluczowym dowodem w sprawie. Biegły ocenia stopień uszkodzenia, jego wpływ na codzienne funkcjonowanie poszkodowanego oraz możliwości powrotu do zdrowia.

Wysokość odszkodowania za uszkodzenie strun głosowych może obejmować kilka elementów. Po pierwsze, odszkodowanie za samą szkodę, czyli pokrycie kosztów leczenia, rehabilitacji oraz ewentualnych operacji. Po drugie, zadośćuczynienie za doznaną krzywdę, czyli rekompensata za ból, cierpienie oraz utratę możliwości wykonywania zawodu. Po trzecie, odszkodowanie za utracone dochody, które poszkodowany mógłby uzyskać, gdyby nie doszło do uszkodzenia strun głosowych.

Nie można również zapominać o możliwości ubiegania się o rentę wyrównawczą. Taka możliwość istnieje, jeżeli uszkodzenie strun głosowych powoduje trwałą niezdolność do pracy zarobkowej. Na podstawie art. 444 § 2 k.c., jeżeli poszkodowany utracił całkowicie lub częściowo zdolność do pracy zarobkowej, może domagać się renty uzupełniającej. Ma ona na celu wyrównanie utraconych dochodów.

Orzecznictwo — wyrok z uzasadnieniem Sądu Rejonowego Lublin-Zachód w Lublinie, I Wydział Cywilny z dnia 24 lipca 2020 r. 

Wyrok Sądu Rejonowego Lublin-Zachód w Lublinie, I Wydział Cywilny z dnia 24 lipca 2020 r. dotyczy sprawy, w której powódka doznała uszkodzenia strun głosowych na skutek nieprawidłowo przeprowadzonego zabiegu całkowitej resekcji tarczycy. W wyniku operacji oraz koniecznej reoperacji doszło do poważnych komplikacji zdrowotnych.

Wskutek operacji całkowitej resekcji tarczycy przeprowadzonej 24 października 2012 roku, doszło do uszkodzenia, podrażnienia, a w konsekwencji porażenia fałdów głosowych powódki. Początkowo powódka całkowicie utraciła zdolność mowy​​. Mechaniczny uraz nerwów krtaniowych był bezpośrednią przyczyną uszkodzenia strun głosowych​​. Brak zastosowania neuromonitoringu w szpitalu, gdzie przeprowadzono operację, zwiększył ryzyko powikłań. Neuromonitoring jest metodą zmniejszającą ryzyko uszkodzenia nerwów krtaniowych, ale szpital nie posiadał takiego sprzętu​​.

Powódka doznała 30% uszczerbku na zdrowiu. Uszkodzenie strun głosowych wpłynęło na jej zdolność do mówienia, oddychania oraz powodowało bóle gardła i trudności z przełykaniem​​. Przez sześć miesięcy po operacji powódka praktycznie nie mogła mówić. Próby mówienia powodowały silne bóle gardła i przełyku, a głos był bardzo zachrypnięty i słabo słyszalny. Dodatkowo występowały poważne problemy z oddychaniem​​.

Powódka wymagała stałej opieki foniatrycznej i logopedycznej. Leczenie obejmowało farmakoterapię, rehabilitację głosową i oddechową​​. Rokowania były niekorzystne, a szanse na uzyskanie stanu zdrowia sprzed operacji minimalne. Zalecano rozważenie reinerwacji krtani, co mogłoby poprawić jakość głosu i wydolność oddechową, ale zabieg taki nie jest wykonywany w Polsce​​.

Sąd ustalił, że podczas operacji nie zidentyfikowano nerwów krtaniowych wstecznych, co było zaniedbaniem ze strony lekarzy. Brak identyfikacji nerwów wskazuje na niedołożenie należytej staranności​​. Dokumentacja medyczna była prowadzona niestarannie, co utrudniało ustalenie, czy uszkodzenie nerwów nastąpiło podczas pierwszej operacji, czy reoperacji​​.

Szpital był zobowiązany do zapewnienia sprzętu do neuromonitoringu lub skierowania pacjentki do ośrodka, który taki sprzęt posiada. Brak neuromonitoringu przyczynił się do zwiększenia ryzyka powikłań​​. Sąd przyznał powódce 4500 zł tytułem zadośćuczynienia za krzywdę (naprawienie szkody niematerialnej, czyli odszkodowanie za uszkodzenie strun głosowych) z odsetkami ustawowymi od dnia 20 listopada 2014 roku do dnia zapłaty​​ oraz 1842 zł tytułem zwrotu kosztów postępowania​​. Zasądził ponadto 12186,45 zł na rzecz Skarbu Państwa tytułem wydatków pokrytych tymczasowo ze środków Skarbu Państwa​​.​​

Podsumowując, wyrok potwierdził, że uszkodzenie strun głosowych powódki było wynikiem błędów medycznych i braku odpowiedniego sprzętu podczas operacji. Uszkodzenie to miało poważne konsekwencje zdrowotne i życiowe dla powódki, co uzasadniało przyznanie zadośćuczynienia.

Podsumowanie

Podsumowując, proces dochodzenia odszkodowania za uszkodzenie strun głosowych wymaga skomplikowanych działań prawnych i medycznych. Kluczowe jest odpowiednie udokumentowanie szkody, zebranie opinii biegłych oraz wykazanie związku przyczynowego między działaniem sprawcy a powstałą szkodą. Warto również skorzystać z pomocy prawnika specjalizującego się w sprawach odszkodowawczych. Pozwoli to zwiększyć szanse na uzyskanie pełnej rekompensaty za poniesione straty.

Niezależnie od ścieżki postępowania, by uzyskać odszkodowanie za błąd medyczny, kluczowa jest współpraca z kompetentnym prawnikiem.

Kancelaria radcy prawnego dr Tymoteusz Zych w ramach świadczonych usług pomoże w dochodzeniu Państwa praw w związku z błędami medycznymi.

Zapraszamy do kontaktu pod numerem telefonu 794 670 078. 

Tymoteusz Zych

Tymoteusz Zych

Radca prawny, doktor nauk prawnych.

Przemysław Pietrzak

Prawnik

Skontaktuj się z nami!

Zostaw swój telefon, a oddzwonimy do Ciebie, by udzielić pomocy Tobie lub Twoim bliskim.

Kontakt