Zakażenie pacjentów w szpitalu bakteriami Enterobacter colacae

Te gram-ujemne pałeczki są bakteriami saprofitycznymi. Oznacza, że naturalnie występują w organizmie człowieka i wspomagają jego funkcjonowanie. Miejscem ich naturalnego bytowania jest układ trawienny. To dlatego potocznie nazywane są pałeczkami jelitowymi. Jednak bakterie te mogą wywoływać trudne w leczeniu zakażenia, w sytuacji, gdy dojdzie do spadku odporności u nosiciela.

Zakażenia szpitalne bakteriami Enterobacter cloacae

Pałeczki jelitowe występują u każdego człowieka w układzie pokarmowym, przy czym mogą w odpowiednich warunkach wywołać poważne zakażenia. Najczęściej do zakażeń Enterobacter cloacae dochodzi w szpitalach. Szczepy, które tam występują, charakteryzują się wysoką odpornością na antybiotyki. Wynika to między innymi ze stosowania w tych placówkach dużej ilości antybiotyków, a także stosowania środków biobójczych, na które uodporniły się bakterie. To dlatego, leczenie zakażenia wywołanego Enterobacter cloacae jest trudne i często wiąże się z dłuższym pobytem pacjenta w szpitalu. Zbyt późno rozpoznane przez lekarzy zakażenie lub nieprawidłowo leczone może prowadzić do ciężkich powikłań, w tym nawet do sepsy.

Jednym z podstawowych zadań personelu medycznego jest profilaktyka zakażeń szpitalnych. Polega ona na prawidłowej sterylizacji narzędzi, dezynfekcji sprzętu medycznego i powierzchni szpitalnych, a także przestrzegania zasad higieny przez pracowników szpitala oraz właściwe dbanie o pacjentów przebywających na oddziałach. 
Chorzy przyjmowani do szpitala powinni zostać pouczeni o procedurach, jakie wprowadził szpital w celu zapobiegania zakażeniom szczepami opornym. Do takich zasad należą między innymi: niedotykanie ran i opatrunków, prawidłowe i częste mycie rąk, unikanie kontaktów z zakażonymi pacjentami, korzystanie z szatni przez odwiedzających. 

Świadomość pacjentów i postępowanie personelu medycznego w oparciu o prawidłowe zasady higieny jest kluczowa w zapobieganiu zakażeniom szpitalnym szczepami opornymi. Szacuje się, że większość infekcji wtórnych, wywołanych szczepem Enterobacter cloacae jest następstwem błędu spowodowanego przez osoby bezpośrednio zajmujące się pacjentami, w tym dbające o porządek na oddziałach. 

Objawy i leczenie zakażenia szpitalnego wywołanego Enterobacter cloacae

Jeżeli objawy zakażenia wystąpiły w ciągu 48-72 godzin od pobytu w szpitalu to może oznaczać, że chory został zainfekowany w tej placówce. Następnie, jeżeli można udowodnić, że zakażenie nastąpiło wskutek zaniedbań lub błędów ze strony personelu medycznego, lub szpitala, to pacjent może ubiegać się o odszkodowanie i zadośćuczynienie. 

Rozpoznanie zakażenia bakterią Enterobacter cloacae polega na wykonaniu posiewu lub wymazu z miejsc, w których podejrzewa się jej obecność. Naturalnym miejscem występowania tego szczepu jest końcowy odcinek układu pokarmowego. Przeniesiony w inne miejsca powoduje zakażenia między innymi gardła, migdałków, ran i miejsc po zabiegu, układu moczowego i oddechowego, a także w przypadku namnożenia się jej w dużych ilościach, zapalenia jelit.

Enterobacter cloacae charakteryzuje się bardzo dużą antybiotykoopornością, dlatego leczenie infekcji wywołanych tym szczepem jest trudne i wymaga często leczenia szpitalnego. Najlepszą profilaktyką jest niedopuszczenie do zakażenia.

Enterobacter cloacae przenosi się drogą kropelkową, na przykład z pacjenta na pacjenta. Poza tym, przenosi się poprzez kontakt z nosicielem lub z personelem medycznym, który na odzieży może przenieść bakterie, a także przez leki, wodę oraz żywność. Dlatego szczególnie narażeni są pacjenci  zaintubowani, z cewnikami, odżywiani przez sondy, z rozległymi poparzeniami, po przeszczepach, chorzy na cukrzycę, a także alkoholicy.

Szereg powikłań, które mogą wystąpić z powodu zakażenia pacjenta w szpitalu szczepem Enterobacter cloacae może powodować u pacjenta nieodwracalne skutki związane z uszczerbkiem na zdrowiu. W przypadku poważnych następstw, jak na przykład sepsa, istnieje duże ryzyko śmierci zakażonego.
Dlatego, jeżeli pacjent podejrzewa, że mógł zostać zarażony w szpitalu bakteriami powinien sprawdzić, czy nie należy mu się odszkodowanie, zadośćuczynienie oraz renta. W takiej sytuacji można skorzystać z pomocy prawników z kancelarii TZLAW, który specjalizują się w dochodzeniu roszczeń związanych z błędami medycznymi.

Prawo zakażonych w szpitalu pacjentów do odszkodowania

Podmiot leczniczy, a także personel medyczny ponosi odpowiedzialność  karną i cywilną za popełnione błędy. Pacjent, który został zakażony Enterobacter cloacae wskutek takiego błędu może ubiegać się o odszkodowanie i zadośćuczynienie przed sądem cywilnym. Ponadto może dochodzić swoich praw przed Wojewódzką Komisją do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych. Postępowanie na drodze administracyjnej skraca drogę uzyskania należnych pieniędzy za poniesione szkody i doznane krzywdy, ale wniosek należy złożyć w terminie roku od o dnia, w którym chory dowiedział się o zakażeniu, przy czym termin nie może być dłuższy niż trzy lata od dnia, w którym nastąpiło zdarzenie. W przypadku śmierci pacjenta, o odszkodowanie i zadośćuczynienie może ubiegać rodzina.

Odszkodowanie należy się za szkodę, jaką poniósł chory wskutek zakażenia Enterobacter cloacae. Przez szkodę rozumie się między innymi koszty leczenia i rehabilitacji, brak możliwości podjęcia pracy w trakcie choroby, koszty dojazdu do szpitala. Dlatego warto gromadzić faktury, rachunki i inne dokumenty związane z leczeniem. Natomiast zadośćuczynienie to rekompensata za doznana krzywdę. Kwota zadośćuczynienia zależy od oceny cierpienia, jakie poniósł pacjent.

Jeżeli przebyte zakażenie Enterobactr colacae doprowadziło chorego do sytuacji, w której pogorszyły się jego widoki na przyszłość, czyli utracił możliwości zarobkowania, nie może wykonywać wyuczonego zawodu to on lub jego bliscy mogą ubiegać się o rentę.

Pomoc w dochodzeniu praw przez pacjentów zakażonych bakteriami Enterobacter cloacae

Przyznanie i wysokość odszkodowania, zadośćuczynienia i renty zależą od orzeczenia sądu lub decyzji komisji. Z kolei orzeczenia i decyzje wydawane są w oparciu o zgromadzony materiał dowodowy. Pomoc adwokata lub radcy prawnego w negocjacjach, lub procesie sądowym jest nieoceniona i poprawia sytuację poszkodowanego. 

W przypadku jakichkolwiek pytań zapraszamy państwa do kontaktu z Kancelarią radcy prawnego dr. Tymoteusza Zycha. Prawnicy z doświadczeniem w zakresie spraw medycznych udzielą Państwu rzetelnego wsparcia.

Tymoteusz Zych

Tymoteusz Zych

Radca prawny, doktor nauk prawnych.

Skontaktuj się z nami!

Zostaw swój telefon, a oddzwonimy do Ciebie, by udzielić pomocy Tobie lub Twoim bliskim.

Kontakt