Zadośćuczynienie i odszkodowanie za operacje kręgosłupa

Kancelaria może wspierać Państwa w uzyskaniu wyroku zasądzającym pieniądze (odszkodowanie i zadośćuczynienie) za źle przeprowadzoną operacje kręgosłupa (błąd medyczny)

Image by wavebreakmedia_micro on Freepik

Powaga i możliwość uzyskania świadczenia (zadośćuczynienia i odszkodowania za operację kręgosłupa)

Operacja kręgosłupa to poważny zabieg. Może on mieć długotrwałe konsekwencje dla:

 • zdrowia fizycznego,
 • sytuacji finansowej pacjenta,

wymuszając regularny pobyt w szpitalu pod opieką lekarza. W przypadkach, gdy uraz nabyty w wyniku błędnie przeprowadzonej operacji jest wynikiem błędu medycznego, możliwe jest ubieganie się o odszkodowanie i zadośćuczynienie. Poniżej kancelaria opisuje, jak skutecznie uzyskać wypłatę odszkodowania i zadośćuczynienia za błąd medyczny podczas operacji chirurgicznej kręgosłupa. Skupiono się na kluczowych aspektach tego procesu.

Image by rawpixel.com on Freepik

Rozpoznanie uprawnień do możliwości uzyskania świadczenia (zadośćuczynienia i odszkodowania za operację)

Pierwszym krokiem jest zrozumienie, czy w danym przypadku przysługuje odszkodowanie. Odszkodowanie za operacje kręgosłupa często wiąże się z:

 • wypadkami przy pracy,
 • wypadkami samochodowymi,
 • błędami medycznymi,
 • innymi sytuacjami, gdzie druga strona jest odpowiedzialna za szkodę.

Ważne jest, aby posiadać dokumentację medyczną potwierdzającą konieczność operacji jako bezpośredni skutek wypadku.

Gromadzenie dowodów

Solidna dokumentacja jest kluczowa. Należy gromadzić:

 • dokumenty medyczne,
 • raporty z operacji,
 • zalecenia lekarzy,
 • dowody finansowe kosztów związanych z operacją i rekonwalescencją.

Image by Freepik

W kontekście postępowań sądowych dokumentacja medyczna pełni kilka istotnych funkcji. Stanowi ona dowód w sprawach o błędy medyczne. Sąd w czasie oceny, czy doszło do błędu medycznego, opiera się na analizie dokumentacji. Robi to, by ustalić, czy lekarz postąpił zgodnie ze sztuką medyczną. W sprawie o niewłaściwe leczenie, dokumentacja może zawierać informacje o:

 • przeprowadzonych badaniach,
 • diagnozie,
 • zastosowanym leczeniu oraz jego skutkach,

co pozwala na ocenę, czy działania lekarza były właściwe.

Dokumentacja jest niezbędna w sprawach o odszkodowania za uszczerbek na zdrowiu. Tutaj kluczowe znaczenie ma udowodnienie związku przyczynowego między zdarzeniem (np. wypadkiem) a stanem zdrowia poszkodowanego. Dokumentacja medyczna może pozwolić na ocenę stopnia uszczerbku i jest podstawą do wyliczenia odpowiedniej wysokości odszkodowania. Dzieje się tak, ponieważ zawiera szczegółowe informacje o urazach, leczeniu i prognostykach.

Obraz autorstwa wirestock na Freepik

Świadectwa świadków, raporty policyjne, czy dokumentacja zdjęciowa mogą również wesprzeć prowadzoną sprawę.

Konsultacja z prawnikiem

Konsultacja z prawnikiem specjalizującym się w odszkodowaniach za operacje kręgosłupa jest bardzo ważna. Profesjonalista może ocenić sytuację, doradzić najlepsze działania i pomóc w przygotowaniu potrzebnych dokumentów. Dzięki temu zwiększone są szanse na uzyskanie odpowiedniego odszkodowania.

Konsultacja z biegłym lekarzem doświadczonym w przeprowadzaniu zabiegów chirurgicznych operacji kręgosłupa

Pomocne może okazać się także zasięgnięcie opinii niezależnego lekarza mającego doświadczenie w pracy szpitalu, szczególnie w zakresie przeprowadzenia zabiegów operacji chirurgicznej kręgosłupa. Eksperci medyczni dostarczają specjalistycznej wiedzy niezbędnej do oceny, czy doszło do naruszenia standardów medycznych. Ich opinie i analizy mają kluczowe znaczenie w ustaleniu, czy i w jakim stopniu doszło do błędu medycznego oraz jakie są jego konsekwencje dla zdrowia pacjenta.

Image by wavebreakmedia_micro on Freepik

Konsekwencje operacji dla ubezpieczyciela — negocjacje wypłaty z polisy OC odszkodowania za uraz uszkodzenia kręgosłupa i pobyt w szpitalu

Image by Drazen Zigic on Freepik

Wiele spraw o odszkodowanie rozstrzyga się na etapie negocjacji z ubezpieczycielem lub stroną odpowiedzialną. Zgodnie z art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. 2011 Nr 112 poz. 654 z późn. zm.), podmioty wykonujące działalność leczniczą są obowiązane do zawarcia umowy ubezpieczenia OC. Ubezpieczenie to obejmuje szkody:

 • wynikłe z niewłaściwego wykonania zawodu,
 • te, które powstały w wyniku zaniechania wymaganych działań.

Image by Freepik

Nie zawsze w sprawach o błędy medyczne warunki odszkodowania, zadośćuczynienia oraz same pieniądze proponowane przez ubezpieczyciela są porównywalne do tych przyznawanych przez sądy. Sprawa przed Sądem Apelacyjnym w Katowicach dotyczyła roszczenia o odszkodowanie za błąd medyczny. Powód J. S. domagał się zadośćuczynienia za błędnie wykonany zabieg stomatologiczny, co spowodowało uszczerbek na jego zdrowiu. Ubezpieczyciel początkowo zaproponował powodowi J. S. kwotę 5 000 złotych jako odszkodowanie za błąd medyczny. Ta propozycja została uznana za niewystarczającą, co doprowadziło do postępowania sądowego. Sąd Okręgowy zasądził na rzecz powoda odszkodowanie, lecz wyrok został zaskarżony przez pozwanego ubezpieczyciela. Sąd Apelacyjny podtrzymał wyrok Sądu Okręgowego. Zasądził on w nim wypłatę zadośćuczynienia w wysokości 15 000 złotych, uznając roszczenie powoda za zasadne.

Obraz autorstwa Freepik

Warto być przygotowanym na możliwość procesu sądowego. Jest to szczególnie ważne, gdy druga strona odmawia wypłaty sprawiedliwego odszkodowania i zadośćuczynienia za źle przeprowadzoną operację chirurgiczną kręgosłupa. Obecność w sprawie doświadczonego prawnika może być tutaj decydująca.

Ustalenie wysokości odszkodowania i zadośćuczynienia

Wysokość odszkodowania zależy od wielu czynników, takich jak:

 • stopień uszczerbku na zdrowiu,
 • koszty leczenia,
 • strata zarobków,
 • wpływ operacji na jakość życia.

Eksperci prawni mogą pomóc w oszacowaniu kwoty realnie odzwierciedlającej poniesione straty i cierpienie.

Image by Freepik

Ważne terminy procesowe — klucz do uzyskania wyroku sądu

Nie należy zapominać o terminach. W postępowaniu cywilnym istnieją ścisłe terminy na złożenie pozwu o odszkodowanie. Opóźnienie może skutkować utratą prawa do roszczenia. Te z nich dotyczące:

przedawniają się po upływie trzech lat. Okres ten liczy się, od kiedy poszkodowany dowiedział się o szkodzie i o osobie zobowiązanej do jej naprawienia. Jest to ogólna zasada dotycząca przedawnienia roszczeń cywilnoprawnych, wynikająca z art. 442¹ kodeksu cywilnego.

Wyjątki od terminów ubiegania się o wyrok zasądzający pieniądze za błąd medyczny podczas operacji (zadośćuczynienie i odszkodowanie)

Warto jednak zaznaczyć, że istnieje maksymalny termin przedawnienia. Biegnie on od momentu, kiedy doszło do zdarzenia wywołującego szkodę. Wynosi on dziesięć lat. Poszkodowany nie może już dochodzić swoich praw. Ma to miejsce, nawet jeśli dowiedział się o szkodzie i osobie odpowiedzialnej po dłuższym czasie. Dzieje się tak, ponieważ upłynął tego okresu od zdarzenia wywołującego szkodę.

Image by Freepik

W przypadku szkód wyrządzonych osobom małoletnim termin przedawnienia zaczyna biec od momentu, kiedy poszkodowany uzyska pełnoletniość. Daje to osobom, które doznały szkody, będąc dziećmi, więcej czasu na dochodzenie swoich praw.

Image by Freepik

Postępowanie w sprawie wypłaty świadczeń — podsumowanie

Image by Iaros on Freepik

Proces ubiegania się o odszkodowanie za operacje kręgosłupa wymaga dokładnego przygotowania. Potrzebne jest też zrozumienie przysługujących praw. Kluczowe dla sukcesu są:

 • konsultacja z doświadczonym prawnikiem,
 • zgromadzenie niezbędnych dowodów,
 • ścisłe przestrzeganie procedur.

Trzeba pamiętać, że każdy przypadek jest inny. Opisane kroki służą jako ogólne wskazówki po procesie ubiegania się o odszkodowanie. Prawnicy naszej kancelarii służą pomocą w procesie uzyskania świadczenia: odszkodowania i zadośćuczynienia za błąd medyczny powstały w trakcie poddania się operacji chirurgicznej kręgosłupa. 

Tymoteusz Zych

Tymoteusz Zych

Radca prawny, doktor nauk prawnych.

Przemysław Pietrzak

Prawnik

Skontaktuj się z nami!

Zostaw swój telefon, a oddzwonimy do Ciebie, by udzielić pomocy Tobie lub Twoim bliskim.

Kontakt