Leczenie ortodontyczne i protetyczne bez planu leczenia lub z wadliwym planem leczenia — odszkodowanie

Brak planu leczenia może mieć poważne konsekwencje

Odszkodowanie za brak planu leczenia lub jego wadliwość

Leczenie ortodontyczne i protetyczne to dziedziny medycyny, które mają ogromne znaczenie dla poprawy jakości życia pacjentów. Obie te specjalności wymagają dokładnego planowania i precyzyjnego wykonania, aby efekty były satysfakcjonujące i długotrwałe. Brak lub wadliwość planu leczenia może prowadzić do poważnych konsekwencji, zarówno medycznych, jak i prawnych.

Waga planu leczenia

Plan leczenia ortodontycznego i protetycznego jest kluczowy, gdyż stanowi drogowskaz dla dalszych działań medycznych. W przypadku leczenia ortodontycznego, które często trwa kilka lat, plan musi być szczegółowy i uwzględniać indywidualne potrzeby pacjenta. Wadliwy plan może prowadzić do nieprawidłowego ustawienia zębów, bólu, a nawet utraty zębów i uszkodzenia stawów żuchwowych. Podobnie w protetyce, niewłaściwe zaplanowanie prac może skutkować nieprawidłowym obciążeniem pozostałych zębów, co prowadzi do ich przyspieszonego zużycia lub uszkodzenia.

Obowiązki prawne lekarzy

W świetle prawa lekarz dentysta jest zobowiązany do:

  • przestrzegania zasad etyki zawodowej,
  • standardów medycznych.

Jest to regulowane przez przepisy prawa, takie jak ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2020 r. poz. 295).

Zgodnie z tą ustawą, każdy pacjent ma prawo do otrzymania pełnych i rzetelnych informacji o:

  • stanie swojego zdrowia,
  • metodach leczenia,
  • ich konsekwencjach, a także prawdopodobnych skutkach ich niepodjęcia.

Nieprzygotowanie lub wadliwe przygotowanie planu leczenia może być naruszeniem tych praw.

Przepisy rozporządzenia

Co więcej, rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 września 2012 r. w sprawie standardów postępowania medycznego i lekarskiego (Dz. U. z 2012 r. poz. 1101) szczegółowo określa, jakie procedury i standardy powinny być przestrzegane w trakcie leczenia ortodontycznego i protetycznego. Naruszenie tych przepisów może być podstawą do zarzutu niewłaściwej praktyki medycznej.

Roszczenia cywilne — odszkodowanie i zadośćuczynienie

W przypadku gdy pacjent dozna szkody na skutek braku lub wadliwego planu leczenia, może on ubiegać się o odszkodowanie. Zgodnie z kodeksem cywilnym (art. 415 i następne), każda osoba, która wyrządziła szkodę z winy, jest zobowiązana do jej naprawienia. W kontekście medycznym wina może wynikać z nieprzestrzegania obowiązujących standardów medycznych.

Odszkodowanie i zadośćuczynienie w orzecznictwie

Wyrokiem Sądu Apelacyjnego w Poznaniu z dnia 22 listopada 2018 roku (sygn. akt I ACa 192/18) podtrzymano pierwotne orzeczenie. W pierwszej instancji Sąd Okręgowy w Koninie uznał, że lekarze wykonujący zabieg na powodzie nie dochowali wymaganej staranności. Stanowiło to naruszenie prawa pacjenta do bycia informowanym o rodzaju i przedmiocie zabiegu. Brak dostarczenia pełnej informacji o planowanym zabiegu (w tym, która noga będzie operowana i jakie są dostępne metody leczenia) pozbawił zgodę powoda przymiotu świadomej.

W wyniku tego naruszenia, powód doznał krzywdy (szkody niemajątkowej) w postaci cierpień psychicznych wywołanych naruszeniem jego godności i autonomii decyzyjnej. Sąd Okręgowy zasądził na rzecz powoda odszkodowanie w wysokości 40,000 zł z odsetkami ustawowymi od dnia wniesienia pozwu.

Sąd Apelacyjny podkreślił, że pacjent musi zostać poinformowany o alternatywnej metodzie leczenia lub diagnostyki. Ma móc świadomie wybrać metodę leczenia, co jest jego podstawowym prawem. Brak jakiejkolwiek informacji na ten temat jest naruszeniem, które znacząco wpływa na prawa pacjenta do autonomicznej decyzji. 

Podsumowanie

Podsumowując, zarówno leczenie ortodontyczne, jak i protetyczne wymagają dokładnego i precyzyjnego planowania. Brak planu lub jego wady mogą prowadzić do poważnych konsekwencji zdrowotnych oraz prawnych. Dlatego tak ważne jest, aby każdy lekarz dentysta przestrzegał obowiązujących przepisów i standardów. Zapewni tym samym pacjentom bezpieczne i skuteczne leczenie.

Niezależnie od ścieżki postępowania, dla uzyskania odszkodowania za błąd medyczny kluczowa jest współpraca z kompetentnym prawnikiem.

Kancelaria radcy prawnego dr Tymoteusz Zych pomoże w dochodzeniu Państwa praw w związku z błędami medycznymi.

Zapraszamy do kontaktu pod numerem telefonu 794 670 078. 

Tymoteusz Zych

Tymoteusz Zych

Radca prawny, doktor nauk prawnych.

Przemysław Pietrzak

Prawnik

Skontaktuj się z nami!

Zostaw swój telefon, a oddzwonimy do Ciebie, by udzielić pomocy Tobie lub Twoim bliskim.

Kontakt