Wypadki w gospodarstwie rolnym z udziałem dzieci 

Wypadki w gospodarstwach rolnych wpisane są w ryzyko pracy rolnika. Niestety, często są to tragiczne wypadki, które niosą daleko idące konsekwencje zdrowotne i finansowe. W okresie letnim i wczesnojesiennym, gdy rolnicy i ich rodziny są szczególnie zaangażowani w pracę na roli wzrasta także liczba wypadków z udziałem dzieci.

Wypadki z udziałem dzieci 

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (KRUS) podaje, że zaledwie w pierwszym kwartale 2022 r. zgłoszono 2940 wypadków w rolnictwie. W przypadku najmłodszych najczęściej dochodzi do uderzeń, przygnieceń przez maszyny, ale także ugryzień przez zwierzęta. Szkody powstałe w wyniku takich wypadków są zazwyczaj dotkliwe, a ich leczenie kosztowe.

Różne rodzaje ubezpieczeń

Każdy rolnik ma obowiązek posiadania ubezpieczenia OC. Jednocześnie nic nie stoi na przeszkodzie, by rolnik zawarł dodatkowe, inne umowy ubezpieczenia, które będą chronić jego, pracowników oraz bliskich. Przed zawarciem dodatkowych umów warto jednak przyjrzeć się także polisom pod które już podlegamy.

Zarząd Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników zawarł 30 grudnia 2021 r. z AGRO Ubezpieczeniami – Towarzystwem Ubezpieczeń Wzajemnych umowę grupowego ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków i chorób dzieci osób objętych społecznym ubezpieczeniem rolników lub pobierających świadczenie z ubezpieczenia społecznego rolników. Umowa obowiązuje od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r. i jest finansowana przez Fundusz Składkowy Ubezpieczenia Społecznego Rolników. Oznacza to, że z polisy tej może skorzystać każdy rolnik objęty ubezpieczeniem społecznym rolników lub pobierający świadczenie z ubezpieczenia społecznego rolników w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (KRUS).

Wypadek z udziałem dzieci a odszkodowanie z OC rolnika

W przypadku szkody na osobie, zakres odpowiedzialności gwarancyjnej OC rolnika jest bardzo szeroki i obejmuje także domowników rolnika. Jeżeli więc dziecko będące członkiem gospodarstwa domowego ubezpieczonego rolnika spotkała szkoda istnieje duża szansa na wypłatę odszkodowania i zadośćuczynienia z polisy OC. Należy jednak pamiętać, że w przypadku tego ubezpieczenia ubezpieczonemu rolnikowi musi móc być przypisana wina za wypadek z udziałem dziecka. Zgodnie z prawem wina ta może być nieumyślna, wynikać z lekkomyślności lub niedbalstwa. Kluczowe, aby OC zadziałało jest, aby szkoda wynikała z winy rolnika. Nie oznaczało to jednak, że rolnik ma ponieść odpowiedzialność karną za zdarzenie. Warto to podkreślać, bowiem osoby poszkodowane na terenie gospodarstwa rolnego często się tego obawiają i z tego powodu nie dochodzą swoich roszczeń.

Ubezpieczenie NWW oferowane przez KRUS a odszkodowanie za wypadek dziecka

Grupowe ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków (NWW), którym objęci są rolnicy ubezpieczeni w KRUS obejmuje dzieci (do ukończenia 16 roku życia) pozostające we wspólnym gospodarstwie domowym z rodzicami lub opiekunami prawnymi, z których przynajmniej jedno jest objęte ubezpieczeniem społecznym rolników lub pobiera świadczenie z ubezpieczenia społecznego rolników w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.

Ubezpieczenie to obejmuje również, wyłącznie w zakresie ryzyka śmierci wskutek nieszczęśliwego wypadku, rodziców lub opiekunów prawnych takiego dziecka będących rolnikami, z którymi dziecko pozostaje we wspólnym gospodarstwie domowym i którzy są objęci ubezpieczeniem społecznym rolników lub pobierają świadczenie z ubezpieczenia społecznego rolników w KRUS.

Podstawą do ustalenia odpowiedzialności ubezpieczyciela i wypłaty świadczenia jest przesłanie do ubezpieczyciela wypełnionego wniosku o wypłatę świadczenia (np. Formularza zgłoszenia roszczenia) wraz z dokumentami potwierdzającymi zajście zdarzenia.

Warto i w tym wypadku skorzystać z pomocy Kancelarii TZLAW. Pomoc profesjonalisty w wypełnieniu stosownej dokumentacji pozwoli uniknąć błędów i skrócić czas postępowania, a przede wszystkim gwarantuje uzyskanie jak najlepszych warunków odszkodowania. 

Koszty odszkodowania a koszty ubezpieczenia

Osoby prowadzące działalność rolniczą muszą się liczyć z corocznymi wydatkami z tytułu obowiązkowych ubezpieczeń. Ich rodzaj zależy od wielkości areału użytków rolnych, posiadanego sprzętu, budynków oraz rodzaju upraw. Co do zasady jednak każdy rolnik musi posiadać polisę zabezpieczającą go od odpowiedzialności cywilnej (OC), dotowane ubezpieczenie upraw, ubezpieczenie OC pojazdów mechanicznych oraz ubezpieczenie budynków wchodzących w skład gospodarstwa.

Czy wszystkie te ubezpieczenia są rzeczywiście potrzebne? Celem każdej polisy ubezpieczeniowej jest zabezpieczenie ubezpieczonego przed nagłą koniecznością przeznaczenia znacznej sumy pieniędzy na nieprzewidziany wydatek. W przypadku wypadku przy pracy w gospodarstwie rolnym koszty odszkodowania mogą być bardzo wysokie. Zdarzenia z udziałem dzieci najczęściej wiążą się nie tylko z wypłatą odszkodowania, ale i zadośćuczynienia za krzywdę – czasami także stałą rentą.

Rolnik nie posiadający ubezpieczenia będzie musiał w takiej sytuacji samodzielnie pokryć wszelkie koszty. Osoba poszkodowana będzie mogła ubiegać się o odszkodowanie wypłacane z Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego (UFG), ale rolnik odpowiedzialny za zdarzenie i tak będzie musiał pokryć stosowne koszty. Po wypłacie takiego świadczenia Fundusz domaga się bowiem zwrotu wypłaconego odszkodowania od osoby, która nie dochowała obowiązku wykupienia polisy OC (roszczenie regresowe). Suma gwarancyjna polisy ubezpieczeniowej wynosi 5 mln euro i choć jest to kwota całkowicie skrajna, warto mieć na uwadze, że przy nieszczęśliwym zbiegu wydarzeń może okazać się, że obciąża właściciela gospodarstwa rolnego.

W praktyce nawet znacznie niższa kwota może oznaczać konieczność sprzedaży gospodarstwazadłużenie rolnika do końca życia. Dlatego warto w przypadku prowadzenia gospodarstwa rolnego zadbać, by nasz obowiązek w zakresie ubezpieczeń był spełniony, a nawet rozważyć wykupienie dodatkowej polisy. Niezależnie od powyższego warto też pamiętać, że za brak wykupienia wymaganego prawem ubezpieczenia (nawet jeśli nie dojdzie do żadnego wypadku ani szkody) rolnik może zostać obarczony karą pieniężną. W przypadku ubezpieczenia OC dla rolników grzywna wynosi równowartość jednej dziesiątej minimalnego wynagrodzenia za pracę, przy czym wysokość grzywny uzależniona jest od okresu pozostawania bez ochrony ubezpieczeniowej. Pełną opłatę karną zapłacimy, jeżeli nie było ochrony ubezpieczeniowej dłużej niż 14 dni od daty powstania obowiązku.

Profesjonalna pomoc prawna dla rolnika

Jak każdy przedsiębiorca, także rolnik powinien mieć dostęp do zaufanego prawnika. Wybór kancelarii, która będzie prowadzić naszą obsługę prawną powinien uwzględniać wiedzę i doświadczenie prawników w obszarach prawnych związanych z prowadzeniem gospodarstwa rolnego. Kancelaria TZLAW to zespół profesjonalistów mających doświadczenie zarówno w zakresie postępowań odszkodowawczych przy wypadkach w rolnictwie (także wypadkach z udziałem dzieci) jak i prowadzeniem spraw bieżących rolników i innych przedsiębiorców. 

Jesteś rolnikiem i potrzebujesz wsparcia prawnego? Skontaktuj się z nami! 

Tymoteusz Zych

Tymoteusz Zych

Radca prawny, doktor nauk prawnych.

Skontaktuj się z nami!

Zostaw swój telefon, a oddzwonimy do Ciebie, by udzielić pomocy Tobie lub Twoim bliskim.

Kontakt