Zadośćuczynienie i odszkodowanie za śmierć osoby bliskiej wskutek błędu medycznego

Osoby bliskie pacjenta, który zmarł na skutek błędu medycznego mają prawo ubiegać  się o następujące świadczenia:

 • odszkodowanie za błąd medyczny – które ma być rekompensatą za rzeczywiste straty i koszty, jakie poniósł on lub osoba bliską w przypadku śmierci w wyniku błędu medycznego. Obejmuje ono wydatki takie jak np. : leczenie, leki, rehabilitację, konsultacje lekarskie.
 • zadośćuczynienie za doznaną krzywdę – to jednorazowo przysługujące świadczenie, ustalane indywidualnie, a wysokość kwoty również zależy od okoliczności, w jakich wystąpił błąd medyczny. Przyznanie go ma rekompensować m.in. stratę po bliskiej osobie, krzywdę, ból.

Zadośćuczynienie a odszkodowanie.

W pierwszej kolejności należy podkreślić, że powyższe świadczenia tj. zadośćuczynienie oraz odszkodowanie stosowane są  często zamiennie, jednakże nie są one pojęciami tożsamymi. Celem zadośćuczynienia jest rekompensata szkody niemajątkowej. Z kolei odszkodowanie związane jest z pokryciem szkody majątkowej.

Zagadnienie zadośćuczynienia za śmierć osoby bliskiej  zostało uregulowane w art. 446 § 4 Kodeksu Cywilnego. W myśl tego artykułu sąd może przyznać najbliższym członkom rodziny zmarłego odpowiednią sumę tytułem zadośćuczynienia pieniężnego za doznaną krzywdę.  Krzywda przejawia się w cierpieniach psychicznych oraz fizycznych powstałych po stracie osoby najbliższej. Powinna ona pozostawać w związku przyczynowym ze zdarzeniem, z którym ustawa łączy odpowiedzialność odszkodowawczą na przykład błędem medycznym skutkującym śmiercią osoby bliskiej. Podmiotem zobowiązanym do kompensacji krzywdy będzie ten,  kto ponosi odpowiedzialność  cywilną za śmierć poszkodowanego.

Z kolei pojęcie odszkodowania określa art. 446 § 3 Kodeksu Cywilnego. Zgodnie z tym przepisem sąd może przyznać najbliższym członkom rodziny zmarłego stosowne odszkodowanie, jeżeli wskutek śmierci nastąpiło znaczne pogorszenie ich sytuacji życiowej.

Czym jest zadośćuczynienie za śmierć osoby bliskiej?

Zadośćuczynienie to świadczenie, które ma na celu złagodzić różnego rodzaju cierpienia o charakterze emocjonalnym.  Zadośćuczynienie za śmierć osoby bliskiej ma wynagrodzić osobie poszkodowanej negatywne przeżycia.  Można je otrzymać jednorazowo za:

– pogorszenie sytuacji życiowej i finansowej;

– zaburzenia w funkcjonowaniu rodziny;

– poczucie bólu, tęsknoty, osamotnienia i żalu;

 – cierpienie i pogorszenie zdrowia psychicznego w następstwie śmierci osoby bliskiej. 

Komu przysługuje zadośćuczynienie za śmierć bliskiej osoby wskutek błędu medycznego?

Sąd może przyznać zadośćuczynienie po śmierci osoby bliskiej za doznaną krzywdę najbliższym członkom rodziny. Nie ma jednak dokładnego określenia tego, kogo należy uznać za takich członków. Mimo iż przyjęło się, że są nimi małżonkowie, rodzice, rodzeństwo oraz dzieci, po zadośćuczynienie mogą zgłosić się również osoby, które oficjalnie nie są członkami rodziny, ale pozostawały w bardzo bliskich relacjach ze zmarłym. Przyznanie zadośćuczynienia dla takich osób następuje po dokładnej analizie emocjonalnej. 

Jak wysokie jest zadośćuczynienie za śmierć osoby bliskiej wskutek błędu medycznego?

Przyznawane tytułem zadośćuczynienia przez sądy świadczenia różnią się przede wszystkim ze względu na okoliczności faktyczne danej sprawy. Ważne znaczenie ma to czy sprawa została zakończona na drodze sądowej czy ugodą przedsądową. Nie bez znaczenia również jest to przed jaki sąd sprawa została wytoczona. Bardzo ważne jest także to jak pełnomocnik prowadził sprawę powodów, jakie wnioski i tezy dowodowe złożył, jak przedstawił sytuację swoich klientów.

W przybliżeniu są to następujące kwoty:

– Żona, Mąż: 100.000zł – 350.000zł;

– Dzieci małoletnie: 120.000zł – 850.000zł;

– Dzieci dorosłe: 40.000zł – 200.000zł;

– Rodzice: 70.000zł – 630.000zł;

– Rodzeństwo 30.000zł – 300.000zł.

Czym jest uwarunkowane zadośćuczynienie za śmierć osoby bliskiej wskutek błędu medycznego?

Zadośćuczynienie po śmierci osoby bliskiej ma charakter jednorazowy. W przepisach K. C.  na próżno szukać warunków, którymi należałoby kierować się przy wyliczaniu jego wysokości. Jednak pod uwagę bierze się przede wszystkim:

-rozmiar doznanej szkody;

-stopień uszczerbku na zdrowiu psychicznym;

-poczucie bezradności życiowej;

-stopień pokrewieństwa osoby poszkodowanej ze zmarłym;

– więź emocjonalną pomiędzy osobą poszkodowaną a zmarłą;

– wiek zmarłego i uprawnionego;

– sytuacja rodzinna uprawnionego, rola rodzinna zmarłego, wsparcie rodziny;

– dramatyzm krzywdy;

– poczucie samotności, tęsknoty, pustki, beznadziei;

– siła cierpień moralnych;

– trauma psychologiczna wywołana śmiercią bliskiej osoby;

– zdolność do odnalezienia się w trudnej sytuacji wynikłej ze śmierci bliskiej osoby;

– inne czynniki mające wpływ na poczucie krzywdy, których należy doszukiwać się indywidualnie przy każdej sprawie.

Czym jest odszkodowanie za śmierć osoby bliskiej?

Odszkodowanie za śmierć osoby bliskiej to jednorazowe świadczenie pieniężne. Wypłacane jest ono przez zakład ubezpieczeniowy podmiotu odpowiedzialnego za zdarzenie.

Odszkodowanie to wypłacane jest za śmierć w następstwie:

–  wypadków przy pracy,

– wypadków komunikacyjnych,

– błędu medycznego,

– wypadku w gospodarstwie rolnym.

Odszkodowanie za śmierć bliskiej osoby ma na celu wyrównanie strat poniesionych przez wnioskujących z tytułu na przykład utraty środków do życia .

Co należy zrobić po śmierci bliskiej osoby?

Po śmierci bliskiej osoby pozostali przy życiu krewni zwykle nie myślą nawet o odszkodowaniu. W tak trudnej sytuacji jest to zrozumiałe, niemniej jednak warto wiedzieć, co należy zrobić możliwie najszybciej po śmierci zmarłego, aby nie zaprzepaścić szansy na odszkodowanie.

W pierwszej kolejności należy jak najszybciej zgłosić śmierć w stosownym urzędzie stanu cywilnego. Następnie należy pozyskać akt zgonu zmarłego oraz dokument stwierdzający, kto ponosi za nią odpowiedzialność.

Zaraz po śmierci bliskiej osoby warto skontaktować się z kancelarią, która przejmie na siebie większość czynności związanych z dochodzeniem odszkodowania.

Co obejmuje odszkodowanie za śmierć osoby bliskiej wskutek błędu medycznego?

Dochodząc odszkodowania po śmierci osoby bliskiej, warto wiedzieć, za co ono przysługuje. Odszkodowanie obejmuje wyrównanie strat materialnych i niematerialnych poniesionych przez bliskich zmarłego z powodu jego śmierci. Za straty te uznaje się na przykład utratę dochodu zmarłego stanowiącego jego wkład w utrzymanie gospodarstwa domowego lub poszczególnych osób wnioskujących.

Ponadto zalicza się do nich również pomoc w wychowaniu dzieci, opiece nad osobami jej wymagającymi lub we wspólnym wykonywaniu domowych obowiązków. Odszkodowanie po śmierci bliskiej osoby przyznaje się również za koszty poniesione z tytułu pogorszenia zdrowia w następstwie odejścia zmarłego. 

Komu przysługuje odszkodowanie za śmierć osoby bliskiej wskutek błędu medycznego?

Bliscy osób zmarłych w wypadkach czy w wyniku błędu medycznego często nie mają świadomości, komu należy się odszkodowanie. Warto podkreślić, że ubiegać się o nie mogą nie tylko osoby spokrewnione lub spowinowacone, ale również na przykład dalsza rodzina lub konkubin, o ile zostanie udowodniony wyjątkowo bliski związek emocjonalny między ww. osobami a osobą zmarłą.

Odszkodowanie za śmierć osoby bliskiej może zatem zostać przyznane:

– żonie lub mężowi,

– rodzicom: matce i ojcu,

– dzieciom: synowi i córce (biologicznym, adoptowanym i przyjętym na wychowanie),

– rodzeństwu,

– babci i dziadkowi,

– synowej i zięciowi,

 – teściom czy osobom do chwili śmierci pozostającym w nieformalnym związku partnerskim z daną osobą.

Ważne jest, aby udowodnić siłę łączącego osoby związku oraz fakt korzystania przez nich z pomocy ekonomicznej zmarłego.

Kto obowiązany jest wypłacić odszkodowanie za śmierć osoby bliskiej wskutek błędu medycznego?

To, kto odpowiedzialny jest za wypłatę odszkodowania po śmierci osoby bliskiej, zależy od wyniku ustalania sprawstwa śmierci. Może zdarzyć się, że ofiara sama ponosi odpowiedzialność za wypadek, co oznacza, że nikt nie wypłaci odszkodowania jego bliskim.

Jeżeli jednak poszkodowany poniósł śmierć w wyniku wypadku komunikacyjnego to ubezpieczyciel pojazdu sprawcy wypadku wypłaca odszkodowanie wszystkim osobom bliskim osoby zmarłej.

KRUS wypłaca odszkodowanie za śmierć osoby bliskiej wówczas, gdy nastąpiła ona w wypadku przy pracy w gospodarstwie rolnym. Z kolei odszkodowanie za śmierć rodzica w wypadku samochodowym wypłaca zakład ubezpieczeniowy sprawcy tego wypadku.

Gdy nie udaje się ustalić osoby winnej śmierci zmarłego, odpowiedzialnym za wypłatę odszkodowania w niektórych przypadkach jest Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny.

Jak się starać o odszkodowanie po śmierci osoby bliskiej wskutek błędu medycznego?

Jeśli nie wiesz, jak dostać odszkodowanie po śmierci bliskiej osoby, warto zwrócić się po pomoc do doświadczonej kancelarii. Można również wnioskować samodzielnie, ale należy mieć na uwadze, że pociągnie to za sobą wiele problematycznych oraz czasochłonnych czynności.

Aby uzyskać odszkodowanie za śmierć bliskiej osoby, należy między innymi:

 • oszacować wielkość strat materialnych i niematerialnych poniesionych w wyniku śmierci osoby bliskiej wskutek błędu medycznego;
 • ustalić towarzystwo ubezpieczeniowe, do którego należy zgłosić roszczenie o odszkodowanie z tytułu ubezpieczenia po zmarłej osobie;
 • zgromadzić całość materiału dowodowego w sprawie;

Ile wynosi kwota odszkodowania po śmierci osoby bliskiej wskutek błędu medycznego?

Osoby zgłaszające się po profesjonalną pomoc nie wiedzą, jakie odszkodowanie za śmierć bliskiego im się należy i nie potrafią wyliczyć go samodzielnie. Nic dziwnego, gdyż w tej kwestii bardzo ważne jest doświadczenie i wiedza praktyczna.

Ogólnie rzecz biorąc, bliscy zmarłych mogą liczyć na odszkodowanie rzędu od kilku do nawet kilkuset tysięcy złotych.

W przybliżeniu są to następujące kwoty:

– Żona, Mąż: 10.000zł – 15.000zł,

– Dzieci 50.000zł – 150.000zł,

– Rodzice: 25.000zł – 30.000zł,

– Rodzeństwo 2.500zł – 5.000zł.

Od czego zależy kwota odszkodowania po śmierci osoby bliskiej?

Wysokość odszkodowania zależy od wielu czynników. Wśród nich warto wyróżnić m. in:

– sytuację życiowa poszkodowanego – różnica w poziomie życia przed śmiercią ofiary wypadku i po niej;

– wiek, osiągane dochody oraz możliwości rozwoju zmarłego oraz jego bliskich;

– rodzaj pomocy ze strony zmarłego, na którą mógł liczyć poszkodowany;

– stan zdrowia osób wnioskujących o pieniądze z ubezpieczenia za zmarłego;

– ewentualny stopień przyczynienia zmarłego do śmierci.

W jakim czasie można uzyskać odszkodowanie po śmierci bliskiej osoby wskutek błędu medycznego?

Ogólną zasadą w kwestii dochodzenia odszkodowań jest dążenie do maksymalnego skrócenia czasu wypłaty rekompensaty. Dzięki temu wnioskujący zyskuje gwarancję, że zakład ubezpieczeniowy nie będzie zwlekał z jej wypłatą w nieskończoność.

Zwykle sprawę udaje się zamknąć w ciągu 90 dni, ale jeśli w grę wchodzi uzyskiwanie odszkodowania po śmierci poniesionej w wyniku przestępstwa, okres ten może znacznie się wydłużyć. Maksymalny wymiar czasu, w jakim można ubiegać się wówczas o odszkodowanie za śmierć osoby bliskiej, to 20 lat. W przypadku, gdy nie mamy do czynienia z przestępstwem, lecz nieszczęśliwym wypadkiem, maksymalny okres na dochodzenie świadczenia to 3 lata.

Co jest niezbędne, aby otrzymać odszkodowanie za śmierć osoby bliskiej wskutek błędu medycznego?

Aby dochodzić odszkodowania po śmierci bliskiej osoby, należy zgromadzić szereg dokumentów będących dowodami oraz argumenty potwierdzające zasadność naszego roszczenia. Zakres dokumentów może różnić się w zależności od tego, co było przyczyną śmierci.

Najważniejsze dokumenty potrzebne do uzyskania odszkodowania to:

– dokumenty stanowiące dowód relacji łączącej zmarłego i wnioskującego;

– akt zgonu;

– dokument potwierdzający sprawstwo śmierci (na przykład wyrok sądu);

– notatka policyjna lub BHP z miejsca wypadku wraz z pozostałą dokumentacją;

– jeśli śmierć bliskiej osoby spowodowała u wnioskującego pogorszenie stanu zdrowia (np. zawał) i konieczność jego leczenia, wówczas należy też przedstawić całość dokumentacji medycznej oraz koszty leczenia; 

– zaświadczenie o zarobkach i zatrudnieniu osoby zmarłej.

Jak napisać wniosek o wypłatę odszkodowania po śmierci osoby  bliskiej wskutek błędu medycznego?

Wypisanie wniosku o odszkodowanie po śmierci bliskiej osoby wskutek błędu medycznego może w praktyce okazać się trudniejsze niż zakładaliśmy.

Aby zwiększyć szanse na jego pozytywne rozpatrzenie i wysoką rekompensatę, należy dokładnie określić wiele czynników. Zaliczamy do nich na przykład: poniesione koszty i ich skutki finansowe.  W drugiej kolejności należy określić wysokość wnioskowanego odszkodowania po śmierci bliskiej osoby.

Zadośćuczynienie i odszkodowanie za śmierć osoby bliskiej – Orzecznictwo.

1)  W Wyroku Sądu Okręgowego w Olsztynie  z dniu 10 czerwca 2021 roku pod sygnaturą akt  I C 585 /20 zasądzono  następujące kwoty świadczeń:

a) zadośćuczynienia w związku ze śmiercią osoby bliskiej:

 • dla matki po śmierci syna –  100 tysięcy złotych; 
 • dla partnerki życiowej po śmierci partnera –  150 tysięcy złotych; 
 • dla dzieci po śmierci ojca – 175 tysięcy złotych dla każdego dziecka; 
 • dla brata zmarłego – 50 tysięcy złotych; 
 • dla siostry po śmierci brata – 20 tysięcy złotych. 

b) odszkodowania w związku ze śmiercią osoby bliskiej z powodu pogorszenia sytuacji majątkowej:

 • dla matki po stracie syna – 20 tysięcy złotych;
 • dla partnerki życiowej po stracie partnera – 30 tysięcy złotych;
 • dla dzieci po stracie ojca – po 5 tysięcy dla każdego dziecka.

2) W wyroku Sądu Okręgowego w Siedlcach  z dniu 20 lipca 2020 roku pod sygnaturą akt  I C 1197/18 zasądzono następujące kwoty świadczeń:

a) zadośćuczynienia w związku ze śmiercią osoby bliskiej:

 •  dla dzieci małoletnich  po śmierci ojca – po 120 tysięcy złotych dla każdego dziecka.

b) odszkodowania w związku ze śmiercią osoby bliskiej za znaczne pogorszenie sytuacji życiowej:

 • dla dzieci małoletnich po śmierci ojca – po 50 tysięcy złotych dla każdego dziecka.

3) W Wyroku Sądu Okręgowego w Łodzi  z dnia 27 grudnia 2019 roku pod sygnaturą akt I C 488/18 zasądzono następujące kwoty świadczeń:

a) zadośćuczynienia w związku ze śmiercią osoby bliskiej:

 • dla matki po śmierci syna – 200 tysięcy złotych;
 • dla ojca po śmierci syna – 200 tysięcy złotych;
 • dla brata  – 20 tysięcy złotych;

4) W Wyroku Sądu Okręgowego w Olsztynie z dnia 27 lutego 2018 roku  pod sygnaturą akt  I C 192/12 zasądzono następujące kwoty świadczeń:

a) zadośćuczynienia w związku ze śmiercią osoby bliskiej:

 • dla żony po śmierci męża – 100 tysięcy złotych.

b) odszkodowania w związku ze śmiercią osoby bliskiej za znaczne pogorszenie sytuacji życiowej:

 • dla żony po śmierci męża – 50 tysięcy złotych. 

c) kwotę  5.978,80 zł tytułem zwrotu poniesionych kosztów pogrzebu.

d) rentę w kwocie 250 zł miesięcznie z uwagi na osiągnięty wiek emerytalny oraz okoliczność, iż jej stan zdrowia uniemożliwia jej podjęcie aktywności zawodowej.

 

Aby mieć pewność, że ubezpieczyciel wypłaci wszystkie należne świadczenia , warto powierzyć swoją sprawę profesjonalnej kancelarii prawnej. Specjaliści z Kancelarii TZLAW zajmą się sprawą w możliwie jak najkorzystniejszy sposób dla poszkodowanych.

Tymoteusz Zych

Tymoteusz Zych

Radca prawny, doktor nauk prawnych.

Skontaktuj się z nami!

Zostaw swój telefon, a oddzwonimy do Ciebie, by udzielić pomocy Tobie lub Twoim bliskim.

Kontakt