Powstaje nowy Fundusz Kompensacyjny Zdarzeń Medycznych

16 czerwca 2023 roku Sejm przyjął ustawę powołującą nowy Fundusz Kompensacyjny Zdarzeń Medycznych. Czy zmiany oznaczają rewolucję w dochodzeniu roszczeń z tytułu błędów lekarskich?

Przyjęta przez Sejm ustawa likwiduje wojewódzkie komisje do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych i powołuje w ich miejsce nowy Fundusz Kompensacyjny. Nowe przepisy pozwolą na szybkie dochodzenie odszkodowania za zdarzenia niepożądane, do których dochodzi w publicznych szpitalach. Wysokość rekompensat będzie się wahać od 2. do 200. tysięcy złotych: 

  • w sytuacji uszkodzenia ciała, rozstroju zdrowia pacjenta lub zakażenia biologicznym czynnikiem chorobotwórczym kwota rekompensaty na wynosić od 2. do 200. tysięcy złotych;
  • w przypadku śmierci pacjenta, rodzina otrzyma od 20. do 100. tysięcy złotych

W praktyce kwoty odszkodowań i zadośćuczynień będą dużo niższe od ustawowych wartości maksymalnych. Ich wysokość będzie zależała od brzmienia przepisów wykonawczych. Będą też znacząco niższe niż sumy, które są obecnie możliwe do uzyskania w postępowaniach przed ubezpieczycielem oraz sądem. W przypadku istniejącego już Funduszu Kompensacyjnego Szczepień Ochronnych średnie zadośćuczynienie wynosi ok. 20 tys. zł.

Postępowania będą rozstrzygane bez orzekania o winie. Mają służyć ustaleniu, czy doszło do zdarzenia medycznego objętego wnioskiem oraz określenie wysokości świadczenia.

Fundusz ma mieć zastosowanie wyłącznie do zdarzeń medycznych będących skutkiem udzielania lub zaniechania świadczeń zdrowotnych w szpitalach i tylko w systemie finansowanym ze środków publicznych.  Wyłączone zostały nie tylko wszystkie świadczenia zdrowotne finansowane ze środków prywatnych, ale również te, które są finansowane ze środków publicznych, ale udziela się ich w podmiotach innych niż szpitale, np. w przychodniach.

Rozstrzyganiem postępowań i wypłatą rekompensat z tytułu zdarzeń medycznych będzie się zajmował Rzecznik Praw Pacjenta. 

Świadczenia z funduszu będą przysługiwały pacjentom, a w przypadku śmierci ich rodzinom. Osoby, które będą chciały otrzymać rekompensatę, będą musiały podjąć decyzję, czy chcą wnioskować o odszkodowanie lub zadośćuczynienie z funduszu, czy wnosić sprawę do sądu.

Wnioski o przyznanie świadczenia kompensacyjnego będzie można składać w ciągu roku od dnia, w którym osoba dowiedziała się o zdarzeniu medycznym, ale nie dłużej niż 3 lat od wystąpienia zdarzenia.

Opłata za złożenie wniosku będzie wynosiła 300 złotych. Ustawa przewiduje jednak możliwość całkowitego zwolnienia z opłaty w razie trudnej sytuacji materialnej wnioskodawcy.

Fundusz Kompensacyjny Zdarzeń Medycznych będzie finansowany m.in. z odpisu z przychodów z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne. 

Ustawa została przyjęta niemal jednomyślnie. Za powołaniem FKZM głosowało 434 posłów, przeciw było 14, a dwie osoby wstrzymały się od głosu. 

Teraz projekt trafi do Senatu, gdzie ma zostać rozpatrzony na lipcowym posiedzeniu.

Ustawa może wejść w życie po wakacjach.

Kancelaria radcy prawnego dr. Tymoteusza Zycha oferuje Państwu wsparcie we wszystkich postępowaniach dotyczących błędów medycznych i zdarzeń niepożądanych w ochronie zdrowia. 

Doświadczeni prawnicy skrupulatnie przeanalizują Państwa dokumentację i zaproponują rozwiązania, które pozwolą na skuteczne dochodzenie roszczeń.

Tymoteusz Zych

Tymoteusz Zych

Radca prawny, doktor nauk prawnych.

Skontaktuj się z nami!

Zostaw swój telefon, a oddzwonimy do Ciebie, by udzielić pomocy Tobie lub Twoim bliskim.

Kontakt