Odszkodowanie za błąd medyczny podczas zabiegu gastroskopii lub kolonoskopii

Najczęściej wykonywanymi badaniami endoskopowymi przewodu pokarmowego są gastroskopia i kolonoskopia.

Gastroskopia pozwala zbadać przełyk, żołądek i bliższą cześć dwunastnicy. Kolonoskopia służy natomiast do zbadania jelita grubego oraz w przypadku wskazań końcowego odcinka jelita cienkiego.

W jakim celu wykonuje się gastroskopię?

Gastroskopia jest badaniem powszechnie stosowanym w diagnostyce schorzeń przewodu pokarmowego, takich jak wrzody żołądka i dwunastnicy, zakażenie Helicobacter pylori, nowotwory oraz zmiany przednowotworowe przełyku, żołądka i dwunastnicy.

Samo badanie przebiega szybko. Gastroskopia jest zarówno narzędziem diagnostycznym jak i terapeutycznym.

Oba zabiegi są bardzo ważne w celu przeprowadzenia odpowiedniej diagnostyki. Są to jednak zabiegi inwazyjne i nie są w 100% bezpieczne.

Błędnie przeprowadzone zabiegi mogą być dla pacjentów tragiczne w skutkach.

Jakie powikłania mogą wystąpić po gastroskopii?

Po pobraniu próbki może wystąpić krwawienie.

Takie powikłania mogą wymagać pilnego leczenia chirurgicznego.

Częstość powikłań zwiększa się, gdy w ramach gastroskopii wykonywane są zabiegi lecznicze, takie jak poszerzenie przełyku czy usunięcie polipów żołądka.

Jakie powikłania mogą wystąpić po kolonoskopii?

W przypadku niewłaściwego wykonania kolonoskopii może dojść do przedziurawienia jelita. Największe ryzyko występuje podczas usuwania polipów w trakcie tego zabiegu. Wiek chorego również odrywa dużą rolę, ponieważ wśród chorych w wieku powyżej 75 lat ryzyko jest 4-krotnie większe niż wśród chorych w wieku poniżej 70 lat. 

Leczenie po wadliwie wykonanej kolonoskopii

Chorzy z perforacją wymagają niezwłocznej interwencji. Po okresie pozornej poprawy, chemiczne zapalenie otrzewnej przekształca się w bakteryjne i dochodzi do porażenia perystaltyki jelitowej.

Przedziurawienie dolnego odcinka przewodu pokarmowego mogą doprowadzać do:

 • kałowego zapalenia otrzewnej w następstwie rozlania się treści jelitowej 
 • sepsy
 • zapaści krążeniowej
 • niewydolności wielonarządowej

Leczenie przedziurawionego jelita wiąże się to również z wielkim bólem fizycznym. Nierzadko przez tego typu błędy cierpi też zdrowie psychiczne. Należy pamiętać też o życiu po okresie hospitalizacji, czyli m.in. kosztownej rehabilitacji.

 Czym jest odszkodowanie? Czy można je uzyskać za źle przeprowadzone badanie?

Odszkodowanie obejmuje zwrot wszystkich kosztów, które poszkodowany musiał ponieść w związku z popełnionym błędem w sztuce lekarskiej przez lekarza dentystę. Odszkodowanie powinno uwzględniać także koszty naprawy błędu lekarza.

Leczenie naprawcze najczęściej wykonuje inny lekarz, gdyż pacjenci tracą zaufanie do lekarzy, którzy popełniają błędy.

Pacjenci muszą płacić za usługi ze środków własnych, ale mogą ubiegać się o zwrot kosztówprocesie cywilnym.

Wykorzystuje się do tego roszczenie odszkodowawcze.

Prawo do walki o odszkodowanie!

Artykuł 444 par. 1 Kodeksu Cywilnego wskazuje, że w razie uszkodzenia ciała lub wywołania rozstroju zdrowia naprawienie szkody obejmuje wszelkie wynikłe z tego powodu koszty. 

Do czego zobowiązany jest lekarz, który popełnił błąd medyczny? 

Lekarz, który popełni błąd medyczny, jest obowiązany:

 • zrekompensować pacjentowi wszelkie niedogodności błędu lekarskiego, 
 • zwrócić poniesione koszty leczenia naprawczego; 

zadośćuczynić odczuwanemu cierpieniu.

Prawo pacjentów do odszkodowania

Podmiot leczniczy, a także personel medyczny ponosi odpowiedzialność karną i cywilną za popełnione błędy. Pacjent, który ucierpiał wskutek takiego błędu, może ubiegać się o odszkodowanie i zadośćuczynienie przed sądem cywilnym. Ponadto może dochodzić swoich praw przed Wojewódzką Komisją do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych.

Postępowanie na drodze administracyjnej skraca drogę uzyskania należnych pieniędzy za poniesione szkody i doznane krzywdy, ale wniosek należy złożyć w terminie roku od dnia, w którym chory dowiedział się o zakażeniu.

Termin nie może być dłuższy niż trzy lata od dnia, w którym nastąpiło zdarzenie. W przypadku śmierci pacjenta, o odszkodowanie i zadośćuczynienie może ubiegać rodzina.

Odszkodowanie a zadośćuczynienie 

Przez odszkodowanie rozumie się między innymi koszty leczenia i rehabilitacji, brak możliwości podjęcia pracy w trakcie choroby, koszty dojazdu do szpitala.

Natomiast zadośćuczynienie to rekompensata za doznana krzywdę. Kwota zadośćuczynienia zależy od oceny cierpienia, jakie poniósł pacjent.

Zabieg operacyjny, który ma charakter zabiegu inwazyjnego, charakteryzuje się tym, że konieczne jest wzięcie pod uwagę przez lekarza wszystkich przeciwwskazań lekarskich do takiego zabiegu występujących u chorego. Każda operacja musi być także przeprowadzona zgodnie z powszechnie uznanymi zasadami wiedzy medycznej.

W tym zakresie zachowanie lekarza powinno cechować się wyższą niż przeciętną starannością zawodową, ze względu na przedmiot zabiegu, którym jest człowiek.

Niestety nie wszyscy lekarze dotrzymują zasad należytej staranności. Wiąże się to z powstaniem po stronie pacjenta szkody, związanej z koniecznością dalszego leczenia, a także pogorszeniem się jego stanu zdrowia. Za błąd lekarza podczas operacji w szpitalu przysługuje odszkodowanie.

Odszkodowanie za błąd lekarza podczas operacji w szpitalu 

Poszkodowany swoje roszczenie powinien odpowiednio udowodnić, w czym pomocna będzie na pewno dokumentacja medyczna z prowadzonego leczenia.

Przypisanie odpowiedzialności placówce medycznej lub lekarzowi może nastąpić na podstawie wykazania wysokiego prawdopodobieństwa związku pomiędzy działaniem podmiotu a doznaną szkodą.

W praktyce często okazuje się to dość trudnym zadaniem. Dlatego też warto w takim przypadku skorzystać z profesjonalnej pomocy prawnej.

Jak uzyskać odszkodowanie za błąd podczas zabiegu gastroskopii lub kolonoskopii? 

 1. Konsultacja z innym specjalistą. W przypadku podejrzenia, że leczenie było źle przeprowadzone i spowodowało szkody. 

2. Zachowanie dokumentacji medycznej. Należy zachować wszelką dokumentację medyczną związana z leczeniem ortodontycznym, w tym notatki, zdjęcia rentgenowskie, raporty i wszelkie inne dokumenty medyczne. To może być istotne dla potwierdzenia zarzutów w przyszłym procesie. 

3. Rozważenie mediacji. Przed rozpoczęciem pełnej procedury sądowej, warto rozważyć mediację. Mediacja może pomóc w załatwieniu sprawy poza sądem i osiągnięciu porozumienia między stronami. 

4. Wystąpienie z roszczeniem.

5. Proces sądowy. Jeśli negocjacje i mediacje nie przyniosły rezultatu, można rozważyć wytoczenie sprawy sądowej w celu uzyskania odszkodowania za źle przeprowadzony zabieg gastroskopii lub kolonoskopii.  

Przykładowy wyrok sądu w sprawie odszkodowania za nieprawidłowo wykonany zabieg endoskopii (m.in. gastroskopii lub kolonoskopii).

Na podstawie wyroku o Sygn. akt I C 1162 / 11

Wyrok i odszkodowanie

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Nie może budzić wątpliwości, że przyczyną schorzeń powódki był nieprawidłowo wykonany zabieg endoskopii. Jak wynika z dokumentacji medycznej, doszło do jatrogennej perforacji gardła, a zatem uszkodzenia przełyku od strony światła przełyku.

Po rozpoznaniu w dniu 25.10.2016 r.

we Wrocławiu

na rozprawie

sprawy z powództwa A. I.

przeciwko Wojewódzkiemu Szpitalowi 

o zapłatę 100 000 zł

 • zasądza od pozwanego na rzecz powódki 50 000 zł (pięćdziesiąt tysięcy złotych) wraz z ustawowymi odsetkami. 
 • oddala dalej idące powództwo; 
 • zasądza od pozwanego na rzecz powódki 500 zł kosztów procesu; 
 • nakazuje pozwanemu uiścić na rzecz Skarbu Państwa – Sądu Okręgowego we Wrocławiu 3414,80 zł nieopłaconych kosztów sądowych; 
 • nakazuje ściągnąć na rzecz Skarbu Państwa – Sądu Okręgowego we Wrocławiu z roszczenia zasądzonego na rzecz powódki w punkcie I wyroku 3414,80 zł dalszej części nieopłaconych kosztów sądowych. 

Błąd lekarza podczas wykonywania gastroskopii – uzasadnienie wyroku

Powódka podniosła, iż wobec przedstawionych okoliczności oczywiste jest, że do wszelkich zdiagnozowanych u niej obrażeń o charakterze realnie zagrażającym życiu oraz leczenia, jakie musiała podjąć doszło wskutek błędu lekarza, który nieprawidłowo przeprowadził zabieg endoskopii. 

Na podstawie przytoczonego wyroku można stwierdzić, że linia orzecznicza w przypadku błędów endoskopowych przechyla się w stronę dobra pacjentów.

W przypadku jakichkolwiek pytań zapraszamy państwa do kontaktu z Kancelarią radcy prawnego dr. Tymoteusza Zycha. Prawnicy z doświadczeniem w zakresie spraw medycznych udzielą Państwu rzetelnego wsparcia.

Kancelaria TZLAW

Skontaktuj się z nami!

Zostaw swój telefon, a oddzwonimy do Ciebie, by udzielić pomocy Tobie lub Twoim bliskim.

Kontakt