Zakażenie szpitalne bakteriami Enterococcus faecalis

Bakterie z rodzaju Enterococcus 1, to ziarniaki, stanowiące naturalną florę organizmu. Najbardziej groźne dla zdrowia stają się dla osób, które mają niską odporność lub towarzyszą im inne choroby współistniejące.

To właśnie wtedy te bakterie łatwo się namnażają. Najbardziej znaną bakterią wśród enterokoków jest Enterococcus faecalis dawniej określany jako paciorkowiec kałowy bytujący w okolicach narządów moczowych oraz narządów płciowych.

Jak można się zarazić bakterią Enterococcus faecalis?

Bakteriami Enterococcus można zakazić się przede wszystkim w szpitalu lub na terenie innych placówek służby zdrowia. Częstym miejscem zakażenia są gabinety stomatologiczne, gdzie bakterie te mogą dostać się do organizmu w trakcie leczenia kanałowego zęba. Źródłem bywają też inne miejsca publiczne np: place zabaw, baseny, toalety miejskie, środki transportu publicznego i wiele innych.2

,,Bakterie brudnych rąk”

Enterokoki to inaczej „bakteriami brudnych rąk”. Do zakażenia dochodzi najczęściej z powodu zaniedbań higienicznych. Jeśli odpowiednio nie zdezynfekujemy rany to może zostać przeniesiona w okolice jamy ustnej i rozprzestrzenić się na cały organizm.

Zakażenie jest niestety dosyć niebezpieczne. Enterococcus to bakteria wysoce antybiotykoodporna. Leczenie jest skomplikowane, problematyczne i długie.

Jakie choroby wywołują enterokoki (Enterococcus faecalis)? – Objawy3

 Enterococcus faecalis powodują:

 • zakażenie pęcherza moczowego – rozwija się ono bardzo często u kobiet będących w ciąży i stanowi zagrożenie dla nienarodzonego dziecka.
 • zakażenie dróg rodnych
 • zapalenie nerek – objawia się bólem w trakcie oddawania moczu, skąpomoczem, gorączką, ogólnym osłabieniem oraz dreszczami i zmianami skórnymi; 
 • zapalenie gruczołu krokowego u mężczyzn – objawia się: 

-gorączką,

-bólem w okolicy krocza,

-niemożnością opróżnienia pęcherza oraz ropną wydzieliną wydostającą się z cewki moczowej.

Enterokoki, podobnie jak wiele innych bakterii, mogą przedostać się do krwiobiegu, powodując posocznicę oraz zakażenia wielu narządów. Wśród nich można wymienić:

 • zapalenie wsierdzia, 
 • enterokokowe zapalenie opon mózgowych, 
 • zapalenie płuc, 
 • infekcje w obrębie jamy brzusznej, 
 • zakażenie ran pooperacyjnych, 
 • zakażenie ran po oparzeniach, 
 • zapalenie kości i stawów, 
 • zapalenie szpiku, 
 • zakażenie układu oddechowego, 
 • zapalenia przyzębia i miazgi zębowej. 

Jak zapobiegać infekcji enterokokami?

 • Osoby ze słabą odpornością powinny unikać spożywania niektórych pokarmów np: wędzonek
 • Odpowiednia higiena w szczególności przy kontakcie z chorymi (np. maseczka, rękawiczki)
 • Izolowanie zakażonych pacjentów i pracowników opieki zdrowotnej
 • Badania profilaktyczne w celu wykrycia zakażeń (szczególnie w placówkach medycznych)
 • Unikanie niepotrzebnego stosowania antybiotyków i innych leków

W jaki sposób zdiagnozować zakażenie enterokokami?

W przypadku podejrzenia zakażenia bakterią Enterococcus wykonuje się szereg badań diagnostycznych. Jako pierwsze lekarz zleca badanie moczu. Jeśli zostanie w nim stwierdzona duża liczba Enterococcus faecalis, diagnostykę rozszerza się o badania antybiogramu celem określenia wrażliwości bakterii na leczenie.

Należy pamiętać, żeby nie przerywać kuracji. Doprowadzi to do nawrotu choroby ze zdwojoną siłą, ponieważ jak wcześniej wskazano bakterie bardzo szybko uodparniają się na antybiotyki.

Prawo zakażonych w szpitalu pacjentów do odszkodowania

Podmiot leczniczy, a także personel medyczny ponosi odpowiedzialność karną i cywilną za popełnione błędy.

Pacjent, który został zakażony Enterococcus wskutek takiego błędu może ubiegać się o odszkodowanie i zadośćuczynienie przed sądem cywilnym.

Na podstawie przepisów ustawy o działalności leczniczej wszystkie podmioty udzielające świadczeń zdrowotnych są zobligowane, by posiadać polisę OC — w związku z tym możliwe jest uzyskanie odszkodowania i zadośćuczynienia już na etapie przedsądowym.

Po przeprowadzeniu przez ubezpieczyciela postępowania likwidacyjnego — przy czym wskazane jest w takiej sytuacji dokładne scharakteryzowanie podnoszonych roszczeń, uzasadnienie każdego z nich, a ponadto odniesienie błędu medycznego do obowiązujących standardów postępowania.

W przypadku śmierci pacjenta, o odszkodowanie i zadośćuczynienie może ubiegać rodzina.

Odszkodowanie wylicza się na podstawie poniesionych kosztów leczenia i rehabilitacji. Warto jest gromadzić faktury, rachunki i inne dokumenty związane z leczeniem.

Natomiast zadośćuczynienie zależy od oceny cierpienia, jakie poniósł pacjent.

Pomoc w dochodzeniu praw przez pacjentów zakażonych bakteriami Enterococcus  

Korzystanie z profesjonalnej pomocy prawnej zwiększa szansę otrzymania odszkodowania, zadośćuczynienia i renty. Dzieje się to zarówno na drodze procesowej, jak i poprzez negocjacje z podmiotem leczniczym.

Przykładowy wyrok Sądu w związku z zakażeniem pacjenta bakteriami w szpitalu.

Na podstawie sygn. akt II C 1638/13

W związku z zakażeniem powoda bakteriami Enterococcus u powoda istnieje 75-procentowy stały uszczerbek na zdrowiu.

U powoda na skutek długotrwałych i nawracających zakażeń układu moczowego doszło do skrajnego upośledzenia funkcjonowania obydwu nerek. Nawracające zakażenia, a nawet naciek zapalny nerki prawej zmusiły lekarzy w 2013 r. do jej usunięcia. U powoda nie dojdzie już nigdy do poprawy funkcjonowania jedynej, lewej nerki.

Spowodowanie szkody na osobie w warunkach błędu w sztuce medycznej jest specyficzną postacią deliktu prawa cywilnego.

Przez krzywdę należy rozumieć cierpienia fizyczne w postaci bólu i innych dolegliwości oraz cierpienia psychiczne polegające na ujemnych doznaniach przeżywanych w związku z cierpieniami fizycznymi i następstwami, zwłaszcza trwałymi lub nieodwracalnymi, uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia. Przy czym w pojęciu krzywdy mieszczą się nie tylko cierpienia fizyczne i psychiczne już doznane, ale również te, które mogą powstać w przyszłości

Nie można mieć też żadnych wątpliwości co do tego, że powód wskutek zakażenia w pozwanym szpitalu poniósł szkodę.

Zakażenie układu moczowego ma bezpośredni związek z późniejszą niewydolnością nerek wymagającą hemodializy, a następnie – koniecznością usunięcia jednej nerki 

Wynik sprawy

Mając powyższe na uwadze, Sąd uznał, że żądana w pozwie kwota 76.000 zł jest w pełni adekwatna do stopnia doznanej przez powoda krzywdy.

O kosztach procesu Sąd rozstrzygnął na podstawie art. 98 k.p.c.

Powód wygrał sprawę w całości, wobec czego Sąd zasądził od pozwanego na rzecz każdego z powodów całość poniesionych przez nich kosztów procesu.

W przypadku jakichkolwiek pytań zapraszamy państwa do kontaktu z Kancelarią radcy prawnego dr. Tymoteusza Zycha. Prawnicy z doświadczeniem w zakresie błędów i zaniedbań medycznych udzielą Państwu rzetelnego wsparcia.

 1. M. Bulanda i in. Podstawy mikrobiologii i epidemiologii szpitalnej. PZW L, 2020, s. 136–139. ↩︎
 2. Artykuł na stronie – diagnostyka.pl – https://diag.pl/pacjent/artykuly/czym-sa-bakterie-enterococcus-i-jak-sie-je-wykrywa/. Tytuł: ,,Czym są bakterie Enterococcus i jak się je wykrywa:?, Autor: Marta Szarawarska ↩︎
 3. Różańska H., Lewtak-Piłat A., Osek J.: Enterokoki – bakterie o wielu obliczach. Życie weterynaryjne 2013; 88 (7): 562-564. ↩︎
Tymoteusz Zych

Tymoteusz Zych

Radca prawny, doktor nauk prawnych.

Skontaktuj się z nami!

Zostaw swój telefon, a oddzwonimy do Ciebie, by udzielić pomocy Tobie lub Twoim bliskim.

Kontakt