Nieudana repozycja kości nosa po złamaniu – odszkodowanie

Repozycja kości nosa po złamaniu

Repozycja nosa to zabieg medyczny, który może być konieczny po uszkodzeniu lub złamaniu nosa w wyniku:

 • wypadku,
 • upadku,
 • innego rodzaju urazu.

Zabieg ten ma na celu przywrócenie właściwego kształtu i funkcji nosa. Kwestie odszkodowań za uszkodzenie nosa i konieczność przeprowadzenia takiego zabiegu regulowane są różnymi przepisami prawa. Ich właściwość zależy od okoliczności, w jakich doszło do urazu.

Nastawienie nosa po złamaniu w wyniku wypadku komunikacyjnego

W sytuacji, kiedy do złamania nosa doszło w wyniku wypadku komunikacyjnego, kluczowym aktem prawnym jest dedykowana ustawa. Jest to ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych. Zgodnie z jej przepisami, poszkodowany w wypadku komunikacyjnym ma prawo do odszkodowania z tytułu doznanych obrażeń ciała. Wartość odszkodowania zależy od:

 • stopnia i charakteru uszczerbku na zdrowiu,
 • wpływu doznanych obrażeń na możliwości życiowe i zawodowe poszkodowanego.

Uszkodzenie nosa w wyniku zaniedbania medycznego

Jeśli uszkodzenie nosa było wynikiem zaniedbania medycznego, wówczas można mówić o roszczeniach opartych na przepisach innego aktu. Chodzi o przepisy ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Ta ustawa zapewnia pacjentom prawo do:

 • otrzymywania świadczeń zdrowotnych zgodnych ze stanem wiedzy medycznej,
 • odszkodowania za szkody wynikłe z nienależytego wykonania świadczeń zdrowotnych.

Dochodzenie roszczeń cywilnych na zasadach ogólnych

Nie bez znaczenia są także przepisy kodeksu cywilnego, zwłaszcza te dotyczące deliktów (art. 415 i następne). Osoba doznająca uszkodzenia nosa w wyniku czynów niedozwolonych innych osób może ubiegać się o odszkodowanie na podstawie ogólnych zasad odpowiedzialności cywilnej. W takim przypadku konieczne jest wykazanie, że:

 • doszło do naruszenia dobrego stanu zdrowia,
 • ma to bezpośredni związek z działaniem lub zaniechaniem sprawcy.

Odszkodowanie na podstawie specyficznych okoliczności

Prawo do odszkodowania może również wynikać z innych specyficznych okoliczności jak na przykład:

 • uszkodzenie nosa w wyniku błędu przy wykonaniu zabiegu kosmetycznego,
 • wypadku przy pracy.

W tych przypadkach do stosowania mogą być specjalistyczne przepisy. Przykładowo chodzi o te dotyczące odpowiedzialności pracodawcy za wypadek przy pracy.

Dowodzenie roszczeń cywilnych

Ogólnie, wysokość odszkodowania za uszkodzenie nosa i konieczność jego repozycji jest zależna od wielu czynników, w tym od:

 • stopnia trwałego uszczerbku na zdrowiu,
 • kosztów leczenia,
 • konieczności przeprowadzenia dalszych zabiegów medycznych,
 • wpływu urazu na życie codzienne i zawodowe poszkodowanego.

Proces dochodzenia odszkodowania może wymagać zgromadzenia odpowiedniej dokumentacji medycznej i prawnej oraz, w niektórych przypadkach, skorzystania z pomocy prawnej.

Repozycja kości nosa — orzecznictwo


Wyrok Sądu Okręgowego w Łodzi z dnia 23 sierpnia 2018 roku dotyczy sprawy o zapłatę. Jest on wynikiem apelacji pozwanego przeciwko wyrokowi Sądu Rejonowego dla Łodzi – Widzewa. Zasądzono od pozwanego na rzecz powoda kwotę 10.000 zł z odsetkami ustawowymi i odsetkami za opóźnienie.

W wyroku Sądu Okręgowego w Łodzi omówiono sytuację dotyczącą przeprowadzenia repozycji u powoda, która miała miejsce po urazie. Z wyjaśnień biegłych wynika, że powód został poddany zabiegowi pierwotnej repozycji:

 • złamania kości nosa,
 • złamania przegrody nosowej

bezpośrednio po zdarzeniu. Biegły z zakresu chirurgii plastycznej wskazał, że pourazowe zniekształcenie nosa i ponowne skrzywienie przegrody nosowej wynikły z błędów popełnionych przez laryngologów w postępowaniu pooperacyjnym u powoda. Miało to mieć miejsce głównie w wyniku przedwczesnego usunięcia tamponady nosa.

Podkreślono również, że powód doznał kolejnego urazu w październiku 2013 roku. Mogło to wpłynąć na stan zdrowia nosa przed zabiegiem operacyjnym z dnia 23 stycznia 2014 roku. Biegła z zakresu laryngologii miała wątpliwości co do związku pomiędzy zdarzeniem a koniecznością leczenia operacyjnego. Wynikały one z uwagi na kolejny uraz głowy. Sąd Okręgowy wskazał, że biegła laryngolog była bardziej kompetentna w ocenie zaburzeń funkcji nosa związanych z jego drożnością i oddychaniem. Z tego względu jej opinia miała być bardziej miarodajna w tej kwestii.

Podsumowanie

Podsumowując, osoby, które doznały uszkodzenia nosa w wyniku różnych zdarzeń, mają różne ścieżki prawne, aby ubiegać się o odszkodowanie. Ważne jest, aby w każdej sytuacji analizować okoliczności indywidualnie i korzystać z dostępnych środków prawnych, aby skutecznie dochodzić swoich praw.

Niezależnie od ścieżki postępowania, dla uzyskania odszkodowania za błąd medyczny kluczowa jest współpraca z kompetentnym prawnikiem.

Nasza kancelaria pomoże w dochodzeniu Państwa praw w związku z błędami medycznymi.

Zapraszamy do kontaktu pod numerem telefonu 794 670 078. 

Tymoteusz Zych

Tymoteusz Zych

Radca prawny, doktor nauk prawnych.

Przemysław Pietrzak

Prawnik

Skontaktuj się z nami!

Zostaw swój telefon, a oddzwonimy do Ciebie, by udzielić pomocy Tobie lub Twoim bliskim.

Kontakt