Odszkodowanie za wycięcie migdałków u dziecka – świadczenia po operacji usunięcia

Odszkodowanie za zabieg usunięcia migdałka gardłowego w wyniku operacji chirurgicznej u dzieci

Odszkodowanie za wycięcie migdałków u dziecka może być kwestią sporną i budzącą wiele emocji. Ma to miejsce, zwłaszcza gdy operacja ta jest wynikiem błędu medycznego lub nie było do niej właściwych podstaw. W Polsce podobnie jak w wielu innych krajach, prawo do odszkodowania w przypadku błędu medycznego jest zabezpieczone przepisami prawa cywilnego. Dotyczą go również specjalistyczne ustawy dotyczące odpowiedzialności medycznej.

Proces dochodzenia odszkodowania za nieprawidłowe usunięcie (wycięcie) migdałków podczas operacji

W kwestii odszkodowań i zadośćuczynień za błędy medyczne kluczowe znaczenie ma ustawa o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Zgodnie z jej art. 68, pacjent ponoszący szkodę w wyniku niewłaściwego wykonania świadczeń zdrowotnych (w tym wypadku wycięcia nieprawidłowego migdałków) może żądać jej naprawienia. Oznacza to, że w przypadku, gdy wycięcie migdałków u dziecka było przeprowadzone:

 • niezgodnie z aktualną wiedzą medyczną,
 • bez właściwych wskazań,
 • z naruszeniem obowiązujących procedur medycznych,

rodzice lub prawni opiekunowie dziecka mogą ubiegać się o odszkodowanie.

Warunki dochodzenia wypłaty świadczenia za zabieg chirurgiczny przeprowadzony niewłaściwie

Proces dochodzenia odszkodowania wymaga jednak spełnienia określonych warunków. Po pierwsze, należy udowodnić, że doszło do błędu medycznego. W tym kontekście błąd medyczny może obejmować:

 • działanie (np. przeprowadzenie niepotrzebnej operacji),
 • zaniechanie (np. niezastosowanie się do standardowych procedur leczniczych).

W praktyce często wymaga to zatrudnienia biegłego sądowego. Ma on ocenić, czy w danych okolicznościach doszło do naruszenia standardów medycznych.

Po drugie, konieczne jest wykazanie związku przyczynowego pomiędzy błędem medycznym a poniesioną szkodą. Strona domagająca się odszkodowania musi wykazać, że szkoda (np. konsekwencje wycięcia migdałków) była bezpośrednim wynikiem błędu medycznego. Nie może ona wynikać z innych, niezależnych od niego okoliczności.

Wysokość świadczenia i czynniki brane pod uwagę np. zwrot kosztów za pobyt w szpitalu

Kolejnym krokiem jest ustalenie wysokości odszkodowania za wycięcie migdałków u dziecka. Może ono obejmować:

 • koszty leczenia,
 • koszty rehabilitacji,
 • zadośćuczynienie za doznaną krzywdę i cierpienie.

Warto tutaj wspomnieć o kodeksie cywilnym, a konkretnie o artykule 445. Stanowi on podstawę do żądania naprawienia szkody wywołanej czynem niedozwolonym. W przypadku szkody na osobie, jaką niewątpliwie jest błąd medyczny, możliwe jest domaganie się nie tylko zwrotu kosztów leczenia. Warto również dochodzić zadośćuczynienia za doznaną krzywdę.

Możliwe trudności z uzyskaniem odszkodowania

Należy pamiętać, że proces dochodzenia odszkodowania może być długotrwały i skomplikowany. Wiele zależy od specyfiki danego przypadku, dostępnych dowodów oraz argumentacji prawnej. Z tego względu często pomocne może okazać się skorzystanie z usług doświadczonego adwokata lub radcy prawnego. Powinien on specjalizować się w prawie medycznym. Pomoże on przejść przez cały proces, reprezentując interesy dziecka i jego rodziny.

Podsumowanie

Odszkodowanie za wycięcie migdałków u dziecka, jeśli zostało przeprowadzone:

 • z naruszeniem prawa,
 • standardów medycznych,

jest możliwe do uzyskania. Wymaga jednak solidnego przygotowania oraz zrozumienia obowiązujących przepisów i procedur prawnych. Każdy przypadek jest indywidualny i jako taki powinien być rozpatrywany z uwzględnieniem wszystkich jego okoliczności.

Warto wskazać, dlaczego postępowanie w sprawach medycznych nie jest proste. Wyrok Sądu Okręgowego w Lublinie z dnia 9 grudnia 2014 roku (sygn. I C 7/13) dotyczył powództwa małoletniej. Pacjentka domagała się zasądzenia kwoty 300 tys. zł za szkody wynikłe z uszkodzenia ciała i krzywd wynikających z błędu w sztuce lekarskiej. Domagała się także renty i kosztów procesu. Powództwo opierało się na zarzutach dotyczących pogorszenia słuchu małoletniej po zabiegu adenotomii przeprowadzonym w czerwcu 2007 roku.

Sąd Okręgowy w Lublinie oddalił powództwo. W uzasadnieniu wyroku podkreślono, że dla uwzględnienia roszczeń pacjentki konieczne było wykazanie, iż:

 • lekarze dopuścili się błędu przy zabiegu

oraz że

 • istnieje związek przyczynowo-skutkowy między zabiegiem a pogorszeniem słuchu.

Sąd, opierając się na opinii biegłego, stwierdził, że nie ma dowodów na:

 • niewłaściwe przeprowadzenie zabiegu,
 • bezpośredni związek między operacją a pogorszeniem słuchu.

Zwrócono również uwagę na to, że niedosłuch mógł istnieć już przed zabiegiem. W konsekwencji brak było podstaw do uznania odpowiedzialności pozwanego za stan zdrowia powódki.

Wsparcie Kancelarii TZ Law

Niezależnie od ścieżki postępowania, dla uzyskania odszkodowania za błąd medyczny kluczowa jest współpraca z kompetentnym prawnikiem.

Nasza kancelaria pomoże w dochodzeniu Państwa praw w związku z błędami medycznymi.

Zapraszamy do kontaktu pod numerem telefonu 794 670 078. 

Tymoteusz Zych

Tymoteusz Zych

Radca prawny, doktor nauk prawnych.

Przemysław Pietrzak

Prawnik

Skontaktuj się z nami!

Zostaw swój telefon, a oddzwonimy do Ciebie, by udzielić pomocy Tobie lub Twoim bliskim.

Kontakt