Błąd medyczny – nieudana operacja plastyczna

Nieudane operacje plastyczne są zjawiskiem bardzo częstym w dzisiejszych czasach. Pacjenci  płacą bojońskie sumy za tego typu usługi, a zdarza się, że efekt końcowy różni się diametralnie od pożądanego. W trakcie zabiegów z zakresu medycyny estetycznej i chirurgii plastycznej także może dojść do różnego rodzaju błędów medycznych. Zanim pacjent podda się operacji, lekarz powinien udzielić mu dokładnej i zrozumiałej informacji o wszelkich możliwych skutkach ubocznych zabiegu. Nawet jeśli podpisze zgodę na operację, w razie niepowodzenia, może dochodzić swoich roszczeń za błąd medyczny. 

Ofiarom operacji plastycznych przysługują wszystkie roszczenia odszkodowawcze, których mogą dochodzić pacjenci poszkodowani na skutek błędu medycznego, czyli:

 • Odszkodowanie za błąd medyczny –  koszty leczenia skutków nieudanej operacji plastycznej oraz wszelkich zabiegów naprawczych, w tym kolejnych operacji plastycznych czy zabiegów medycyny estetycznej;
 • Zadośćuczynienie za doznany na skutek nieudanej operacji plastycznej uszczerbek na zdrowiu, oszpecenie czy ból i krzywdę wynikające z konieczności przeprowadzenia operacji naprawczych ;
 • Rentę dla pacjenta poszkodowanego przez błąd medyczny na zwiększone potrzeby, jeżeli leczenie naprawcze będzie długotrwałe i nie da się jasno określić jego całkowitych kosztów oraz terminu zakończenia.

Czym jest nieudana operacja plastyczna?

Nieudana operacja plastyczna to taka, która zakończyła się dla pacjenta niepomyślnie. Nie został osiągnięty zamierzony cel, podczas operacji lub w okresie okołooperacyjnym wydarzyło się coś, co nie powinno się wydarzyć lub nie wydarzyło się coś, co zdarzyć się powinno. 

Kto wykonuje operacje plastyczne?

Operacje plastyczne wykonywane są przez chirurga plastycznego oraz ginekologa plastycznego. Chirurg plastyczny to lekarz specjalizujący się w chirurgii estetycznej i rekonstrukcyjnej. Chirurdzy plastyczni wykonują zabiegi chirurgiczne, które zmieniają wygląd ciała pacjenta. Nie tylko wykonują operacje kosmetyczne, takie jak operacje nosa, powiększanie piersi, liposukcja lub lifting twarzy. Wykonują oni także operacje rekonstrukcyjne u osób z wadami wrodzonymi, takimi jak na przykład rozszczep podniebienia. Z kolei ginekolog plastyczny to lekarz posiadający wiedzę o budowie anatomicznej zewnętrznego narządu kobiety, ale również mający doświadczenie chirurgiczne. 

Należy podkreślić, że kosmetyczki oraz kosmetolodzy nie mają prawa wykonywać operacji plastycznych.

W tym miejscu należy również dodać, że lekarz dentysta może wykonywać zabiegi w zakresie chorób zębów, jamy ustnej, części twarzowej czaszki oraz okolic przyległych. Niedopuszczalne jest, aby lekarz dentysta wykonywał zabiegi poniżej twarzy. (Naruszenie zasad deontologii lekarskiej – Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 26 maja 2021 roku pod sygnaturą akt  I KK 23/21).

Najczęściej występujące nieudane operacje plastyczne.

 • Nieudana operacja plastyczna biustu, w tym m.in. umieszczenie implantu w nieprawidłowej wielkości lub zniekształcenie brodawki sutkowej;
 • Nieudana plastyka brzucha;
 • Nieudana plastyka powiek górnych, skutkująca np. niemożnością domknięcia powieki;
 • Podanie pacjentce zbyt dużej ilości leków znieczulających;
 • Nadmierne usunięcia skóry podczas liftingu;
 • Nieudane zabiegi labioplastyki;
 • Powikłania na skutek zastosowania preparatu AQUAfilling Bodyline;
 • Nieudana operacja plastyczna nosa, powodująca m.in. trudności z oddychaniem;
 • Nieudana korekta uszu;
 • nieudana operacja plastyczna ust – wykonanie zbyt małej lub zbyt dużej korekty np. za duże usta;
 • nieudana operacja wzroku – utrata wzroku na skutek uszkodzenia nerwów;
 • nieudana operacja plastyczna twarzy – asymetria i zniekształcenie twarzy;

Oprócz przykładowych nieudanych operacji plastycznych oraz ich skutków bardzo istotne są negatywne następstwa w sferze psychicznej. Po nieudanych operacjach plastycznych pacjenci nie chcą spotykać innych ludzi, są rozczarowani, przeżywają załamania nerwowe czy też popadają w nałogi.

Powikłania po operacjach plastycznych spowodowane przez błąd medyczny oraz skutki tych błędów w chirurgii plastycznej.

 • blizny, które nie są normalne dla wykonywanego zabiegu;
 • infekcje, uszkodzenia nerwów i uszkodzenia tkanek;
 • obrzęk i zasinienie, które nie ustępuje z czasem;
 • zeszpecenia;
 • przebarwienia skóry;
 • zapalenie płuc;
 • nadmierne krwawienie;
 • śmierć.

Nieudana operacja plastyczna a odszkodowanie.

Odszkodowanie za nieudaną operację plastyczną w ramach odpowiedzialności kontraktowej opiera się na następujących przesłankach:

 • niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania, za które szpital ponosi odpowiedzialność;
 • fakt poniesienia szkody;
 • związek przyczynowy pomiędzy niewykonaniem bądź nienależytym wykonaniem zobowiązania, a szkodą.

Warunkiem uzyskania odszkodowania za  nieudaną operację plastyczną jest udowodnienie, iż wystąpiły powyższe przesłanki.

Nieudana operacja plastyczna a zadośćuczynienie.

Jeśli niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania doprowadziło do rozstroju zdrowia, pacjent ma prawo dochodzić zadośćuczynienia za krzywdę. Gdyby nie zachodziły podstawy do zasądzenia zadośćuczynienia pieniężnego na podstawie art. 445 § 1 KC, wówczas pacjent może dochodzić swoich roszczeń na podstawie art. 448 KC, który przewiduje zadośćuczynienie pieniężne w razie naruszenia dobra osobistego. Zdrowie pacjenta stanowi niewątpliwie dobro osobiste w rozumieniu art. 23 KC. Warto pamiętać, iż odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy ponosi strona umowy, czyli co do zasady podmiot leczniczy, a nie lekarz wykonujący zabieg.

Nieudana operacja plastyczna a renta.

Świadczenie w postaci renty przysługuje pacjentowi poszkodowanemu  przez błąd medyczny. Renta ta jest środkiem wyrównania np. kosztów stałej opieki pielęgniarskiej, odpowiedniego wyżywienia, kosztów stałych konsultacji medycznych i lekarstw. Przyznanie renty z tytułu zwiększonych potrzeb nie jest uzależnione od wykazania, że poszkodowany te potrzeby faktycznie zaspokaja i ponosi wydatki z tym związane. Do przyznania renty z tego tytułu wystarcza samo istnienie zwiększonych potrzeb, jako następstwa czynu niedozwolonego.

Kto ponosi odpowiedzialność za nieudaną operację plastyczną?

Jak widać na wskazanym wyżej przykładzie, kwestia odpowiedzialności nie jest taka oczywista i nie zawsze za nieudaną operację odpowie lekarz bądź szpital. Może to być nieuczciwy producent, szpital.

W pierwszej kolejności należy zbadać co poszło nie tak. Jeżeli pacjent ma pewność, że nie były to powikłania i na jednym z etapów leczenia doszło do błędu, zaniedbania, zaniechania to należy zbadać kto jest za nie odpowiedzialny.

W podanym wyżej przykładzie lekarz mógł działać w dobrej wierze i przekonaniu, że stosowane przez niego implanty spełniają wszystkie wymagane normy i standardy. Jak się jednak okazało, producent implantów chcąc zaoszczędzić naraził pacjentki na śmiertelne ryzyko. Podobnie będzie w przypadku dopuszczenia innego, wadliwego sprzętu medycznego np. igły, która podczas zastrzyku lub pobierania krwi złamie się zostając w ciele pacjenta.

Natomiast w sytuacji, kiedy lekarz ma świadomość, że implanty są wadliwe, albo powinien to wiedzieć, ale z bliżej nie określonych powodów je stosuje – będzie można rozważyć również odpowiedzialność lekarza, który naraża w takim przypadku pacjentkę. Warto również rozważyć aspekt karny w tym przypadku.

Najczęściej jednak pacjent pozwie szpital. Dlaczego warto pozwać szpital? Bo można mu przypisać winę anonimową, winę organizacyjną. Dla pacjenta korzyści są następujące:

1. nie musi udowadniać winy, lecz wystarczy, że wykaże, że nie zostały zachowane odpowiednie standardy np. w zakresie bezpieczeństwa, higieny, przechowywania leków, odpowiedniej ilości personelu,

2. nie musi wykazywać personalnie konkretnemu lekarzowi błędu, lecz wystarczy wskazanie, że lekarz pracował w pozywanym szpitalu. Nie interesuje go nawet rodzaj stosunku pracy, współpracy lekarza ze szpitalem,

3. odpowiedzialność szpitala jest oparta na innej podstawie prawnej niż odpowiedzialność lekarza – głównie na art. 416 kc czyli odpowiedzialności osoby prawnej oraz odpowiedzialności z art. 430 kc czyli odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez podwładnego. Kwestie dowodowe do przypisania szpitalowi odpowiedzialności wyglądają znacznie korzystniej z punktu widzenia pacjenta.

Błąd medyczny w postaci nieudanej operacji plastycznej: orzecznictwo.

1) Wyrokiem Sądu  Apelacyjny w Białymstoku I Wydział Cywilny z dnia 14 września 2016 roku  pod sygnaturą akt I A Ca 7/16 zasądzono:

 • zadośćuczynienie w wysokości 40 tysięcy złotych za doznaną krzywdę w związku z naruszeniem prawa pacjentki do wyrażenia poinformowanej i świadomej zgody, w następstwie którego to naruszenia utraciła ona zaufanie do instytucji leczących. Błąd medyczny w tym przypadku polegał na powikłaniach m.in w postaci martwicy sutkowej piersi lewej. Jak również niedostatecznego poinformowania jej o możliwości wystąpienia powikłań zagrażających  jej życiu i zdrowiu. Błąd medyczny spowodował również  utratę jej zdrowia, w tym psychicznego i strach przed naprawczymi zabiegami.  Wygląd piersi po zabiegu nie spełniał oczekiwań powódki, oczekiwała ona rozmiaru D, a obecnie ma piersi w rozmiarze B i nie są one symetryczne. U powódki rozwinęła się martwica w piersi lewej i odpadła otoczka brodawki, mimo iż powódka stosowała się do wszelkich zaleceń pooperacyjnych oraz wykupiła wszystkie leki. Po operacji powódka rozpoczęła leczenie psychiatryczne z uwagi na zaburzenia depresyjne i lękowe.

2) Wyrokiem Sądu Okręgowego we Wrocławiu,  I  Wydział Cywilny z dnia 22 września 2014 roku pod sygnaturą akt  I C 789/11 zasądzono:

 • zadośćuczynienie w wysokości 60 tysięcy złotych za nieprawidłowe wykonanie zabiegu z zakresu chirurgii plastycznej, który miał na celu zniwelowanie zwiotczenia skóry powłok górnych. Lekarz zapewniał  pacjenta, że cięcie nad brwiami będzie korzystniejsze, ponieważ  będzie mało widoczne i osiągnięty zostanie oczekiwany efekt.  Niestety wystąpił błąd  medyczny. Po zdjęciu szwów, pacjent zauważył blizny zmieniające charakter jego twarzy i guzowate zmiany w przyśrodkowej części prawej brwi. W związku z powyższym po trzech miesiącach została wykonana operacja naprawcza. Podczas tej operacji poprawiona została prawa brew, ponieważ nastąpiło wybrzuszenie i skóra się nie złożyła prawidłowo, usunięto także zmiany guzowate. Operacja ta również nie przyniosła pozytywnego efektu. Pacjent opisał dalej, że w czasie leczenia lekarz nie wypisał jakiejkolwiek recepty z lekami przyspieszającymi gojenie, pomimo zgłaszanych dolegliwości bólowych. Pacjent prosił również lekarza o wydanie zwolnienia lekarskiego, jednak ten odmówił i skierował pacjenta do lekarza ogólnego.  Sąd uznał, że kwota 60 tysięcy złotych spełnia funkcję kompensacyjną na odpowiednim poziomie za ten błąd medyczny. Sąd wziął pod uwagę młody wiek pacjenta, doznany przez niego ból fizyczny oraz to, że blizny na czole powstałe po zabiegu są widoczne i trwałe, co powoduje znaczną dolegliwość i duży dyskomfort m.in w relacjach towarzyskich powoda.

3) Wyrokiem Sądu Rejonowego w Toruniu I Wydział cywilny z dnia 25 czerwca 20168 roku pod sygnaturą akt I C 600/15 zasądzono:

 • zadośćuczynienie w wysokości 10 tysięcy złotych oraz
 • 650 zł tytułem poniesionych kosztów leczenia. 

Pacjentka poddała się  zabiegowi medycyny estetycznej polegającemu na powiększeniu ust przy zastosowaniu kwasu hialuronowego.  Zabieg miał być całkowicie bezpieczny.  Niestety wystąpił błąd medyczny i pacjentka przez kilka lat miała zgrubienia na ustach i nieasymetryczny kształt ust, jej usta wyglądały nienaturalnie. Pacjentka zrezygnowała z pracy i ze studiów. W tym miejscu wskazać należy, iż obecnie skutki zabiegu uległy znacznemu zmniejszeniu, niemniej przez długi okres pacjentka musiała się borykać z jego negatywnymi konsekwencjami. Powódka na skutek swojego wyglądu zakrywała  nawet usta apaszką. Okoliczność ta wpłynęła na jej stan zdrowia psychicznego, brak pewności siebie, niską samoocenę. Sąd uznał, że kwota 10 tysięcy złotych za doznaną krzywdę i kwotą zasadną dla pacjentki.

Jeżeli potrzebujesz pomocy z zakresu nieudanych operacji plastycznych, zgłoś się do Kancelarii TZLAW. Posiadamy wieloletnie doświadczenie w zakresie tego typu spraw i chętnie pomożemy Tobie w uzyskaniu jak najkorzystniejszych świadczeń za błąd medyczny.

Tymoteusz Zych

Tymoteusz Zych

Radca prawny, doktor nauk prawnych.

Skontaktuj się z nami!

Zostaw swój telefon, a oddzwonimy do Ciebie, by udzielić pomocy Tobie lub Twoim bliskim.

Kontakt