Odszkodowanie od ortodonty — błędne leczenie ortodontyczne


Każdy z nas przynajmniej raz w życiu korzystał z usług ortodonty lub stomatologa. Leczenie zębów oraz korekty wad zgryzu mają fundamentalne znaczenie dla zdrowia jamy ustnej i ogólnego samopoczucia.

Procesy te, choć mają poprawić wygląd i zdrowie jamy ustnej, czasem mogą prowadzić do nieoczekiwanych konsekwencji. Warto jest zrozumieć, co zrobić w przypadku ewentualnych problemów, aby uzyskać należne odszkodowanie i przywrócić swoje zdrowie oraz zaufanie do opieki stomatologicznej.

Otrzymanie odszkodowania może być niezmiernie istotne, w przypadku doświadczenia błędu lub nieprawidłowości w trakcie leczenia ortodontycznego.

Błędy ortodonty

Niektóre błędy mogą wynikać z braku dokładnej oceny pacjenta przed rozpoczęciem leczenia ortodontycznego, niedostatecznego planowania terapii, niewłaściwego monitorowania postępów leczenia lub niedostatecznej komunikacji z pacjentem.

Nieuwzględnienie ważnych czynników, takich jak ogólny stan zdrowia pacjenta czy ewentualne czynniki ryzyka, może prowadzić do nieprzewidzianych komplikacji.

To właśnie dlatego też profesjonalizm, stałe doskonalenie i dążenie do zapewnienia jak najwyższej jakości opieki medycznej są kluczowe dla minimalizacji ryzyka popełnienia błędów przez ortodontów. Ścisła współpraca z pacjentem, jasna komunikacja oraz systematyczna ocena postępów terapii są ważnymi elementami zapobiegania błędom w praktyce ortodontycznej.

Błędy przy stosowaniu implantów

Błędy ortodontyczne mogą mieć zróżnicowane przyczyny i skutki, a te związane z implantami są jednym z obszarów, który wymaga szczególnej uwagi.

Czym zajmuje się implantologia?

Implantologia to dziedzina stomatologii zajmująca się wszczepianiem implantów dentystycznych oraz leczeniem zębów i tkanek przyzębia z ich wykorzystaniem.

Głównym obszarem działania implantologii jest stosowanie implantów dentystycznych – metalowych struktur (najczęściej z tytanu), które są wszczepiane do kości szczęki lub żuchwy w celu zastąpienia utraconych zębów, lub stabilizacji protez.

Czym jest implant protetyczny?

Implant protetyczny to rodzaj protezy, która jest wszczepiana chirurgicznie do kości szczęki lub żuchwy w celu zastąpienia utraconego zęba, lub zębów. Jest to metalowy element (zwykle wykonany z tytanu), który pełni funkcję korzenia zęba, na który nakładana jest proteza zębowa, taka jak korona, most protetyczny lub proteza całkowita.

Po co stosuje się implanty protetyczne?

 • Żeby zastąpić brakujący ząb, implant protetyczny może być stosowany jako trwałe rozwiązanie, które zastępuje utracone zęby.
 • Żeby poprawić funkcje żucia i mowy
 • Żeby zachować struktury kości
 • Żeby poprawić estetykę — Implanty protetyczne pozwalają na uzyskanie naturalnego wyglądu i estetyki uzębienia.

Jakie są najczęstsze błędy przy używaniu implantów?

Jednym z błędów związanych z implantami ortodontycznymi są:

 • Niewłaściwy plan leczenia — Brak dokładnego zaplanowania procedury implantologicznej może prowadzić do problemów z osadzeniem implantu, nieprawidłowego umiejscowienia względem struktur anatomicznych, co może z kolei skutkować powikłaniami.
 • Nieodpowiednie przygotowanie pacjenta do tego procesu – Oznacza brak pełnej oceny stanu zdrowia jamy ustnej i kości przez ortodontę przed przystąpieniem do procedury implantologicznej.
 • Niewłaściwe materiały — Nieodpowiedni materiał może powodować reakcje alergiczne lub odrzut przez organizm, co może powodować stany zapalne i konieczności usunięcia implantu.
 • Błędy techniczne podczas zakładania implantu

Prawa pacjenta a błąd ortodonty

Jeśli ortodonta popełnił błąd w trakcie leczenia, pacjent ma pewne prawa, w tym:

Prawa pacjenta wg Rzecznika Praw Pacjenta:

 • Prawo do bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej
 • Prawo do poszanowania godności i intymności
 • Prawo do wyczerpującej i zrozumiałej informacji o swoim stanie zdrowia
 • Prawo do zachowania tajemnicy informacji na Twój temat
 • Prawo do wyrażenia zgody na udzielenie świadczeń zdrowotnych
 • Prawo do dostępu do dokumentacji medycznej dotyczącej Twojego stanu zdrowia oraz udzielonych świadczeń zdrowotnych
 • Prawo do poszanowania Twojego życia prywatnego i rodzinnego
 • Prawo do zgłoszenia sprzeciwu wobec opinii albo orzeczenia lekarza
 • Prawo do dochodzenia swoich praw
 • Prawo do zgłaszania niepożądanych działań produktów leczniczych
 • Prawo do odszkodowania — może to obejmować pokrycie kosztów leczenia następczego, kompensację za doznane cierpienie czy inne straty wynikłe z błędu stomatologicznego.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz.U. z 2012 r., poz. 159)

Za błąd w sztuce medycznej uważa się złamanie zasad wiedzy medycznej przez lekarza, a jego skutkiem jest nieumyślne uszkodzenie ciała pacjenta. Za popełnienie błędu medycznego lekarzowi grozi odpowiedzialność karna, cywilna oraz dyscyplinarna.

Jak uzyskać odszkodowanie za błąd w leczeniu ortodontycznym?

Czym jest odszkodowanie?

Odszkodowanie za błąd medyczny to rekompensata finansowa, którą pacjent może otrzymać, jeśli doznał szkody w wyniku błędu popełnionego przez pracownika służby zdrowia podczas świadczenia usług medycznych.

Co zrobić, żeby uzyskać odszkodowanie za błędne leczenie ortodontyczne?

 • Zebrać dokumentację medyczną — w tym historii choroby, wyniki badań, notatki dotyczące procedur i wszelkie inne istotne dokumenty.
 • Ocena szkody
 • Kontakt z ubezpieczycielem: Jeśli masz ubezpieczenie zdrowotne, warto skontaktować się z ubezpieczycielem w celu uzyskania informacji na temat ewentualnego pokrycia kosztów związanych z błędem ortodontycznym.
 • Mediacje i postępowanie przedsądowe
 • Rozpoczęcie postępowania sądowego

Zadośćuczynienie

Oprócz odszkodowania za błąd diagnostyczny pokrzywdzony może dochodzić także zadośćuczynienia. Zadośćuczynienie jest ekwiwalentem pieniężnym, który przysługuje pokrzywdzonemu za doznane cierpienia fizyczne i psychiczne.

Brane są pod uwagę takie okoliczności jak intensywność cierpień oraz jak długo one trwają, wiek poszkodowanego, nieodwracalność skutków, a także widoki na polepszenie sytuacji w przyszłości.

Art. 4.  [Zadośćuczynienie pieniężne; suma pieniężna na cel społeczny]

W razie zawinionego naruszenia praw pacjenta sąd może przyznać poszkodowanemu odpowiednią sumę tytułem zadośćuczynienia pieniężnego za doznaną krzywdę na podstawie art. 448 Kodeksu cywilnego.

Przykładowa sprawa odszkodowania za błąd ortodonty.

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Z dnia 26 stycznia 2017 r.

Sygn. akt. I C 251/13

Błąd medyczny przy stosowaniu implantu

Stan faktyczny:

Leczenie protetyczne powódki trwało kilka lat. W tym okresie odbyła ona wiele kontrolnych wizyt, podczas których odczuwała dolegliwości bólowe. Nie budzi wątpliwości, że procedura protetyczna połączona z chirurgiczną interwencją, jaką jest wszczepienie implantów, jest procesem długotrwałym i wieloetapowym, a przede wszystkim wymagającym od pacjenta cierpliwości oraz akceptacji związanych z zabiegiem skutków ubocznych, tj. okresowy ból, dyskomfort.

Nie można jednak pominąć, że w przypadku powódki wizyty w gabinecie wielokrotnie były „dodatkowe”. Wynikały z potrzeby dokonania nieplanowanych poprawek pracy protetycznej.

Cierpienie fizyczne i psychiczne powódki

Taka okoliczność wymagała od niej poświęcenia dodatkowego czasu, a także wiązała się z kolejnym dla niej cierpieniem fizycznym i emocjonalnym. Powódka nie była zadowolona z efektów założonej protezy, odczuwała ból podczas jedzenia i picia, jej implanty zaczęły się chwiać. Z uwagi na ruszające się implanty w przestrzeniach kostnych utworzył się także stan zapalny skutkujący bólem w obrębie szczęki. Powódka obawiała się tego, że implant jej wypadnie w czasie spożywania posiłku, ograniczyła przy tym swoje kontakty towarzyskie, miała świadomość, że osoby jej najbliższe, jak również obce, dostrzegają nieestetyczny wygląd jej uzębienia.

Powódka nosiła nawet ze sobą środki klejące, na wypadek, gdyby zaistniała potrzeba natychmiastowego przymocowania elementu uzębienia, który wypadł. Dodatkowym czynnikiem stresogennym dla powódki stały się trudności z wymową, co także było dostrzegalne przez inne osoby. Powódka stała się przy tym obiektem drwin ze strony niektórych współpracowników.

Odpowiedzialność ortodonty za błąd

Mając to na uwadze Sąd uznał, iż pozwana w niniejszej sprawie ponosi odpowiedzialność za skutki przeprowadzonego leczenia implantologicznego. Działanie pozwanej wyczerpuje zatem przesłanki określone w art. 415 k.c., a tym samym zobowiązana jest ona – w myśl art. 444 k.c. – do naprawienia szkody za uszkodzenie ciała J. L., tj. pokrycia wszelkich wynikłych z tego powodu kosztów. Z okoliczności sprawy wynika, że powódka podjęła działania mające na celu usunięcie skutków niewłaściwie wykonanej pracy protetycznej. Poddała się już pierwszym zabiegom mającym na celu poprawę uzębienia, których koszt na obecną chwilę wyniósł ok. 10.000 zł. Odbudowa kości i usunięcie skutków zabiegu przeprowadzonego przez pozwaną wraz z włożeniem nowych implantów wiąże się jednak z kosztem o wiele większym.

Według kosztorysu sporządzonego przez jedną z (…) klinik stomatologicznych całkowite leczenie powódki i doprowadzenie jej uzębienia do oczekiwanego stanu może wynieść nawet 21.400 zł. Zdaniem biegłej sądowej taki wydatek – biorąc pod uwagę rozmiar szkody powódki – jest adekwatny dla odwrócenia skutków nieprawidłowo przeprowadzonego procesu leczenia. Wobec powyższego Sąd uznał, że kwota ta zasługuje na uwzględnienie.

Zadośćuczynienie za cierpienia

Strona powodowa dochodziła również w niniejszym postępowaniu zadośćuczynienia za doznane cierpienia w wysokości 35.000 zł W pierwszej kolejności podkreślenia wymaga, iż zadośćuczynienie wskazane w art. 445 k.c. jest szczególnym środkiem prawnym służącym ochronie praw osoby pokrzywdzonej. Krzywdy polegające na cierpieniach fizycznych lub psychicznych wprawdzie nie mogą być w sposób adekwatny wyrównane za pomocą świadczeń pieniężnych, lecz mogą łagodzić wspomniane ujemne przeżycia pokrzywdzonego przez dostarczenie mu środków majątkowych, które pozwolą zaspokoić w szerszej mierze potrzeby lub spełnić pragnienia.

Dokonując ustaleń w niniejszej sprawie w szczególności należało uwzględnić takie kryteria, jak: stopień i czas trwania cierpień fizycznych, bolesność zabiegów, trwałość skutków zdarzenia, prognozę na przyszłość w zakresie poprawy lub pogorszenia stanu zdrowia, a także – wiek poszkodowanego, utratę kontaktów towarzyskich i rodzinnych, poczucie nieprzydatności społecznej, bezradność życiową, stopień winy sprawcy  (wyr. SN z dnia 9 listopada 2007 r., V CSK 245/07, LEX nr 369691; wyr. SN z dnia 28 czerwca 2005 r., I CK 7/05, LEX nr 153254; wyr. SA w Gdańsku z dnia 31 stycznia 2013 r., I ACa 831/12, LEX nr 1286474; wyr. SA we Wrocławiu z dnia 17 maja 2012 r., I ACa 429/12, LEX nr 1238491).

Podsumowanie:

Sąd zasądza zapłatę:

 1. zasądza od B. R. na rzecz J. L. kwotę 57.960 (pięćdziesiąt siedem tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt) złotych z ustawowymi odsetkami od dnia 13 lutego 2013 roku do dnia zapłaty,
 2. w pozostałym zakresie powództwo oddala,
 3. ustala, że pozwana B. R. ponosi koszty procesu w 75% (siedemdziesięciu pięciu procentach), zaś powódka J. L. w 25% (dwudziestu pięciu procentach), natomiast szczegółowe wyliczenie tych kosztów pozostawia referendarzowi sądowemu.

Zachęcamy Państwa do kontaktu z Kancelarią Radcy Prawnego dr. Tymoteusza Zycha. Prawnicy z doświadczeniem w zakresie spraw medycznych udzielą Państwu rzetelnego wparcia.

Anna Koszyk

Skontaktuj się z nami!

Zostaw swój telefon, a oddzwonimy do Ciebie, by udzielić pomocy Tobie lub Twoim bliskim.

Kontakt