Odpowiedzialność dyscyplinarna lekarza — jak się bronić?

Jeden zarzut wobec lekarza może spowodować lawinę toczących się wobec niego równolegle postępowań. W takich sytuacjach pomoc prawna profesjonalnego prawnika jest nieoceniona. W Kancelarii TZLAW dbamy o naszych klientów kompleksowo: postępowanie dyscyplinarne jest niemniej ważne od postępowania karnego i w przedmiocie odpowiedzialności zawodowej! 

Czy odpowiedzialność dyscyplinarna i zawodowa to jedno i to samo?

Zdecydowanie nie! Odpowiedzialność dyscyplinarna i odpowiedzialność zawodowa lekarza to dwie odrębne kwestie.

Niestety nawet znaczna część prawników błędnie utożsamia postępowanie w przedmiocie odpowiedzialności zawodowej z postępowaniem dyscyplinarnym, przez co interesy ich klientów bywają niedostatecznie zabezpieczone. 

Tymczasem odpowiedzialność zawodowa lekarzy jest uregulowana w ustawie z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (Dz. U. z 2021 r., poz. 1342 t.j. z dnia 22.07.2021 r., dalej jako: „ustawa o izbach lekarskich”), a odpowiedzialność dyscyplinarna w ustawie z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2022 r., poz. 1510 t.j. z dnia 19.07.2022 r., dalej jako: „kodeks pracy”).

Również art. 54 ustawy o izbach lekarskich jednoznacznie wskazuje, że są to różne postępowania.

Odpowiedzialność na trzech frontach 

Zgodnie z art. 54 ustawy o izbach lekarskich postępowanie w przedmiocie odpowiedzialności zawodowej lekarzy toczy się niezależnie od postępowania karnego lub postępowania dyscyplinarnego dotyczącego tego samego czynu.

Nie ulega wątpliwości, że przewinienie zawodowe lekarza może jednocześnie skutkować odpowiedzialnością karną lub dyscyplinarną. Czyn lub zaniechanie lekarza, które mogą stanowić przewinienie zawodowe, mogą jednocześnie stanowić podstawę odpowiedzialności karnej lub dyscyplinarnej.

Wszystkie trzy postępowania mogą toczyć się jednocześnie — ale nie muszą. Postępowanie w przedmiocie odpowiedzialności zawodowej lekarzy może być w niektórych przypadkach zawieszone do czasu ukończenia postępowania karnego lub dyscyplinarnego.

Możliwa jest sytuacja, w której lekarz zmuszony będzie bronić się jednocześnie na wszystkich trzech frontach.

Jeżeli w naszej sprawie zaczyna się toczyć jakiekolwiek postępowanie — czy to w przedmiocie odpowiedzialności zawodowej, dyscyplinarne, karne, warto już na samym początku sięgnąć po pomoc doświadczonego prawnika. Kancelaria TZLAW specjalizuje się w prawie medycznym i z powodzeniem reprezentujemy zarówno pacjentów, jak i lekarzy.

Nie czekaj, twoja sprawa jest ważna!

Postępowanie przed wojewódzką komisją orzekania w sprawie zdarzeń medycznych

Należy pamiętać, że przeciwko lekarzowi może toczyć się także postępowanie przed wojewódzką komisją orzekania w sprawie zdarzeń medycznych.

Postępowanie przed komisją zawiesza się jednak w przypadku toczącego się w związku z tym samym zdarzeniem postępowania w przedmiocie odpowiedzialności zawodowej osoby wykonującej zawód medyczny lub postępowania karnego w sprawie o przestępstwo.

Choć przepisy nie wskazują odrębnie na postępowanie dyscyplinarne, to ze specyfiki podmiotu, jakim jest komisja (orzekanie o zdarzeniach medycznych), wynika, że bardzo mało prawdopodobne jest, by postępowanie przed komisją i postępowanie dyscyplinarne toczyły się równolegle. Wykluczałoby to bowiem jednoczesne toczenie się postępowania karnego lub w przedmiocie odpowiedzialności zawodowej.

Kodeks pracy a odpowiedzialność dyscyplinarna lekarzy

Odpowiedzialność dyscyplinarną reguluje kodeks pracy. Przepisy te dotyczą jednak jedynie pracowników — przy czym zgodnie z art. 2 kodeksu pracy „pracownikiem jest osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania lub spółdzielczej umowy o pracę”.

W przypadku lekarzy oznacza to, że jedynie ci, którzy wykonują swój zawód na podstawie umowy o pracę, podlegają odpowiedzialności dyscyplinarnej. 

Odpowiedzialność dyscyplinarna (porządkowa) — definicja

Art. 108 i n. kodeksu pracy regulują „Odpowiedzialność porządkową pracowników”, czyli właśnie odpowiedzialność dyscyplinarną.

W doktrynie odpowiedzialność taką definiuje się jako ponoszenie przez pracownika ujemnych konsekwencji osobistych lub majątkowych z tytułu zawinionego niewykonania lub nienależytego wykonania obowiązków pracowniczych.

Zarzuty dyscyplinarne wobec pracownika oraz możliwe kary

Za nieprzestrzeganie przez pracownika ustalonej organizacji i porządku w procesie pracy, przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, przepisów przeciwpożarowych, a także przyjętego sposobu potwierdzania przybycia i obecności w pracy oraz usprawiedliwiania nieobecności w pracy pracodawca może stosować karę upomnienia i nagany.

W przypadku nieprzestrzegania przez pracownika przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisów przeciwpożarowych, opuszczenia pracy bez usprawiedliwienia, stawiania się do pracy w stanie nietrzeźwości lub spożywania alkoholu w czasie pracy, pracodawca może nałożyć także karę pieniężną.

Regulacje te dotyczą wszystkich pracowników. Lekarze powinni jednak zwrócić szczególną uwagę na kwestie związane z organizacją i porządkiem w procesie pracy oraz przepisami bezpieczeństwa. Naruszenie tych regulacji może być równoznaczne z jednoczesnym wszczęciem postępowania w przedmiocie odpowiedzialności zawodowej, a nawet postępowania karnego.

Podobnie spożywanie alkoholu w miejscu pracy, z dużym prawdopodobieństwem może zakończyć się wszczęciem kilku równoległych postępowań. Zachowanie takie stanowiłoby złamanie obowiązków pracowniczych, Kodeksu Etyki Lekarskiej, a także naruszenie prawa karnego w zakresie narażenia na niebezpieczeństwo.

Podstawą odpowiedzialności pracowniczej w przypadku lekarzy może być również naruszenie regulaminu organizacyjnego podmiotu wykonującego działalność leczniczą. Regulamin taki określa normy organizacyjne i proceduralne, których zawinione naruszenie może stanowić podstawę odpowiedzialności dyscyplinarnej. Normy te mogą określać m.in. przebieg procesu udzielanych świadczeń zdrowotnych, z zapewnieniem właściwej dostępności i jakości tych świadczeń, czy warunki współdziałania z innymi podmiotami wykonującymi działalność leczniczą.

Postępowanie dyscyplinarne: jak przebiega?

Jeżeli jesteś lekarzem, wobec którego wszczyna się postępowanie dyscyplinarne, w pierwszej kolejności sprawdź, czy w Twojej sprawie nie doszło do przedawnienia.

Okres przedawnienia stosowania kary przez pracodawcę wynosi bowiem zaledwie dwa tygodnie od powzięcia wiadomości o naruszeniu obowiązku pracowniczego i po upływie trzech miesięcy od dopuszczenia się tego naruszenia.

Co więcej, ukaranie pracownika może nastąpić tylko po uprzednim jego wysłuchaniu. Jeżeli nie dano ci możliwości przedstawienia swojej wersji wydarzeń i obrony — niezwłocznie zgłoś się do Kancelarii TZLAW po profesjonalną pomoc prawną!

Pracownik ma możliwość wniesienia sprzeciwu w ciągu 7 dni od zawiadomienia o ukaraniu. Dlatego nie należy zwlekać i udać się do prawnika niezwłocznie. W przypadku gdy pracodawca nie uwzględni sprzeciwu, pracownikowi przysługuje w ciągu 14 dni środek odwoławczy w postaci wystąpienia do sądu pracy o uchylenie zastosowanej wobec niego kary.

Podstawą sprzeciwu może być jednak jedynie zastosowanie kary niezgodnie z przepisami. Stąd też istotne jest, by skutecznie działać w obronie pracownika już od samego początku sprawy. 

Zarzuty wobec lekarza? Pomoc prawna Kancelarii TZLAW

Zespół Kancelarii TZLAW specjalizuje się w prawie medycznym. Nasi prawnicy prowadzą sprawy i reprezentują zarówno pacjentów, jak i przedstawicieli zawodów medycznych. 

Profesjonalizm i doświadczenie pozwalają nam skutecznie i sprawnie prowadzić interesy naszych klientów. Jesteś w dobrych rękach!

Tymoteusz Zych

Tymoteusz Zych

Radca prawny, doktor nauk prawnych.

Skontaktuj się z nami!

Zostaw swój telefon, a oddzwonimy do Ciebie, by udzielić pomocy Tobie lub Twoim bliskim.

Kontakt